Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 006E

006E

006E0101.TXT

   
SGB-BGD 006E0101  
X :   157641
Y :   229060
Depth : 32.00

PL.KALMTHOUT (6 Est)
M.Gulinck

101 (VIII)
     Filterput uitgevoerd te KALMTHOUT (Heide)
     bij de Kinderkolonie,Diesterweg.
     door de N.V.SMET uit Dessel
     Topographische ligging opgetekend door W.Claessens, den 18-5-1953  
     Grondstalen verzameld door de boormeester
     Aanvang der werken : 31-12-1952
     Einde der werken : 9.1.1953 
     Boringsmethode : zonder inspoeling
     Opeenvolgende diameters: 100mm. Einddiameter : filter 89mm
     Aard der pomp : Centrifugaal
     Diepte van het water, bij ruststand : 2.78m
     Diepte van het water, tijdens het pompen : 3m40
     met een debiet van 5.000 liters per uur.
     Totale diepte : 32.00m

Volgnummer      AARD DER GRONDLAGEN         Diepte (m)

 1.2    Geelachtig fijn zand, maar heterogeen
      gekorreld licht samenhangend          0.00- 2.00
 3.    Geelachtig, leemhoudend, glimmerrijk zand   3.00
 4.    Idem, fijner met roestlijnen          4.00
 5.6.7.  Geelachtig, fijn glimmerhoudend zand      5.00- 6.00- 7.00
 8.*    Zwarte ligniethoudend zandig leem       8.00
 9.    Grijze leemachtige klei            9.00
10. 13.  Donkergrijs licht kleihoudend zand      10.00- 13.00
14. 15.16* Grijs, middelmatig fijn glimmerhoudend
      zand                     14.00- 16.00
17. 21   Bleek grijs, middelmatig fijn zand      17.00- 21.00
22 .24   Bleek grijs, tamelijk grof zand, met
      kleibrokjes                  22.00- 24.00
25*    Bleek grijs grof zand met grijze klei     25.00
26. 27   Bleek grijs zeer grof zand          26.00- 27.00
28*.31   Witachtig fijn los zand, weinig
      glauconiet                  28.00- 31.00
32. 35*  Wit-grijsachtig, grof tot zeer grof los
      zand met wat glauconiet            32.00- 35.00
     AARDKUNDIGE VERKLARING (M.Gulinck,18.10.1954)

     Pleistoceen: dekzand     van 0.00 tot 3.00m
     Amsteliaan          van 3.00 tot 35.00m
          Waterontleding nr 378

     WATERONTLEDING, ons overgemaakt door de "Schoolkolonie"
     Heide-Kalmthout.

     Uitzicht        helder, kleur-en reukloos
     pH voor het koken    7,8
     pH na het koken     9,6
     CO2           4,4 mgr/l
     NaCl          33  mgl
     Fe           0,1 mgl
     Mn           afwezig
     Organische stoffen   9  mgl.
     NH3           afwezig
     N2O3          afwezig
     Totale hardheid     11 F
     Blijvende hardheid    7 6 F
     Tijdelijke hardheid   3 4 F
     Kristallisatie      kubussen


     BESLUIT: dit water is chemisch goed onder elk opzicht.

     Ontleding gedaan door "Naamlooze Vennootschap voor
     Waterzuivering volgens patent stelsel Vermeiren EPURO
     Antwerpen, 16 April 1953
     Frankrijklei, 146.
     (w.g.) J.Mermans (Administrateur-délégué)

006E0102.TXT

   
SGB-BGD 006E0102  
X :   160474
Y :   235871
Depth : 45.00

KALMTHOUT (6 Oost)       
                        
102 (III) Filterput no 1
     uitgevoerd te NIEUWMOER
     bij de gewezen Melkerij ST.LUCIA
     door M.KONINKX uit NIESPEN (Nederland)
     Topographische ligging opgetekend door W.CLAESSENS, op de 18.5.1953
     Geen grondstalen verzameld
     Aanvang der werken : 1934
     Boringsmethode : zonder inspoeling
     Opeenvolgende diameters: 4"
     Aard der pomp : compressor
     Diepte van het water, bij ruststand, 3m ongeveer
     Diepte van het water, tijdens het pompen, standvastig
     met een debiet van 10.000 liters/uur
     Benaderende hoogte van de begane grond, boven de zeespiegel : 17
     Totale diepte : 45m00     Filterput no 2
     uitgevoerd te NIEUWMOER
     Bij de gewezen Melkerij ST LUCIA
     door M.KONINKX uit NIESPEN (Nederland)
     Topographische ligging opgetekdn door W.CLAESSENS, dd.18.5.1953
     Geen grondstalen verzameld
     Aanvang der werken : 1939
     Boringsmethode : zonder inspoeling
     Opeenvolgende diameters: 120mm
     Einddiameter : filterlengte, 20m
     Aard der pomp : Compressor
     Diepte van het water, bij ruststand, 3m ongeveer;
     tijdens het pompen, standvastig
     met een debiet van 30.000 liters per uur.
     Benaderende hoogte van de begane grond, boven de zeespiegel : 17
     Totale diepte : 55m00

102 (III) vervolg)

     Filterput uitgevoerd te NIEUWMOER
     bij de Limonade Fabriek van Mr Buyens
     door Mr KONINKX uit NIESPEN (Nederland)
     Topographische ligging opgetekend door W.CLAESSENS, op de 18.5.1953
     Geen grondstalen verzameld door de aannemer
     Aanvang der werken: 1943
     Opeenvolgende diameters : 2" ; Einddiameter : filterlengte : 3m
     Aard der pomp: "Hermes"
     Diepte van het water, bij ruststand : 3 m ongeveer
     Diepte van het water, tijdens het pompen : standvastig
     met een debiet van 2.000 liters per uur.
     Benaderende hoogte van de begane grond, boven de zeespiegel : 17
     Totale diepte : 35.00m.
     Boringsmethode : zonder inspoeling


     WATERONTLEDING gedaan door "Epuca", Gaucheretstraat, Brussel

     Uiterlijk            helder
     Vrij koolzuur          6,8 mgr/liter
     Ijzer         beneden  0,1 mgr/liter
     Totale hardheid         7  fr.gr.
     Tijdelijke hardheid       5  fr.gr.
     Blijvende hardheid        2  fr.gr.
     P.H.               6,5
     Bacteriologisch onderzoek :
     Gewone bacterien         15 per ccm.
     Coli ( indolvormend):negatief in 5 ccm.
                negatief in 10 ccm. Analyse nr 382

006E0103.TXT

   
SGB-BGD 006E0103  
X :   160066
Y :   236871
Depth : 35.00

PLAAT: KALMTHOUT - 6 E. 
R. PAEPE

103 (III) Filterput
     Uitgevoerd te KALMTHOUT 
     bij de Boerderij "Venetie" van M. De Kooning
     door de N.V. SMET uit DESSEL
     datum juli 1961
     Topografische ligging opgetekend door W.CLAESSENS de 17/4/1962
     Grondstalen verzameld door de boormeester
     Boringsmethode : met inspoeling
     Opeenvolgende doormeters : 2", filter : idem
     Grondwaterstanden :
     bij ruststand : 1.40 m  tijdens het pompen : 7.00 m
     met een debiet van 7 m3/h
     Hoogte van het maaiveld : 16
     Totale diepte : 35.00 m

Volg-         AARD DER GRONDLAGEN            Diepte
nummer                               m
 1-7      Grijsbruin 1/2 fijn heteromorf zand, ontkalkt   0- 7
 8       Grijs uiterst fijn poederachtig zand, fijn mica-
        houdend                      7- 8
 9-10-11    Bruingrijs uiterst fijn zand, licht geconsolideerd,
        geen kalk                     8-11
12-13-14-15-16 Grijs uiterst fijn zand, geen kalk, micahoudend  11-16
17       Grijs fijn zand, micahoudend, geen kalk      16-17
18       Bruin humeus fijn zand, geen kalk         17-18
19-20-21    Grijs zeer fijn zand, micahoudend, geen kalk   18-21
22-23-24- 25-
26-27-28-29-
30-31      Grijs licht lemig, geconsolideerd
        fijn zand, micahoudend              21-31
32-33-34-35   Idem                       31-35        Aardkundige Verklaring - R. PAEPE - 5/10/65

006E0104.TXT

   
SGB-BGD 006E0104  
X :   155338
Y :   235070
Depth : 130.00

PLAAT : KALMTHOUT - 6 E. 
M.GULINCK

104 (I)  Proefboring - nr XIII
     Uitgevoerd te ESSEN
     bij de P.I.D.P.A.
     door de N.V. SMET uit DESSEL
     datum mei 1965
     Topografische ligging opgetekend door W.CLAESSENS
     volgens plan de 18.6.65
     Grondstalen verzameld door de boormeester
     Boringsmethode : met inspoeling
     Opeenvolgende doormeters :
     Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
     bij ruststand :      tijdens het pompen :
     met een debiet van    l/u
     Hoogte van het maaiveld : 17
     Totale diepte :

Volg-       AARD DER GRONDLAGEN             Diepte
nummer                              m
 1     geen stalen van 1-10 m
 1*    witachtig, zeer fijn glimmerhoudend kwartszand     10
 2*- 6   idem                          15
 7*-11   idem                          20
12*    idem, grover                      21
13 -15*  idem                          24
16 -17*  zeer fijn bleekgrijs, glimmerzand           28
18 -19*  zeer fijn, doch minder homogeen zand, glimmer.
      kleine houtresten                   30
20 -23*  zeer fijn bleekgrijs zand, glimmerhoudend, met zeer
      kleine leemachtige brokjes               32
24 -26*  idem                          35
27 -31*  bleekgrijs zeer fijn zand               40
32*    tamelijk fijn kwartsig zand              41
33 -36*  idem                          45
37 -38*  tamelijk grof, idem                  47
39*    roestig, grof kwartszand                48
40*    witachtig grof kwartszand, met houtresten       49
41*    grijsgeelachtig grof zand met schelpgruis       50
42     idem. met houtstukjes                 51
43 -46*  grijsachtig grof zand met schelpgruis         55
47 -51*  idem                          60
52*    stukken siderietooncreties soms geoxydeerd, soms
      duidelijk gerold, ook gerolde schelpbrokken      61
53 -55*  heterogeen zand met schelpbrokken (Corbula, Pecten...) 64-66
56 -59*  idem, veel minder kleielementen            68
60 -64*  fijn, grijs, kalkrijk zand, veel fijn schelpgruis   73
65*    iets grover, meer glauconiethoudend zand, met schelp-
      gruis, 2 stukjes limonietische concreties       74
66 -68*  zelfde zand                      77
69 -71*  half fijn matig glauconiethoudend weinig schelpgruis  80
72 -73*  idem, met Pecten                    82
74 -76*  grof, heteromorf, matig glauconiethoudend zand, geen
      schelpen                        85
77 -81*  grof heteromorf, matig glauconiethoudend zand, geen
      schelpen                        90
82 -86*  idem                          95
91*    idem                         100
96*    idem                         105
100*    idem, 2 geoxydeerde schelpbrokken, een ervan schijn-
      baar gerold op 108 m                 109
101*    grof, heteromorf zand, met Terebratula maxima
      (grandis)                       110 
102*    glauconietrijk, tamelijk grof homogeen zand      111
103 -105* idem                         114
106*    nog rijker aan glauconiet, met schelpstukken     115
107 -111* idem                         120
112 -116* glauconietisch zand met schelpstukken         125
117 -119* grijs, glauconietrijk zand, fijner, enkele keitjes  128
120*-121  grijze harde klei                   130     Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - XII-1967

     Zand en Klei van de Kempen )
     Zanden van Brasschaat   )  10 - 50
     Merksemiaan        )  50 - 68 (?)
     Scaldisiaan        )
     Zanden van Kattendijk   )  68?- 83
     Zanden van Deurne     )  83 -110
     Antwerpiaan        ) 110 -128
     Rupeliaan           128 -130

006E0105.TXT

   
SGB-BGD 006E0105  
X :   159309
Y :   237165
Depth : 74.00

KALMTHOUT 6E         
M. GULINCK & R. PAEPE          

105 (II) FILTERPUT uitgevoerd te ESSEN
     bij Plastiekfabriek VAN LEER, Nieuwmoersesteenweg.
     door N.V. SMET uit Dessel.
     Datum XI/1965
     Topographische ligging opgetekend door W. CLAESSENS,de 4.2.1966
     Grondstalen verzameld door de boormeester.
     Boringsmethode : met inspoeling.
     Opeenvolgende doormeters : 2", filter : idem.
     Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
     bij ruststand 1,70 m ; tijdens het pompen  6,00m
     met een debiet van 6.500  l/u
     Hoogte van het maaiveld: 16
     Totale diepte: 74,00 m

Volg-     AARD DER GRONDLAGEN                 Diepte
nummer                               m.
 1     Witachtig 1/2 fijn zand.                3,00
 2     Idem.                          7,00
 3     Bleekgrijs glimmerrijk siltachtig zand met sporadisch
      ligniteuse brokjes.                  11,00
 4     Idem.                         15,00
 5     Idem minder fijn.                   19,00
 6     Bleek grijs glimmerrijk zeer fijn zand.        23,00
 7     Idem.                         27,00
 8     Idem minder fijn.                   31,00
 9     Bleekgrijs fijn glimmerhoudend poederachtig zand.   34,00
10     Bleekgrijs tamelijk fijn doch zeer heteromorf zand,
      enkele silt brokjes.                  37,00
11     Idem.                         41,00
12     Idem.                         47,00
13     Bleekgrijs grof zand.                 51,00
14     Idem met leemachtige delen.              55,00
15     Geelachtig (?) 1/2 grof zand, zwak glauconiethoudend. 59,00
16     Grijs glauconiethoudend 1/2 fijn zand, heteromorf, met
      veel fijn schelpengruis.                63,00
17     Grijs groenachtige glauconiethoudend fijn zand, veel
      fijn schelpengruis, heteromorf.            67,00
18     Idem.                         74,00     AARDKUNDIGE VERKLARING : M. GULINCK & R. PAEPE - 2-9-1966.

     Zand en klei van Kempen : 0  - 59,00
     Merksemien :       59,00 - 74,00.

-------------------------------------------------------------------------

PLAAT: KALMTHOUT -6E  
P. LAGA - M. GULINCK

105 (II) 1ste verv.

     FILTERPUT
     Uitgevoerd te ESSEN 
     bij de N.V. "STANDAARD" nieuwmoersestwg.
     door de N.V. SMET uit DESSEL
     datum maart 1966
     Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 31/8/1970
     Grondstalen verzameld door de boormeester
     Boringsmethode : met inspoeling
     Opeenvolgende doormeters : 3" filter : idem
     Grondwaterstanden :
     bij ruststand : 1.35 m  tijdens het pompen : 6.20 m
     met een debiet van 12.000  l/u
     Hoogte van het maaiveld :
     Totale diepte : 77.25 m

Volg-      AARD DER GRONDLAGEN               Diepte
nummer                               m
     N.B. Deze put is niet meer in gebruik

 1-2    zeer fijn bleekgrijs glimmerrijk zand          8.00
 3     beige, fijne zand                   12.00
 4-10   fijn bleekgrijs glimmerrijk zand            40.00
11-16   witachtig grof, kwartsig zand             64.00
17-19   grijs fijn zand, met schelpengruis           76.00
     Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - P. LAGA - 9.6.1971

     Zand van de Kempen  0 - 76.00.

---------------------------------------------------------------------------

PLAAT KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

N 105 (1 verv.)

Filterput 1
uitgevoerd te Essen
bij N.V. Standaard (vroeger Van Leer)
door N.V. SMET
in oktober 1966
Boringsmethode : inspoeling
grondwaterstanden : bij ruststand : 2.80
tijdens het pompen : 6m met een debiet van 11,5 m3/u
Totale diepte : 75.30m

Volgnummer    Aard der grondlagen        diepte basis
                              m

 1 - 3    wit geelachtig halffijn zand        3 00
 4*      veenhoudend silt              4.00
 5 - 6    silthoudend zand met venige brokken     6.00
 7 -10    silt en fijn zand             10.00
11 -15    glimmerhoudend fijn zand en silt      15.00
16 -20    glimmerhoudendfijn zand          20.00
21 -22    glimmerhoudend silt            22.00
23 -25    bleek grijs fijn zand, zwak silthoudend  25.00
26 -28    idem                    28.00
29 -31    bleek grijs silt, glimmerrijk       31.00
32 -35*    heteromorf bleekgrijs fijn zand      35.00
36 -40*    idem                    40.00
41 -44    opnieuw fijner               44.00
45 -50*    bleek grijs fijn zand, glimmerhoudend   50.00
51 -53*-54  zeer fijn zeer glimmerrijk zand met 
       houtrestjes                54.00
55*-60    heteromorf grof bleek grijs zand met 
       schelpgruis                60.00
61 -64    idem                    64.00
65*-70    idem nog grover              70.00
71 -76*    idem veel schelpengruis          76.00Interpretatie
-------------
dekzanden              0.00- 3.00
Onder-Pleistoceen          3.00-55.00
idem, facies Zand van Merksplas ?  55.00-76.00

M.GULINCK
30.12.1967

006E0106.TXT

   
SGB-BGD 006E0106  
X :   154000
Y :   236845
Depth : 129.00

plaat KALMTHOUT 6E
R.PAEPE M.GULINCK

Nr  106 (I)

FILTERPUT n 4

Uitgevoerd te ESSEN
bij de PIDPA (Lot 1)

door  de N.V. SMET uit DESSEL
datum   1968
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : met inspoelingg
Opeenvolgende doormeters : 281-201-186mm. filter lengte : 79.85 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :   2.03 m        tijdens het pompen : 9.58 m
met een debiet van  360.000   1/u
Hoogte van het maaiveld: 16
Totale diepte :  129.00 m


 Volgnummer      AARD DER GRONDLAGEN        Diepte
 nummer                           m

        Geen stalen van 1 - 4m
 1       grijs leemhoudend zand           5.00
 2 - 3     geen stalen                 7.00
 4       grijs zand met silteuse klei        8.00
 5 -12     grijs bleek 1/2 fijn zand         16.00
13 -14     geen stalen                18.00
15       grijsbruin zeer grof zand met ligniet 
        achtige brokken              19.00
16 -17     geen stalen                22.00
18       bleekgrijs 1/2 fijn zand          23.00
19 -21     geen stalen                26.00
22       grijs vrij grof bleekgrijs zand      27.00
23 -33     geen stalen                38.00
34 -42     bleekgrijs grof zand            47.00
43 -48     idem, grover                53.00
49       geen staal                 54.00
50       roestig grof kwarts zand met houtbrokken
        en siderietische mergel          55.00
51 -52     grijs zeer grof zand            57.00
53 -54     bleekgrijs zeer grof zand met schelpgruis
        (Littorina littorea)            59.00
55 -56     geen stalen                61.00
57*-58 -59   grijs zeer grof zand, veel schelpgruis
        (Littorina littorea)fosfaat concreties   64.00
60 -61     geen stalen                66.00
62 -64*    groenbruinachtig tamelijk fijn zand,
        mergelhoudend,schelpenrijk         69.00
65 -72     grijsachtig heterogeen, schelpenrijk zand 77.00
73*-76*    grijsgroen zeer grof glauconiethoudend 
        zand, veel fijn schelpgruis        81.00
77       geen staal
78       grijsgroen tamelijk grof glauconietrijk
        zand                    83.00
79 -80     idem                    85.00
81 -86     geen stalen                91.00
87 -100    grijsgroen zeer grof glauconiethoudend
        zand                   105.00
101 -107    idem, met limonietische zandsteen
        concreties                112.00
108      ontbreekt                 113.00
109      donkergroen grof glauconietrijk zand, 
        zandsteenconcreties            114.00
110 -120    idem                   125.00
121 -129    groenzwart tamelijk grof glauconietrijk
        zand                   133.00      Aardkundige Verklaring ~ M. GULINCK ~ R. PAEPE - 2.10.1969

      Oud Pleistoceen :
        continentaal facies           0.00 - 57.00
        estuarisch facies van Strijbeek     57.00 - 64.00 ?
        Merksemiaan - Scaldisiaan        64.00?- 81.00
      Deurniaan                  81.00 - 125.00 (?)
      Antwerpiaan                125.00 - 133.00

006E0107.TXT

   
SGB-BGD 006E0107  
X :   154514
Y :   236166
Depth : 134.50

plaat KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

Nr  107 (I)

FILTERPUT N 7

Uitgevoerd te  ESSEN
bij de PIDPA (Lot 1)
door de N.V. SMET uit DESSEL
datum 1968
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode :  met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :  281-201-186 mm. filter lengte : 79.57 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :  4.03 m        tijdens het pompen :  11.55 m
met een debiet van 350.000    1/u
Hoogte van het maaiveld :  17
Totale diepte : 134.50 m


AARD DER GRONDLAGEN   

niet onderzocht

slecht genummerde monstersVolgens de putboorder :

       0 - 1 m   zwart zand
       1 - 10    klei met zand
      10 - 37    grijs zand
      37 - 48    witgrijs zand
      48 - 56    grijs grof zand
      56 - 75    schelpen + weinig klei en zand

006E0108.TXT

   
SGB-BGD 006E0108  
X :   154600
Y :   236770
Depth : 130.00

plaat KALMTHOUT 6E
M.GULINCK - R.PAEPE

Nr  108 (I)

FILTERPUT n 8

uitgevoerd te ESSEN
bij  de PIDPA (Lot 1)
door  de N.V. SMET uit DESSEL
datum 1968
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :  281-201-186 mm. filter lengte : 79.70 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :  2.82 m          tijdens het pompen :  9.73 m
met een debiet van 300.000    1/u
Hoogte van het maaiveld :  15
Totale diepte :  130.00 m


 Volg-        AARD DER GRONDLAGEN        Diepte
 nummer                          m

 1 - 4     geen stalen                4.00
 5 - 8     grijze silteuse klei, ligniethoudend    8.00
 9 -20     bleekgrijs 1/2 fijn zand met enkele
        kleibrokken                20.00
21 -23     bleekgrijs grof zand, enkele kleibrokken 23.00
24 -48     bleekgrijs 1/2 fijn zand met verspreide 
        kleibrokken , sterk hout aan basis    48.00
49 -55     grijswitachtig grof zand, enkele stukken 
        hout; onderaan siderietische konkreties  55.00
56*      idem, nog grover; enkele keitjes,
        talrijke siderietbrokken         56.00
57 -59     grijsgeelachtig grof zand met
        siderietbrokjes              59.00
60 -63     bleekgrijs 1/2 grof zand met sideriet
        concreties (soms gerold) en 1 vuur
        steentje                 63.00
64 -68*    grijsachtig grof zand, brokken sideriet,
        enkele schelpbrokken; aan basis fosfaat
        konkreties                68.00
69 -72*    grijsachtig schelpenrijk zand, zeer 
        heterogeen                72.00
73*-74     grijsachtig heteromorf zand, schelp
        brokken, talrijke ditrupa's        74.00
75 -76*    idem, enkele rolkeien           76.00
77 -82     grijsgroen 1/2 grof glauconiet
        houdend zand               82.00
83 -86*-89   grijsgroen grof glauconiethoudend zand
        met talrijke zandsteenconcreties     89.00
90- 113    grijsgroen 1/2 grof glauconiethoudend
       zand                   113.00
114-117*   bleekgrijs tamelijk grof zand, talrijke
       bruine limonietachtige zandsteenkonkreties,
       enkele schelpbrokjes; een stukje Bryozoa 117.00
118-126    grijsgroen glauconietrijk zand      126.00
127-129    idem, met fosfaatconcreties , enkele
       kwartskeien, grijze zandsteenbrokken,
       gecacholoniseerde vuurstenen, haaitand  129.00   Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - R. PAEPE - 1.10.1969

    Oud-Pleistoceen     0.00 - 68.00 
    Scaldisiaan       68.00 - 72.00 
    Kattendijk (?)     72.00 - 76.00  
    Deurniaan        76.00 - 129.00.


006E0109.TXT

   
SGB-BGD 006E0109  
X :   154435
Y :   235670
Depth : 132.00

plaat: KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

Nr 109 (I)

FILTERPUT n 6

Uitgevoerd te  ESSEN
bij  de PIDPA (Lot 2)
door de N.V. SMET uit DESSEL
datum 1968
Topografische ligging opgetekend door W.CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters : 281-201-186 mm. filter lengte : 79.60 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :  3.40 m          tijdens het pompen : 12.68 m
met een debiet van 330.000    1/u
Hoogte van het maaiveld :  17
Totale diepte :  132.00 m


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN      Diepte
 nummer                          m

 1 - 4     geen stalen               4.00
 5 - 6     bleekgrijs tamelijk fijn zand,
        houtbrokjes               6.00
 7 - 10     idem, kleibrokjes            10.00
11 - 14     idem                  14.00
l5 - 18     bleekgrijs zeer grof kwartszand,
        zeldzame kleilensjes, marcassiet-
        concreties               18.00
19 - 22     zeer heteromorf zand, enkele 
        kleibrokjes               22.00
23 - 38     bleekgrijs, tamelijk fijn zand,
        steeds enkele kleine kleibrokjes    38.00
39 - 50     bleekgrijs zeer grof kwartsig zand   50.00
51 - 54*    roestig grof zand met talrijke
        schilferachtige siderietische con-
        creties, kleine kwartskeien       54.00
55*- 58     bleekgrijs, grof kwartsig zand met
        schelpbrokken, soms gerold en geëtst  58.00
59*- 60     heterogeen zand, schelpenrijk,
        Corbula, Littorina gerolde sideriet-
        concreties, kwartskeien         60.00
61*- 62     idem                  62.00
63 - 64*    idem                  64.00
65 - 66*    grof heterogeen zand, talrijke 
        gebroken schelpen, Littoria , gerolde
        siderietconcreties, kleiige brokken   66.00
67 - 70*    heterogeen zand, schelpbrokken,
        siderietconcreties, een stuk septaria
        (geen Littorina)            70.00
71       grijs heterogeen zand, talrijke
        gebroken schelpen, (talrijke Pecten)
        talrijke kwartskeien, brokken zachte
        zandstenen, geen siderietconcre-
        ties, zwarte, kleine gerolde fosfaat- 
        keitjes                 71.00
72 - 73     idem                  73.00
74       heterogeen zand, kleine fosfaat en
        kwartskeitjes, zachte mergelige
        concreties, schelpgruis         74.00
75 - 78*    heterogeen, fijn grindachtig zand,
        gebroken schelpen, Balanus, groene
        zachte mergelige zandstenen,
        buisvormige siderietische tubulaties met
        scheldgruis, talrijke Ditrupa      78.00
79*- 80     tamelijk fijn, homogeen grijsgroen
        zand, glauconiethoudend, met
        schelpen, o.a. Nemocardium (?) , 
        beenderen, limonietische zandsteen-
        concreties, groene zachte zandsteen-
        concreties (uit hoger niveau)      80.00
81 - 82     idem                  82.00
83 - 84*    bleekgrijs, grof, glauconiethoudend 
        zand, enkele vergruisde schelpen,
        1 Terebratula, fijn kwarts en fosfaat
        grind                  84.00
85 - 90*    bleekgrijs, grof, heteromorf
        glauconietrijk zand           90.00
91 -100*    idem                  100.00
100-110*    idem, een gelimonitiseerde schelp 
        (Terebratula ?)            110.00
111-118*    grijsgroen, grof, glauconietrijk 
        zand, talrijke echiniden, enkele
        Terebratula's             118.00
119       groenzwart glauconietisch zand, 
        ± kleihoudend, fosfaatconcreties,
        Pectunculus              119.00
120-122     idem                  122.00
123-130     groenzwart glauconiet zand, tamelijk
        grof, met kleihoudende brokken
131-132     idem, met fosfaatgrindjes, haaitanden,
        otolieten               132.00     Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - 9.X.1969

     Continentaal Oud-Pleistoceen      0.00 - 58.00
     Merksemiaan - Scaldisiaan       58.00 - 78.00
     Zanden van Kattendijk ?        78.00 - 82.00
     Deurniaan               82.00 - 119.00
     Antwerpiaan              119.00 - 132.00.

006E0110.TXT

   
SGB-BGD 006E0110  
X :   154354
Y :   235207
Depth : 137.00

plaat:KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

Nr  110

BORING

Uitgevoerd te Essen-Kalmthout
bij  winning PIDPA (boring Cl)
    voor rekening van de Aardkundige Dienst
door  N.V. SMET - DESSEL
datum   januari 1969
Topografische ligging opgetekend door
Grondstalen verzameld door
Boringsmethode : gestoken
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
bij ruststand :               tijdens het pompen :
met een debiet van         1/u
Hoogte van het maaiveld : +/- + 18
Totale diepte :


 AARD DER GRONDLAGEN                     STALEN

 0  - 3.00m     geen stalen

 3.00- 4.00 m (0.70)
 geelachtig 1/2 fijn homogeen zand, humeuze zone aan de top,
 onderaan met dunne kleilensjes (stalen : 3.00-3.80)

 4-5 m (0.50)
 bleekgrijs kwartszand, zwak gelaagd, bovenaan een leemhoudend
 laagje, en kryoturbate (?) structuren (stalen : 4.50-4.90)

 5-6 m (0.70)
 witachtig fijn zand, zwak gelaagd, een roestbandje, grijze silt
 met bovenaan een zandinclusie (kryoturbate structuur ?)
 (stalen : 5.50-6.00)

 6-7 m (0.85)
 0.40 m grijze silt, nauwelijks gelaagd, een ronde zandinclusie
 0.30 m heteromorf zandmet grove elementen aan de basis, humeuze slierten
 0.15 m grijze silteuse klei (stalen : 6.20-6. 80-7.00)

 7-8 m (0.76)
 aan de top : grijze silt
 fijn bleek zand, bovenste deel zeer glimmerrijk, de glimmers in enkele    
 niveau's aan gerijkt, verder homogeen met tussenin een licht humeuze zone  
 (stalen : 7.20-7.50-8. 00)

 8-9 m (0.87)
 0.50 licht bruinachtig fijn zand, gelaagd, met silthoudende zones
 0.37 grijs, glimmerhoudend fijn zand, onderaan zeer fijn, gestoorde (?)  
 gelaagdheid (stalen : 8.60-9.00)

 9-10m (0.82)
 grijs fijn zand, glimmerrijk (plaatselijk aangerijkt) met humeuze en     
 siltachtige (of kleihoudend) intercalaties, soms schuin gelaagd
 (stalen : 9.50-9. 80-10.00)

10-11 m(0.98)
0.40 sterk gelaagde zone : glimmerhoudend fijn zand en ± siltrijke,soms
zwak humeuze klei
0.58 siltrijke klei, zwak doch fijn gelaagd, betrekkelijk meer klei in
onderste zone (stalen : 10.10-10.40-10.50-10.80-11.00)

11-12 m  (0.80)
0.15 ± gelaagde silthoudende klei
0.65 fijn grijs zand, glimmerhoudend, nauwelijks gelaagd, met een dunne
humeuze lens (stalen : 11.20-11. 50-11. 90-12.00)

12-13m(0.75)
ingestorte (?) klei in de top
fijn gelaagd, bijna homogeen zand, een humeuze sliert 
(stalen : 12.50-12.80)

13-14m(0.87)
fijn grijs glimmer zand, fijn gelaagd, enkele humeuze slierten
(fijnkorrelige ligniet), nestjes of slierten van korrelige
sideriet (bleek grijsgeel) (stalen : 13.30-13.50-14 00)

14-15 m (0.75)
fijn grijs glimmer zand, een lignieteus sliertje, onregelmatige structuren
(storing tijdens het boren ?) (stalen : 14.50)

15-16m (0.60)
grijs, tamelijk grof kwartsig zand, onderaan brokjes of lensjes grijze of
lignieteuze klei (stalen : 15.50-15.90)

van 16-20 m losse stalen
16-17 bruin zand met venige brokjes
17-18 bleekgrijs los, 1/2 fijn zand
18-19 grijs zand met silteuze bestanddelen (stalen : 16.00 - 17.00 - 18.00)
 
19-20m (0.75)
0.25 1/2 fijn grijsachtig kwartsig zand, zwak gelaagd
0.07 donkergrijze klei met zandintercalaties
0.43 1/2 fijn grijsachtig kwarts zand , enkele donkere humeuze slierten
(stalen :19.20-19.50-19.70-19.80)

20-21m (0.30)
zand op donkergrijze vette klei, onderaan een complex van grijze, ±
ligniteuse klei en grof zuiver kwarts zand (stalen : 20.90-21.00)

21-22 m (losse stalen)  fijn grijs zand (stalen : 22.00)

22-23 m (0.35)
fijn grijs (iets groenachtig ?) glimmerhoudend zand, dunne klei of 
humeuze slierten (stalen : 22.50)

23-24 m (0.50)
aan de top : zand met nesten ± ligniteuze klei, grijs ± fijn zand met enkele
s1ierten vette klei, soms ligniteus (volledige 1/2 kernen 23-24) (stalen :
23.80-24.00)

24-25m (0.90)
bleekgrijs ofbruinachtig zand, bovenaan een ligniteus sliertje, pseudo
"bodem", structuur of gestoorde kern
dan : grijs, glimmerhoudend zand
rond 24.70 met zeer grillige nestjes donkergrijze vette klei (gestoord ?)
(volledig 1/2 kern 24-25 m) (stalen : 24.30-24. 70-25.00)

25-26 m (0.60)
± fijn grijs zand, met "nevelachtige structuren (gestoorde kernen ?)
(stalen : 25.50)

26-27 m (0.85)
idem, enkele kleinootjes, glimmerplaatjes) (stalen : 27.00)

27-28 m (0.80)
± fijn grijs zand, glimmerhoudend (stalen : 28.00)

28-29m (0.70)
idem, enkele kleinootjes (stalen : 28.50-29.00)

29-30 m (0.90)
idem, "nevelachtige" structuren (stalen : 29.50-30.00)

30-31 m (0.80)
idem (stalen : 30.50-31.00)

31-32 m (0.70)
id. ± fijn grijs zand, enkele dunne, zwak kleihoudende zones, bovenaan,
onregelmatige structuren (sporen van wortel of gestoord ?)
(stalen : 31.30-32.00)

32-33 m (0.80)
grijs zand, met dunne grillige kleilensjes, onderaan donkerder met talrijke
kleiintercalaties; het zand wordt ook grover (stalen : 32.50-33.00)

33-34 (losse stalen) ± heteromorf grijs zand (stalen : 34.00)

34-35 m (0.80)
bleekgrijs, grof kwarts zand, onderaan donkere slierten
(stalen : 34.50-35.00)

35-36m (0.70) 
aan de top : donkergrijze klei
0.30 donkere goed gelaagde zone (afwisselend bleekgrijs en donker ± ligniteus
en silthoudend zand)
0.40 bleekgrijs 1/2 fijn zand
onderaan : donker ± gelaagd, zwak kleihoudend zand (stalen : 35.60-36.00)
(volledig)

36-37 m (0.75)
aan de top : grijze klei
0.40 zwak gelaagd zand, enkele dunne kleilensjes
0.35 sterk gelaagde zone, talrijke dunne lagen vette klei
   onderaan is het zand vrij grof (1/2kern volledig)
(stalen : 36.70-36.80-37.00)

37-38 m (0.75 )
aan de top : grijze klei
0.10 wit, grof zand
0.35 grijs zand met donkere strepen
0.30 donker, lignieteus kleihoudend zand met lensjes vette klei
0.10 witachtig of grijs 1/2 grof zand (stalen : 37.40-37. 60-37.80)

38-39 m (0.40)
bleekgrijs zand, zeldzame kleinestjes (stalen : 38.50)

39-40 m (0.40)
idem (stalen : 39.50)

40-41 (losse stalen) grijs 1/2 fijn zand (stalen : 41.00)

41-42 idem (stalen : 42.00)

42-43 idem, met lignieteus silt vermengd (stalen : 43.00)

43-44 (0.60)
0.20 zeer grof , soms donkergrijs (sulfieden of ligniteus materiaal ?), een
leemlens
0.30 witachtig grof zand
0.10 grijs (pyriteus ?) zand met hout (stalen : 43.40-43.70-44.00)

44-45 (0.50)
fijn bleekgrijs glimmerrijk kwarts zand (stalen : 44.50-45.00)

45-46 (spoelmonster) : grof kwartsig zand
 
46-47 (0.30)
aan de top : kleilens met houtbrokken, heteromorf grof kwarts zand
(stalen : 46.50-47.00)

47-48 (0.50)
middelmatig, licht heteromorf zand over 0.35, dan 0.15 sideritische 
"klei" met 1 zandintercalatie (die "klei" is grijs maar wordt vlug
bruingeelachtig) (stalen : 47.60-47.90)

48-49 (spoeling)
zeer fijn bleekgrijs zand

49-50 (spoeling) idem
 
50-51 (0.25)
witachtig fijn, glimmerrijk zand (stalen : 50.80)

51-52 (0.30)
0.15 leemhoudend glimmerhoudend zand met hout
0.15 grof wit zand met aan de top een heterogeen niveau waarin houtstukjes,
een keitje, gerolde sideritische concreties (stalen : 51.70-52.00-51.80)

52-53 (spoeling)
grof zand met gebroken schelpen (stalen : 52.50)

53-54 (0.40)
vergruisde schelpen (stalen : 54.00)

van af 54.00 zijn de stalen weinig betrouwbaar

54-58 schelpengruis met grof zand

58-62 overwegend schelpengruis

62-63 (0.70)
schelpen aan de top, een kleiachtige lens met schelpen

63-64 (spoeling) grijsgroen fijn zand met schelpen

64-65 idem       idem

65-66 idem       idem

66-70 schelpengruis met zand

70-74  idem     (grof zand)

74-78 groen zand met schelpengruis

78-79 (spoeling) 1/2 grof glauconiethoudend zand

79-80 idem  grof, met gebroken schelpen

80-81 idem  idem

81-82 1/2 fijn glauconiethoudend zand

82-86 grijsgroen grof zand, type Deurne

86-90 idem

90-94 idem

94-98 idem, wat fijn gruis

98-102 idem

102-106 tamelijk grof glauconietrijk zand, met vergruisde schelpen

106-110 idem

110-114 idem, donkergroen

114,50-115,00 (0.30)
kleihoudend zand met schelpen (type Edegem)

115-116 (0.30)
zwart, licht kleihoudend zand met schelpen , koralen, Ditrupa (stalen :
115.50)

116-117 (0.50)
donkergroen, kleihoudend zand, enkele schelpen

117-118 zwart zand

118-119 idem

119-122 zwart zand

122-126 grof donkergroen zand

126-130 zwart zand

130-133 homogeen zand (zwart) (type Antwerpen)

133-134 kle imet zand vermengd, enkele schelpen

Vanaf 40 m gaf deze boring zeer gebrekkige uitslagen, en van af 54.00
moet ze als volledig mislukt beschouwd worden.
Om die reden werd ze opnieuw uitgevoerd (zie boring C2).


                   M. GULINCK.

-------------------------------------------------------------------

PLAAT KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

Nr  110 bis (I)

FILTERPUT n ll

Uitgevoerd te KALMTH0UT
bij de PIDPA
door de NV. SMET uit DESSEL
datum  1968
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS , volgens plan P.2822 A0
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : droogboring
Opeenvolgende doormeters : 281-201-186 mm. filter lengte : 79.15 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :   3.74 m         tijdens het pompen :  13.62 m
met een debiet van  330.000   1/u
Hoogte van het maaiveld :  17
Totale diepte : 132.00 m


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN     diepte
 nummer                         m

 1 - 6   geen stalen                6.00
 7 - 24   bleekgrijs tamelijk fijn zand      24.00
 25 - 26   idem, met grijze silteuse klei      26.00
 27 - 42   bleekgrijs 1/2 fijn zand         42.00
 43 - 55   bleekgrijs grof zand           55.00
 56 - 58   idem, minder grof heel fijn schelpgruis 58.00
 59 - 65   heteromorf, grof zand, met fijn schelp-
       gruis, enkele siderietische concreties  65.00
 66 - 72   schelpenrijk heteromorf zand, (Corbula,
        ...) enkele sideriet concreties     72.00
 73 - 81   grijs heteromorf zand met fijn schelp-
       gruis, enkele Ditrupa, en Bryozoëen   81.00
 82 - 84*   idem, grof, fijn kwartsgrind , talrijke
       Ditruda's en bryozoëen          84.00
 85 - 95   grijsachtig grof glauconiethoudend zand 95.00
 96 -102   idem, veel fijner            102.00
103 -118   idem, opnieuw grover, dan fijner, een 
       Pectunculus sp. op 116         118.00
119 -131   groenzwart ± grof glauconietrijk zand,
       stekels van Echinieden,sporadisch
       schelpgruis               131.00
132      zwart glauconietzand          132.00      Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - 9.X.1969

      Zanden van de Kempen        6.00 - 55.00
      Merksemiaan - Scaldisiaan     55.00 - 72.00
      Deurniaan en Antwerpiaan      72.00 - 132.00.

--------------------------------------------------------------------------

 PLAAT KALMTHOUT 6E
 M.GULINCK

 Nr  110 bis

 BORING 

 Uitgevoerd te Essen-Kalmthout
 bij winning PIDPA (boring C2)
 voor rekening van de Aardkundige Dienst
 door  N.V. SMET uit DESSEL                         
 datum maart 1969
 Topografische ligging opgetekend door
 Grondstalen verzameld door
 Boringsmethode :
 Opeenvolgende doormeters :
 Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
 bij ruststand :               tijdens het pompen :
 met een debiet van         1/u
 Hoogte van het maaiveld : ~ + 18
 Totale diepte :


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN       Diepte
 nummer                           m

 0-19.00      geen stalen 
        
 19-20 (1.00)
 grijze klei met witachtig 1/2 grof zand vermengd, kwartszand ± grof
 (stalen :19.10-19.20)
 op 0.30 klei, dan opnieuw zand met enkele kleibrokjes, grover aan de
 basis,
 op 0.70 opnieuw klei , gevolgd door zand (stalen : 19.30-19.50-19.
 70-19.80)

 20-21 (0.60)
 glimmerhoudend grijs fijn zand met donkergrijze vlekken of slierten (iets
 kleihoudend)(gestoord of wortelsporen ?) (stalen : 20.50-21.00)

 21-22 (1.00)
 grijs, gevlekt glimmerhoudend zand, nog uitgerafelde kleislierten en
 kleibrokjes (stalen : 21.20-21. 50-22.00)

 22-23 (0.90)
 zelfde zand, maar zonder klei
 onderaan 0.10 grijs zand met talrijke kleilensjes (stalen :22.20-22.50-23.00)

 23-24 (0.70)
 0.30 zand met kleilaagjes , dan zwak gevlekt, grijs fijn zand (stalen :
 23.40-24.00)

 24-25 (0.70)
 grijs gevlekt zand, glimmerhoudend, zeer sporadische kleiige sliertjes
 (stalen :24.50-25.00)
 
 25-26 (0.90)
 idem (stalen: 25.50-26.00)
  
 26-27 (0.90)
 wat bleker zand met donkergrijze verticale slierten (wortelsporen) (stalen :
 26.50-27.00)

 27-28 (0.90)
 idem (stalen : 27.50-28.00)

 28-29 (0.90)
 idem, onderaan een houtstuk, wordt geleidelijk bleker en homogener
 (stalen : 28.50-29.00)

 29-30 (0.85)
 idem, (stalen : 29.50-30.00)

 30-31 (0.90)
 grijs zand, opnieuw kleisliertjes (stalen : 30.50-31.00)

 31-32 (0.90)
 idem onderaan zeer zuiver (stalen : 31.50-32.00)

 32-33 (0.95)
 grijs zand, enkele donkere lijnen , onderaan grijs witachtig , zuiver 1/2
 grof zand
 (stalen : 32.50-33.00)

 33-34 (0.90)
 grijs wit zand, onderaan een kleilensje (33.50)

 34-35 (0.90)
 zelfde zand, onderaan verschillende kleilensjes, witachtig grof zand aan de
 basis
 (stalen : 34.50-34.90)

 35-36 (0.90)
 grof witachtig zand, onderaan fijn gelaagd (zwarte lijnen),
 op 0.60 een laag zwarte klei van 5 cm
 verder onregelmatig gekorreld zand met enkele kleislierten
 (stalen : 35.10-35 50-35.60-35.90)

 36-37 (0.60)
 Witgrijs 1/2 fijn zand met zwarte slierten, soms breccieachtig
 (stalen : 36.50-37.00)

 37-38 (0.70)
 idem (stalen : 37.50-38.00)

 38-39 (0.70)
 bleekgrijs 1/2 fijn zand, ± gelaagd, soms humeus (?)
 een kleilensje bovenaan en aan de basis (stalen : 38.40-38.60-39.00)

39-40 (0.90)
witgrijs tamelijkgrof zand
leemhoudend rond 0.70
verschillende grijs-zwarte streepjes (stalen : 39.20-39.50-39.70)

40-41 (0.90)
zelfde zand, met zwak leemhoudende zones, ietwat ligniteus (grijszwarte
bandjes) rond 0.10-0.35-0.60 (stalen : 40.20-40.40-40.90)

41-42 (0.80)
grof, bleekgrijs zand, aan de basis 5 cm grijsgroenachtig,fijner, iets
leemhoudend
zand, bovenaan licht gestoorde kernen (stalen : 41.60-42.00)

42-43 (0.95)
0.20 zelfde zand met wat klei (gestoord)
0.05 ligniet
tot 0.70 grof witachtig zand met talrijke dunne kleiige lenzen, onderaan
ligniethoudend
0.70 tot 0.95 witachtig grof zand met grijze kleiintercalaties 
(stalen : 42.30-42.60-42.80-42.90)

43-44 (0.90)
0.15 1eemhoudend tamelijk grof zand
0.15-0.45 witachtig zeer grof zand
0.45-0.75 grijsgroen fijn glimmerrijk zand, bovenaan met grijze kleilenzen
(geen kalk) met een zandperforatie
0.75-0.90 zeer grof kwarts zand , wit of grijsachtig
(stalen 43.10-43.40-43.50-43.70-43.80)

44-45 (1.00)
witachtig tot grijs,zeer grof zand
(grijze kleur, vermoedelijk door pyriteus materiaal veroorzaakt ?)
plaatselijk zwak ligniteus (?) (stalen : 44.20-44.50-44.90)

45-46 (0.85)
grof zand met enkele kleinesten
onderaan grijszwart
op 0.30 tot 0.65
grof grijs zand met talrijke kleilenzen en kleinesten, brokken
bleekbruine siderietische (?) klei
0.65 tot 0.85 grof donkergrijs kwartszand (pyriteus ?) met
brokken bleekbruine siderietische (?) klei 
(stalen : 45.20-45.25-45.30-45.50-45.75)

46-47 (0.80)
zeer grof, dan minder grof zand, bleekgrijs glimmerhoudend, enkele
sporadische kleibrokjes (stalen : 46.20-46.50)

47-48 (0.70)
0.10 gestoord (zand + klei)
bleek ± grijsachtig tamelijk grof zand (stalen : 47.40 - 47.80)

48-49 (0.85)
0.10 klei met zand vermengd (gestoord)
bleek grijs tamelijk grof zand (stalen : 48.20 - 48.80)

49-50 (0.85)
0.10 gemengd : zand + klei
bleekgrijs 1/2 fijn kwarts zand (stalen : 49.20 - 49.80)

50-51 (0.35)
l /2 fijn zand met klei vermengd (stalen : 50.50)

51-52 (0.80)
0.10 onzuiver zand
wit tot grijsachtig zeer grof zand
houtbrokken op 0.40 en aan de basis
aan de basis, licht kalkhoudend (wat fijn schelpengruis)

52-53 ? (0.80)  (bus was genummerd 54-55)
0.15 gestoord
0.25 grijsgroen tamelijk fijn zand
0.35 witachtig grof zand
0.40 ligniet
0.70 witachtig grof zand met houtbrokken, soms gerold, schelpbrokken
0.80 grijsachtig 1/2 grof zand met wat fijn schelpengruis, foraminiferen
   (52.20 - 52.35 - 52.40 - 52.60 - 52.80)

53-54 (0.25)
grijsachtig grof zand met zeer veel schelpengruis (53.50)

54-55 ? idem
(stalen :54.20 - 54.50 - 55.00)
N.B. deze bus droeg de diepten 52-53

55-56 (0.70) 
grof grijs schelpenrijk zand (stalen : 55.50 - 56.00)

56-57 (0.35)
idem, (stalen : 57.00)

57-58 (0.85)
heteromorf zand met schelpen (Mytilus ....)
(stalen : 57.20 -57.50 - 58.00)

58-59 (0.80)  schelpenrijk zand (stalen : 58.50 - 59. 00)

59-60 (0.60)
grijszand met veel gebroken schelpen
veel Littorina littorea (stalen : 60)

60-61 (0.40)
zand en veel gebroken schelpen (stalen : 61.00)

61-62(?) (0.65)
bus zonder diepte-aanduiding)
grijsgroen fijn zand, iets kleihoudend
een laag gebroken schelpen aan bovenkant (stalen : 61.30 - 62.00)

62-63 (0.70 )
0.08 grijsbruine klei (62.30)
0.16 groen zand met schelpengruis, ± fijn gelaagd
0.19 siderietische klei met zandperforaties
0.06 groen zand 
0.05 klei met een silteuze of fijn zandige intercalatie
0.12 zand
0.02 klei
0.04 zand met schelpen (stalen : 62.30 - 62.50 - 62. 60 - 62.70 - 62.80 -
62.90 - 63.00)

63-64 (0.84)
fijn groen zand, schelpenrijk (veel fijn schelpengruis)
bovenaan licht kleihoudend (stalen : 63.20 - 63.50 - 64.00)

64-65 (1.00)
grijsgroen fijn zand
in het midden over 20 cm, talrijk schelpen, veel Pectens, met steenkernen
(gespoelde monster (stalen : 64.10 - 64.50 - 64.80 - 64.90 - 65.00)

65-66 (1.00)
grijsgroen zand met talrijke schelpen, overwegend Pecten en Corbula,
1 stuk septaria (stalen : 65.10 - 65.50 - 66.00)

66-67 (1.00)
groen zand met schelpengruis en schelpen (minder overvloedig schelpengruis)
onderaan over 0.20 talrijke grote schelpen, vnl. Pectens
(stalen : 66.20 - 66.50 -66.90)

67-68 (0.50)
fijn grijsgroen zand met verspreide schelpen
aan de basis een lensje met veel gebroken schelpen (stalen : 67.50 - 67.80)

68-69 (1.00)
fijn zand met schelpjes en zeer fijn schelpgruis
(stalen : 68.10 - 68.50 - 69.00)

69-70 (1.00)
0.25 schelpenrijke laag
van 0.25 tot 0.60 bleekgrijs of "beige"achtig kalkrijk schelpenrijk zand
(kleine schelpen)
dan grijsgroen heteromorf zand met kleine schelpen en schelpgruis (lumachelle)
(stalen : 69.10 - 69.20 - enz. - 70.00)

70-71 (1.00)
tot 0.30 grijs tot bleekgrijs ± gelaagde zandhoudende "lumachelle"
dan grijsgroen zand met kleine schelpen (Neptunea contraria)
(stalen : 70.10 - 70.20 - enz. - 71.00)

71-72 (1.00)
afwisselend geelgrijs en grijsachtig lumachelle 
(stalen : 71.20 - 71. 50 - 72.00)
                                       
72-73 (1.00)
geelgrijs of grijs zand met schelpengruis - Bryozoën -
soms gelaagd (zwarte glauconietische, uiterst dunne lensjes)
schijnt een overgangszone te zijn
op 72.20 : ronde fosfaatconcreties met balanus
(stalen : 72.20 - 72. 50 - 73.00)

73-74 (0.90)
geelgrijs tot groengrijs soms donkergrijs zand met fijn schelpengruis,
tamelijk grof, vertoont een "gevlekt " uitzicht
(stalen : 73.20 - 73.30 - enz. - 74. 00)

74-75 (0.80)    
0-0.30 grijsachtig ± homogeen zand
dan soms zwartachtig zand met talrijke schelpen
plaatselijk met veel grof kwarts 
(stalen : 74.40 - 74.60 - 75.00 - 74.80)

75-76 (0.40)
"gevlekt" grijsgroen, grijs of zwart, glauconietrijk zand met schelpengruis
(talrijke Ditrupa's), enkele bleke tubulaties (sporen en bryozoën)
(overgangszone tot het Deurniaan) ?
(stalen : 75.50 - 76.00)

76-77 (0.40)
groenachtig "gevlekt" glauc. zand , grof met schelpengruis, Ditrupa - Pecten
(de kernen zijn misschien gestoord ?)
(stalen : 76.50 - 77.00)

77-78 (1.00)
donkergroen glauc. grof zand, sporen van bryozoën
bovenaan schelpenhoudend
(stalen : 77.10 - 77.20 - 77.40 - 77. 60 - 77.80 - 78.00)

78-79 (1.00)
donkergroen grof los zand, sporen van bryozoën
1 versteende zandige tubulatie
(stalen : 78.20 - 78.50 - 79.00)

79-80 (1.00)
donkergroen tamelijk grof zand, sporen van bryozoën (stalen : 79.50 - 80 00)

80-81 ( 0.70)
grof, gevlekt glauconiethoudend zand (talrijke bleke tubulaties) (stalen :
80.50)

81-82 (0.75)
donkergroen, glauconietrijk homogeen zand, bryozoënnesten, geen kalk
(stalen : 81.20 - 81.50 - 82.00)

82-83 (1.00)
donkergroen 1/2 grof homogeen zand (stalen : 82.20 - 82.50 - 83.00)

83-84 (0.80)
nog rijker aan glauconiet (stalen : 83.20 - 83.50 - 84.00)

84-85 (0.40)
idem(stalen : 84.50 - 85.00)

85-86(0.60)
donkergroen, enkele ± versteende knollen (stalen : 85.50 - 86.00)

86-87 (0.60)
zeer grof, donkergroen, homogeen zand, een zandsteentje
(stalen : 86.50 - 87.00)

87-88 (spoeling) zeer grofglauconietrijk zand

88-89
idem (stalen : 88.50)

89-90
idem (stalen : 89.50)

90-91
idem (stalen : 90.50)

91-92
idem (stalen : 91.50)

92-93
idem (stalen : 92.50)

93-94
idem (stalen : 93.50)

94-95
idem (stalen : 94.50)

95-96
idem(stalen : 95.50)

96-97
idem (stalen : 96.50)

97-98
idem (stalen : 97.50)

98-99
idem (stalen : 98.50)

99-100
idem (stalen : 99.50)

100-101
idem (stalen : 100.50)

101-102
idem (stalen : 101.50)

102-103 (0.30)
zeer grof, groen tot groenzwart zand, gespoeld monster 102.50 (stalen : 103)

103-104 (spoeling)
idem (stalen : 103.50)

104-105 (0.25)
zeer grof donkergroen, enkele gebroken Terebratula (stalen : 104.50 - 105)

105-106 (spoeling)
zeer grof glauc. zand (stalen : 105.50)

106-107 (?) (0.50)
zeer grof glauconietrijk zand (stalen : 106.50)

107-108 (0.80)
minder grof tamelijk homogeen glauc. zand
plaatselijk licht kalkhoudend (stalen : 107.20 - 107 50 - 108)

108-109 (0.60)
min of meer glauconietrijk , 1/2 grof
talrijke bryozoënvlekken (stalen : 108.50 - 109)

109-110 (spoeling)
idem, kalkhoudend (stalen : 109.50)

110-111 (0.55)
glauconietrijk, gevlekt zand, (pseudo tubulaties), sterk glauconietrijk,
zwart naar beneden toe, geen kalk (stalen : 110.50 - 111)

111-112 (0.70)
groenzwart zand, sterk gevlekt (bleke tubulaties)
tussen in een grindhoudend laagje, met enkele schelpbrokken
kalkhoudend in de onderste zone, aan de top een stuk been 
(stalen : 111.10 - 111.50 - 112)

112-113 (1.00)
tot 0.20 zelfde zand als voorheen
0.20-0.65 zwart zand met talrijke schelpen (Pectunculus)
0.65-1.00 zwart ± kleihoudend zand (stalen : 112.20 - 112.50 - 113. 00)


113-114 (1.00)
zwart ± kleihoudend zand
enkele schelpen en een Ditrupanestje (Isocardia. ..)
(stalen : 113.30 - 113.60 -114)

114-115 (0.80)
zwart ± kleihoudend zand, met verspreide schelpen, o.m. rond 114.60
(stalen : 114.50 - 115)

115-116 (1.10)
idem, sporadische schelpen, de kleifractie verdeeld onder vorm van nestjes
(bioturbatie) (stalen : 115.50 - 116)

116-117 (1.10)
zwart zand, minder kleihoudend
sporadische schelpen (stalen : 116.50 - 117.00)

117-118 (1.00)
groenzwart ± kleihoudend zand, sterk gebiot. (stalen : 117.50 - 118)
            .
118 -119 (0.80)
zwart, zeer grof, sterk heteromorf zand (stalen : 118.50)

119-120 (0.80)
groenzwart, kleihoudend
sterk kleihoudend aan de basis, sporadische schelpen (stalen : 119.50 - 120)

120-121 (spoelmonster)
idem

121-122 (0.70)
zwart kleihoudend, zand (stalen : 121.50 - 122)

122-123 (0.95)
groenzwart licht kleihoudend zand, rond 0.25 enkele fosfaatconcreties,
schelpen, bryozoën (stalen : 122.20 - 122.40 - 122.60 - 122.80 )

123-124 (1.00)
groenzwart kleihoudend zand (fijn), sterk gebiot. , uiterlijk homogeen,
sporadische schelpen (stalen : 123.20 - 123.40 - 123.60 - 123.80 - 124)

124-125 (0.95)
minder glauconietrijk fijn zand, geen schelpen, ook weinig of geen klei
kalkhoudend (stalen : 124.20 - 124.40 - 124.60 - 124.80 )

125-126 (1.00)
tot 0.10 groenzwart kleihoudend zand
  0.60 zwart glauconietzand, grindachtig, me tfosfaatconcreties, haaitanden
  1.00 zwart zand met slierten zeer grof id. , kleihoudende nestjes,
     haaitanden, beenderen (stalen : 125.10 - 126)

126-127 (0.80)
zwart zeer heteromorf zand
sterk kleihoudend aan de top (met tubulaties)
rond 0.30 met fosfaatconcreties en groene klei (spoelklei ??)
(stalen : 126.20 - 126.40 - 126.50 - 126.70 - 127)

127-128 (0.90)
zwart glauconiet zand, tamelijk grof, aan de top en verder sporadisch , kleine
bleke tubulaties, geen klei
(stalen : 127.20 - 127.40 - 127.60 - 127.80 - 128)

128-129 (1.00)
idem, fosfaatconcreties op 0.20
(stalen : 128.20 - 128.40 - 129)

129-130 (1.00)
tot 0.45 groenzwart met blekere kleiachtige bijmenging
soms onder vorm van grote tubulaties, geen schelpen
verder zwart glauconietzand, kleine tubulaties, enkele zeer kleine kleinestjes
(stalen : 129.20 - 129.40 - 130)

130-131 (0.70)
donkergroen zand, sterk gebioturbeerd , met talrijke grote nesten van een
bruinachtige (siderietische ?) mergel
Naast deze nesten is het zand weinig samenhangend
(stalen : 130.10 - 130.40 - 130.45 - 130.50 - 130.70 - 130.80 - 131)

131-132 (0.80)
zwart zand heteromorf, soms kleihoudend
kleine tubulaties (stalen : 131.20 - 131.40 - 132.00)

132-133 (1.00)
onregelmatige afwisseling (zonder scherpe begrenzingen)
van zwart, tamelijk grof zand en kleihoudend, iets bruinachtig zand
(siderietische mergelhoudend ?)
(stalen : 132.20 - 132.40 - 133)

133-134 (1.00)
groenzwart, iets bruinachtig, tamelijk sterk kleihoudend zand
(stalen : 133.20 - 133.40 - 134)

134 - 135 (0.90)
idem
sporadische schelpbrokjes (stalen : 134.20 - 135)

135-136 (0.80)
sterk kleihoudend donkergroen, iets bruinachtig zand
enkele gebroken schelpen (stalen : 135.20 - 136)

136-137 (0.85)
fijn donkergroen sterk kleihoudend zand aan de basis 0.20 zware klei
(geen grind op het contact) (stalen : 136.20 - 136.40 - 137.00)

Diepte niet leesbaar
(0.50)
zeer grof glauconietrijk zand.


          M. GULINCK

------------------------------------------------------------------

plaat KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

Nr  110 ter

BORING  B3

Uitgevoerd te   ESSEN
voor de Aardkundige Dienst
door N.V. SMET uit DESSEL
datum 1969
Topografische ligging opgetekend door
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode :  met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
bij ruststand :              tijdens het dompen :
met een debiet van        1/u
Hoogte van het maaiveld :
Totale diepte :


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN        Diepte
 nummer                           m

 1- 3    bruin zand                   3.00
 4- 7    bleekgrijs, glimmerrijk, silthoudend zand   7.00
 8-16    fijn of zeer fijn grijsgroen zand       16.00
17-23    bleekgrijs 1/2 fijn kwartsig zand       23.00
24-35    bleekgrijs grof kwartsig zand         35.00
36-38    zeer fijn glimmer zand, silt of kleihoudend  38.00
39-50    grof bleekgrijs kwartszand          50.00
51-56    idem, met fijn schelpgruis          56.00
57-79    heteromorf grijs zand met schelpgruis     79.00
80-89    glauconietrijk donkergroen zand, tamelijk 
       grof                     89.00

      M. GULINCK.

006E0111.TXT

   
SGB-BGD 006E0111  
X :   154776
Y :   235272
Depth : 131.90

plaat KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

Nr 111 (II)

FILTERPUT nr 12

Uitgevoerd te ESSEN
bij PIDPA (Lot 2)
door de N.V. SMET uit DESSEL
datum 1968
Topografische ligging opgetekend door. W. CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode :  met inspoeling
Opeenvolgende doormeters : 281-2O1-186 mm. filter lengte : 79.85 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :   2.70 m         tijdens het pompen : 11.82 m
met een debiet van  300.000   1/u
Hoogte van het maaiveld : 17
Totale diepte :  131.9O m


  Volg-          AARD DER GRONDLAGEN       Diepte
 nummer                           m

  1 - 5   geen stalen                  5.OO
  6 - 18   bleekgrijs fijn zand             18.00
 19 - 22   grijs, grof zand, kleibrokjes        22.OO
 23 - 38   bleekgrijs fijn zand, kleibrokjes      38.00
 39 - 50   bleekgrijs grof zand, kleibrokjes      5O.OO
 51 - 54*   grijsachtig grof zand, met gebroken 
        schelpen (o.m. Littorina), hout-
        brokken, gerolde concreties         54.00
 55 - 58*   schelpenrijk zand, Littorina         58.00
 59 - 62*   bruinachtig fijn zand, fijn schelpengruis,
        kleine limonietische concreties       62.00
 63 - 70*   grijsachtig fijn zand, weinig fijn
        schelpgruis                 70.00
 71*     schelpenrijk, grof zand, fijn kwarts en
        fosfaatgrind                 71.00
 72 - 77*   idem, met limonietische concreties,
        rijk aan fijn schelpgruis          77.00
 78*- 79   grijs 1/2 fijn zand, gebroken schelpen,
        talrijke Ditrupa's, limonietische
        concreties                  79.00
 80 - 97   grijsachtig grof glauconiethoudend zand,
        limonietische en siderietconcreties, 
        soms grindachtig               97.00
 98 -102   grijsgroenachtig grof glauconiethoudend
        zand                    102.00
 103 -115*   idem, met roestige Terebratula's en
        limonietische zandsteenconcreties      115.00
 115 -117*   groenzwart glauconietisch, grof zand,
        stekels van Echinieden, bryozoëen
        op limonietconcreties            117.00
 118 -119*   idem, fosfaatconcreties, koralen      119.00
 120 -121*   zelfde zand, bryozoëen           121.00
 122 -123   groenzwart, grof glauconietisch zand    123.00
 124 -125*   fijner, idem, fosfaatgrindje - beenderen,
        schelpbrokken (Pectunculus...)       125.00
 126 -132   zwart zeer heteromorf glauconi
        zandsteenbrokjes              132.00      Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - 9.X.1969

      Zand en Klei van de Kempen     5.00  - 54.00
      Scaldisiaan            54.00  - 77.00
      Zanden van Kattendijk (?) en
            Deurniaan       77.00(?)- 121.00 ?
      Antwerpiaan            121.00  - 132.00.

006E0112.TXT

   
SGB-BGD 006E0112  
X :   155952
Y :   234940
Depth : 132.35

plaat KALMTHOUT 6E
M.GULINCK - R.PAEPE

Nr  112 (I)

FILTERPUT n 14

Uitgevoerd te ESSEN
bij PIDPA (Lot 2)
door de N.V. SMET uit DESSEL
datum 1968
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode :   met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :  281-201-186 mm. filter lengte : 80.00 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :  3.45 m         tijdens het pompen :  14.57 m
met een debiet van  330.000   l/u  
Hoogte van het maaiveld : 17
Tota1e diepte :  132.35 m


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN         Diepte
 nummer                            m
       Tot 6 m geen monsters

 1 - 4   grijze silteuse klei, licht humeus       10.00
 5 - 14   bleekgrijs fijn zand, geen kalk         20.00
 15 - 21   idem, minder fijn, met kleibrokjes       27.00
 22 - 29   bleekgrijs fijn zand, enkele kleilensjes    35.00
 30 - 37   grijsachtig 1/2 fijn zand met kleibrokken    41.00
 38 - 49   bleekgrijs grof zand              55.00
 50 - 51   grijsbruin fijn zand, siderietische mergel,
       enkele schelpbrokken              57.00
 52 - 53   grijsbruin grover zand, siderietische mergel, 
       schelpbrokken                  59.00
 54 - 57   grijs bleekachtig grof zand, talrijke
       schelpbrokken, enkele fosfaatkonkreties     63.00
 58*     bruingrijs fijn zand, glauconiet en glimmer-
       houdend zand, kalkrijk,geen schelpen      64.00
 59 - 62*   idem, met brokken siderietische mergel     68.00
 63*     grijsgroen tamelijk fijn zand, brokken
       paarse klei , enkele schelpen
       (Corbula, Pecten)                69.00
 64 - 69*   idem                      75.00
 70 - 73*   grijsachtig heteromorf zand, enkele schelpen
       en schelpgruis, kwartskeitjes          79.00
 74*- 84*   groengrijsachtig tamelijk fijn zand,
       glauconietrijk, sporadische schelpen      90.00
 85 - 89*   grijsgroen tamelijk fijn zand, glauconietrijk  95.00
 90*-109*   grijsgroen grof glauconietrijk zand      115.00
110 -113*   idem, fijner                  119.00
114*     zwart glauconiethoudend zand, fosfaat-
       concreties                   120.00
115 -126   zwart glauconietisch zand           132.00
      Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - R. PAEPE - l9.10.1969

      Oud-Pleistoceen      0.00 - 55.00
      Merksemiaan-Scaldisiaan  55 00 - 79.00
      Zand van Kattendijk    79.00 - 95.00
      Diestiaan         95.00 - 119.00
      Antwerpiaan       119.00 - 132.00.

006E0113.TXT

   
SGB-BGD 006E0113  
X :   156364
Y :   234858
Depth : 131.70

plaat KALMTHOUT 6E
R.PAEPE - M.GULINCK

Nr  113 (I)

FILTERPUT n 15
Uitgevoerd te ESSEN
bij   de PIDPA (Lot 2)
door  de N.V. SMET uit DESSEL
datum  1968
Topografische ligging odgetekend door W. CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondsta1en verzameld door de boormeester
Boringsmethode :  inspoeling
Opeenvolgende doormeters :  281-201-186 mm. filter lengte : 83.02m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :  3.01 m         tijdens het pompen : 14.41 m
met een debiet van 330.000   l/u
Hoogte van het maaiveld :  17
Totale diepte :  131.70 m


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN          Diepte
 nummer                              m
       Tot 6 m geen stalen
 1 - 11   grijs bleek 1/2 fijn tot fijn zand, geen kalk   17.00
 12 - 14   idem, iets grover                 20.00
 15 - 24   grijs bleek 1/2 fijn zand met grijze kleilenzen  30.00
 25 - 41   grijs bleek grof zand met plaatselijk kleilenzen 47.00
 42 - 44   donkergrijs heteromorf fijn zand met brokken
       zwarte klei en stukken hout            50.00
 45 - 48*   grijsbruin fijn glimmer en glauconiethoudend zand 54.00
 49 - 52*   idem met harde siderietlenzen           58.00
 53*- 56   grijsachtig fijn glimmerhoudend en licht
       glauconiethoudend fijn zand;
       zeer fijn sporadisch schelpgruis (cfr. Zandvliet) 62.00
 57*     idem, met siderietkonkreties, (tamelijk veel
       schelpgruis)                   63.00
 58 - 60   grijsbruinachtig zeer fijn zand, glauconiet- 
       en glimmerhoudend                 66.00
 61*- 68*   grijsachtig fijn zand, schelpenrijk        74.00
 69 - 72*   grintachtig zeer heteromorf zand met schelpen 
       kwarts en fosfaatkeitjes; verschillende bryozoëen 78.00
 73*     grijsgroen fijn glauconiethoudend zand, 
       heel fijn schelpgruis               79.00
 74 - 77*   idem                       83.00
 78 - 83*   idem, wat grover en dan opnieuw fijner      89.00
 84 - 93*   grijsgroen grof glauconiethoudend zand      99.00
 94 - 96*   idem, met limonietische schelphoudende
       concreties                    102.00
 97 -107*   grijsgroeng lauconiethoudend 1/2 grof zand
       (Terebratula aan basis)             113.00
108 -111*   donkergroen 1/2 fijn homogeen glauconietrijk
       zand, geen schelpen,bovenaan brokken groen-
       achtige zandige klei               117.00
112*-121   groenzwart 1/2 fijn glauconietisch zand met 
       gebroken schelpen                115.00
122-132    zwart glauconiet zand, sporadisch schelpen    126.00      Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - R. PAEPE - 19.10.1969

      Zanden en Klei van de Kempen    0.00 - 50.00
      Merksemiaan - Scaldisiaan     50.00 - 78.00
      Zanden van Kattendijk       78.00 - 89.00 (?)
      Deurniaan             89.00 - 117.00 (?)
      Antwerpiaan           117.00 - 126.00.

006E0114.TXT

   
SGB-BGD 006E0114  
X :   154704
Y :   234761
Depth : 123.50

plaat KALMTHOUT 6E
M.GULINCK

Nr  114 (IV)

FILTERPUT n 17

Uitgevoerd te  ESSEN
bij  PIDPA (Lot 2)
door N.V. SMET uit DESSEL
datum   1968
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondsta1en verzameld door de boormeester
Boringsmethode :   inspoeling
Opeenvolgende doormeters :  281-201-186 mm. filter lengte : 79.85 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :  1.22m         tijdens het pompen : 10.40 m
met een debiet van  360.000   l/u
Hoogte van het maaiveld  17
Totale diepte :  123.50 m         AARD DER GRONDLAGEN       

      verwarde stalen, niet onderzocht

      op 122 m grijze klei

      M. GULINCK - 9.X.1969.

006E0115.TXT

   
SGB-BGD 006E0115  
X :   161536
Y :   234033
Depth : 134.00

plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA - M.GULINCK

Nr 115 (VI)

put 1

Uitgevoerd te Wuustwezel
Bij PIDPA  (Proefput)
Door  SMET
Datum  28.6.1971
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS, volgens plan
Boringsmethode : gestoken tot 64 - verder met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :                 
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het maaiveld: + 16,61
Totale diepte :
  
                                (Stalen)
Volg-          AARD DER GR0NDLAGEN           Diepte
nummer                               m.

0-1.00 (0.60)
zwart humeus zand

1-2.00 (0.80)
tamelijk grof humeus zand over 30 cm, dan grijsblauwachtige
silthoudende klei                         2.00

2-3 (0.00)
geen stalen verkregen

3-4.00 (0.95)
fijn, donkergrijs groen, glimmerhoudendzand, licht kleihoudend  3.50

4-5.00 (0.80)
fijn bleker grijsgroen zand, homogeen, glimmerhoudend       4.50

5-6.00 (0.65)
idem                               5.70

6-7.00 (0.70)
idem                               6.70

7-8.00 (0.80)
idem                               7.50

8-9.00 (0.80)
idem                               8.50

9-10.00 (0.80)
idem                               9.50  

10-11.00 (0.85)
idem                               10 50

11-12.00 (0.80)
idem                               11.50

12-13.00 (0.60)
idem                               12.70

13.00 - 14.00 (1.00)
fijn grijsgroen glimmerhoudend zand met hier en daar dunne
kleilenzen voornamelijk aan de top                13.70

14.00 - 15.00 (1.00)
0.40 fijn grijs zand met kleiintercalaties            14.30
0.60 fijn grijs glimmerhoudend zand               14.80

15.00 - 16 00 (0.60)
fijn grijs glimmerhoudend zand, onderaan met enkele dunne
kleilaagjes                           15.90

16.00 - 17.00 (0.70)
fijn grijs glimmerhoudend zand, aan de basis, over 10 cm :
zware grijze klei                        16.90

17.00 - 18.00 (0.30)
fijn grijs zand                         17.90

18.00 - 19.00 (0.25)
idem

19.00 - 20.00 (0.10)
idem

20.00 - 21.00 (0.20)
idem, iets meer kleihoudend                   21.95

21.00 - 22.00 (0.20)
fijn grijs zand op een kleilaag

22.00 - 23.00 (0.90)
afwisselend fijn grijs zand en grijze klei
(in laagjes van 1-2 cm) Het zand zelf is fijn gelaagd      22.20
                                 22.50
                                 22.90
23.00 - 24.00 (0.95)
idem (bus volledig bewaard)

24.00 - 25.00 (1.00)
grijs fijn zand, met enkele kleiintercalaties (tot 3 cm dik)   24.20

25.00 - 26.00 (0.95)
over 35 cm overwegend klei, met zandintercalaties        25.20
verder zand met talrijke dunne kleilaagjes. Het zand is iets  25.70
grover geworden                         25.95
Daaronder  grof zand

26.00 - 27.00 (1.00)
10 cm overwegend klei                      26.10
van 0.10 tot 0.35 : halffijn zand met kleine stenen
0.35 - 0.55 : afwisselend klei met tamelijk grof zand      26.30
0.55 - 1.00 : tamelijk grof zand, met zeldzame kleibrokjes    26.80

27 00 - 28.00 (1.00)
Grijs , half fijn zand, enkele dunne kleilaagjes         27.50

28.00 - 29.00 (0.70)
fijn grijs glimmerhoudend zand                  28.60

29.00 - 30.00 (0.90)
half fijn grijs zand - grover naar beneden toe,op 0.90      29.40
een lensje zwarte klei                      29.90

30.00 - 31.00 (0.60)
aan de top : sterk kleihoudend (ingestort ?)           30.40
verder tamelijk grof, grijs zand                 30.60

31.00 - 32.00 (0.80)
half fijn grijs zand, een dunne kleiintercalatie rond 0.80    31.60

32.00 - 33.00 (0.90)
grijs, glimmerrijk, half fijn zand, dunne kleiintercalaties
aan de top en op 0.50                      32.50

33.00 - 34.00 (0.90)
grijs fijng limmerrijk zand, kleihoudend aan de top, over 10 cm 33.50

34.00 - 35.00 (1. 00)
grijs tamelijk grof zand met enkele kleibrokjes (gestoorde kern) 34.50

35.00 - 36.00 (0.90)
grijs half fijn zand, glimmerhoudend               35.60
grijs

36.00 - 37.00 (0.70)
idem, met bruine kleibrokjes op 0.20 m van de top(gestoord)   36.50

37.00 - 38.00 (0.60)
grijs half fijn zand                       37.50

38.00 - 39.00 (0.50)
idem, kleibrokjes in de top

39.00 - 40.00 (0.70)
grijs half fijn zand met kleibrokken op 39.50

40.00 - 41.00 (0.35)
grijs half fijn zand

41.00 - 42.00 (0.60)
idem                               41.50

42.00 - 43.00 (0.30)
grijs, tamelijk grof zand - houtbrokjes              42.80

43.00 - 44.00 (0.50)
grijs half fijn zand met enkele dunne kleilensjes         43.80

44.00 - 45.00 (0.00 )
geen stalen

45.00 - 46.00 (1.00)
grijs, tamelijk half fijn - op 0.50 een 2 cm dikke kleilaag    45.60

46.00 - 47.00 (0.40)
grof grijs zand, schelpbrokjes, hout               46.50

47.00 - 48.00 (geen stalen)

48.00 - 49.00 (0.20)
half grof, bleekgrijs zand                    48.80

49.00 - 50.00 geen stalen

50.00 - 51.00  "  "

51.00 - 52.00 (0.70)
grof, bleekgrijs zand, een kleilaagje op 51. 50
verder zeer grof                         51.50

52.00 - 53.00 (0.60)
grijs tamelijk grof zand                     52 60

53.00 - 54.00 (0.60)
grijs tamelijk grof zand (sterk gestoorde kern)          53.80

54.00 - 55.00 (0.80)
zeer grof grijs zand                       54.50

55.00 - 56.00 (0.70)
idem                               55.50

56.00 - 57.00 (0.50)
idem                               56.50

57.00 - 58.00 (0.50)
zeer grof zand, enkele fijne grindjes               57.50

58.00 - 59.00 (geen stalen)

59.00 - 60.00 (0.90)
aan de top : gebroken schelpen                  59.20
verder : grijs, zeer kleihoudend zand met schelpen en laagjes   59.50
siderietische klei                        59.80
 
60.00 - 61.00 (1.00)
complex van half fijn grijsgroen glauconiethoudend zand
en grijze klei                          60.60

61.00 - 62.00 ( 1.00)
idem                               61.70

62.00 - 63.00 (geen stalen)

63.00 - 64.00
grijs, half grof kleihoudend zand met schelpen          63.20
met 2 kleilaagjes van 3 cm dikte                 63.80
onderaan : schelpenrijk zand

van 64.00 - 134.00  met inspoeling

 64 - 67   bleekbruin grijs half fijn schelpenrijk zand,
       met kleibrokken                   67.00
 68 - 69   ontbreekt                      69.00
 70     idem als 67                     70.00
 71 - 73*  iets donkerder bruingrijs glauconiethoudend
       zand met fijn schelpengruis             73.00
 74 - 77*  donkergroen glauconietrijk tamelijk fijn zand
       met zeldzame schelpenbrokstukken           77.00
 78 - 79*  idem, half fijn zand                 79.00
 80*     groengrijs tamelijk grof minder glauconietrijk
       heteromorf zand (kalkhoudend)            80.00
 81*     idem met kleibrok                  81.00
 82 - 90*  idem
 91 - 99   idem                         99.00
100*     idem met kleine zandsteenkonkretie         100.00
101 -103   idem, iets fijner, lichtjes kalkhoudend       103.00
104 -110*  grijsgroen glauconietrijk half fijn zand,
       lichtjes kalkhoudend                110.00
111 -113*  idem                        113.00
114 -116*  groen tot zwart glauconietrijk tamelijk fijn 
       zand (lichtjes kalkhoudend)             116.00
117 -118   idem, iets minder donker van kleur         118.00
119 -120   idem                        120.00
121 -122*  grijsgroen glauconietrijk tamelijk fijn zand met
       zeldzame schelpen                  122.00
123 -126   ontbreken
127 -130*  idem                        130.00
131 -133*  grijsgroen glauconietrijk fijn zand         133.00
134*     grijze klei                     134.00     Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - P. LAGA - 13.7.1971

     Scaldisiaan (s.s.)                (64) - 72.00
     Scaldisiaan (s.l.) (Zanden van Kattendijk)   73.00 - 79.00(?)
     Deurniaan (Zanden van Diest)          79.00 - 113.00(?)
     Antwerpiaan (Zanden van Antwerpen)       113.00 - 133.00
     Rupeliaan (Boomse Klei)            133.00 - 134.00.plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA - M.GULINCK


Nr 115 (VI)

put 1

Uitgevoerd te Wuustwezel


Bij PIDPA  (Proefput)

Door  SMET

Datum  28.6.1971

Grondstalen verzameld door de boormeester

Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS, volgens plan

Boringsmethode : gestoken tot 64 - verder met inspoeling

0peenvolgende doormeters :                 

Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :

Met een debiet van :

Hoogte van het maaiveld: + 16,61

Totale diepte :

                                (Stalen)

Volg-          AARD DER GR0NDLAGEN           Diepte
nummer                               m.

0-1.00 (0.60)
zwart humeus zand

1-2.00 (0.80)
tamelijk grof humeus zand over 30 cm, dan grijsblauwachtige
silthoudende klei                         2.00

2-3 (0.00)
geen stalen verkregen

3-4.00 (0.95)
fijn, donkergrijs groen, glimmerhoudendzand, licht kleihoudend  3.50

4-5.00 (0.80)
fijn bleker grijsgroen zand, homogeen, glimmerhoudend       4.50

5-6.00 (0.65)
idem                               5.70

6-7.00 (0.70)
idem                               6.70

7-8.00 (0.80)
idem                               7.50

8-9.00 (0.80)
idem                               8.50

9-10.00 (0.80)
idem                               9.50    .

10-11.00 (0.85)
idem                               10 50

11-12.00 (0.80)
idem                               11.50

12-13.00 (0.60)
idem                               12.70

put 1
2de bladzijde

13.00 - 14.00 (1.00)
fijn grijsgroen glimmerhoudend zand met hier en daar dunne
kleilenzen voornamelijk aan de top                13.70

14.00 - 15.00 (1.00)
0.40 fijn grijs zand met kleiintercalaties            14.30
0.60 fijn grijs glimmerhoudend zand               14.80

15.00 - 16 00 (0.60)
fijn grijs glimmerhoudend zand, onderaan met enkele dunne
kleilaagjes                           15.90

16.00 - 17.00 (0.70)
fijn grijs glimmerhoudend zand, aan de basis, over 10 cm :
zware grijze klei                        16.90

17.00 - 18.00 (0.30)
fijn grijs zand                         17.90

18.00 - 19.00 (0.25)
idem

19.00 - 20.00 (0.10)
idem

20.00 - 21.00 (0.20)
idem, iets meer kleihoudend                   21.95

21.00 - 22.00 (0.20)
fijn grijs zand op een kleilaag

22.00 - 23.00 (0.90)
afwisselend fijn grijs zand en grijze klei
(inlaagjes van 1-2 cm)Het zand zelf is fijn gelaagd       22.20
                                 22.50
                                 22.90

23.00 - 24.00 (0.95)
idem bus volledig bewaard)

24.00 - 25.00 (1.00)
grijs fijn zand, met enkele kleiintercalaties (tot 3 cm dik)   24.20

25.00 - 26.00 (0.95)
over 35 cm overwegend klei, met zandintercalaties        25.20
verder zand met talrijke dunne kleilaagjes. Het zand is iets  25.70
grover geworden                         25.95
Daaronder  grof zand

26.00 - 27.00 (1.00)
10 cm overwegend klei                      26.10
van 0.10 tot 0.35 : halffijn zand met kleine stenen
0.35 - 0.55 : afwisselend klei met tamelijk grof zand      26.30
0.55 - 1.00 : tamelijk grof zand, met zeldzame kleibrokjes    26.80

put 1
3de bladzijde

27 00 - 28.00 (1.00)
Grijs , half fijn zand, enkele dunne kleilaagjes         27.50

28.00 - 29.00 (0.70)
fijn grijs glimmerhoudend zand                  28.60

29.00 - 30.00 (0.90)
half fijn grijs zand - grover naar beneden toe,op 0.90      29.40
een lensje zwarte klei                      29.90

30.00 - 31.00 (0.60)
aan de top : sterk kleihoudend (ingestort ?)           30.40
verder tamelijk grof, grijs zand                 30.60

31.00 - 32.00 (0.80)
half fijn grijs zand, een dunne kleiintercalatie rond 0.80    31.60

32.00 - 33.00 (0.90)
grijs, glimmerrijk, half fijn zand, dunne kleiintercalaties
aan de top en op 0.50                      32.50

33.00 - 34.00 (0.90)
grijs fijng limmerrijk zand, kleihoudend aan de top, over 10 cm 33.50

34.00 - 35.00 (1. 00)
grijs tamelijk grof zand met enkele kleibrokjes (gestoorde kern) 34.50

35.00 - 36.00 (0.90)
grijs half fijn zand, glimmerhoudend               35.60
grijs

36.00 - 37.00 (0.70)
idem, met bruine kleibrokjes op 0.20 m van de top(gestoord)   36.50

37.00 - 38.00 (0.60)
grijs half fijn zand                       37.50

38.00 - 39.00 (0.50)
idem, kleibrokjes in de top

39.00 - 40.00 (0.70)
grijs half fijn zand met kleibrokken op 39.50

40.00 - 41.00 (0.35)
grijs half fijn zand

41.00 - 42.00 (0.60)
idem                               41.50

42.00 - 43.00 (0.30)
grijs, tamelijk grof zand - houtbrokjes              42.80

put 1
4de bladzijde

43.00 - 44.00 (0.50)
grijs half fijn zand met enkele dunne kleilensjes         43.80

44.00 - 45.00 (0.00 )
geen stalen

45.00 - 46.00 (1.00)
grijs, tamelijk half fijn - op 0.50 een 2 cm dikke kleilaag    45.60

46.00 - 47.00 (0.40)
grof grijs zand, schelpbrokjes, hout               46.50

47.00 - 48.00 (geen stalen)

48.00 - 49.00 (0.20)
half grof, bleekgrijs zand                    48.80

49.00 - 50.00 geen stalen

50.00 - 51.00  "  "

51.00 - 52.00 (0.70)
grof, bleekgrijs zand, een kleilaagje op 51. 50
verder zeer grof                         51.50

52.00 - 53.00 (0.60)
grijs tamelijk grof zand                     52 60

53.00 - 54.00 (0.60)
grijs tamelijk grof zand (sterk gestoorde kern)          53.80

54.00 - 55.00 (0.80)
zeer grof grijs zand                       54.50

55.00 - 56.00 (0.70)
idem                               55.50

56.00 - 57.00 (0.50)
idem                               56.50

57.00 - 58.00 (0.50)
zeer grof zand, enkele fijne grindjes               57.50

58.00 - 59.00 (geen stalen)

59.00 - 60.00 (0.90)
aan de top : gebroken schelpen                  59.20
verder : grijs, zeer kleihoudend zand met schelpen en laagjes   59.50
siderietische klei                        59.80
 
60.00 - 61.00 (1.00)
complex van half fijn grijsgroen glauconiethoudend zand
en grijze klei                          60.60

 61.00 - 62.00 ( 1.00)
 idem                               61.70

put 1
5de bladzijde

62.00 - 63.00 (geen stalen)

63.00 - 64.00
grijs, half grof kleihoudend zand met schelpen          63.20
met 2 kleilaagjes van 3 cm dikte                 63.80
onderaan : schelpenrijk zand

van 64.00 - 134.00  met inspoeling

 64 - 67   bleekbruin grijs half fijn schelpenrijk zand,
       met kleibrokken                   67.00
 68 - 69   ontbreekt                      69.00
 70     idem als 67                     70.00
 71 - 73*  iets donkerder bruingrijs glauconiethoudend
       zand met fijn schelpengruis             73.00
 74 - 77*  donkergroen glauconietrijk tamelijk fijn zand
       met zeldzame schelpenbrokstukken           77.00
 78 - 79*  idem, half fijn zand                 79.00
 80*     groengrijs tamelijk grof minder glauconietrijk
       heteromorf zand (kalkhoudend)            80.00
 81*     idem met kleibrok                  81.00
 82 - 90*  idem
 91 - 99   idem                         99.00
100*     idem met kleine zandsteenkonkretie         100.00
101 -103   idem, iets fijner, lichtjes kalkhoudend       103.00
104 -110*  grijsgroen glauconietrijk half fijn zand,
       lichtjes kalkhoudend                110.00
111 -113*  idem                        113.00
114 -116*  groen tot zwart glauconietrijk tamelijk fijn 
       zand (lichtjes kalkhoudend)             116.00
117 -118   idem, iets minder donker van kleur         118.00
119 -120   idem                        120.00
121 -122*  grijsgroen glauconietrijk tamelijk fijn zand met
       zeldzame schelpen                  122.00
123 -126   ontbreken
127 -130*  idem                        130.00
131 -133*  grijsgroen glauconietrijk fijn zand         133.00
134*     grijze klei                     134.00

     Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - P. LAGA - 13.7.1971

     Scaldisiaan (s.s.)                (64) - 72.00
     Scaldisiaan (s.l.) (Zanden van Kattendijk)   73.00 - 79.00(?)
     Deurniaan (Zanden van Diest)          79.00 - 113.00(?)
     Antwerpiaan (Zanden van Antwerpen)       113.00 - 133.00
     Rupeliaan (Boomse Klei)            133.00 - 134.00.

------------------------------------------------------------------------

Plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA

Nr 115 (lste verv )

Boring 2A

Uitgevoerd te Wuustwezel
Bij  PIDPA
Door  SMET
Datum 1971
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS, volgens plan
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het mondgat :  + 17,29
Totale diepte :


 Volg-          AARD DER GR0NDLAGEN          Diepte
 nummer                              m.

 1 - 2    bruingrijs lichtjes humus fijn glimmerhoudend 
       zand                        2.00
 3 - 12    lichtgrijs tamelijk fijn glimmerhoudend zand   12.00
13 - 16    idem, half fijn zand               16.00
17      grof zand (idem)                 17.00
18 - 20    idem, tamelijk grof                20.00
21 - 28    idem, half fijn                  28.00  
29 - 33    licht grijs half fijn kwarts zand met enkele 
       kleibrokken                    33.00
35 - 38    licht grijs tamelijk grof zand          38.00
39 - 40    idem, half fijn tot fijn zand           40.00
41 - 42    licht grijs half fijn zand met kleibrokken 
       en fijne grindjes                 42.00
43 - 44    grijs half fijn zand met fijne grindjes      44.00
45 - 47    grijs half fijn tot fijn silthoudend zand     47.00
48 - 52    idem                       52.00
53 - 56    lichtgrijs half fijn zand             56.00
57 - 60    grijs half fijn zand, kalkhoudend         60.00
61 - 64    grijs half fijn kleiig lichtjes glauconiet-
       houdend zand met een weinig kalkstippels     64.00
65 - 72    grijsbruingroenachtig sterk kleihoudend
       fijn zand,weinig glauconiethoudend met veel
       fijn schelpengruis                72.00
73 - 76    grijsgroenachtig fijn iets kleiig zand,
       veel fijn schelpengruis, meer glauconiethoudend  76.00
77 - 80    idem, iets grover (halffijn)           80.00
81 - 88    donkergroengrijs glauconietrijk tamelijk fijn
       zand met fijne kalkstippels            88.00 
89 - 91    idem, iets grover (halffijn)           91.00
92 - 96    idem, terug tamelijk fijn             96.00
97      donker groengrijs glauconietrijk tamelijk grof
       zand met enkele fijne grindjes, weinig 
       kalkhoudend                    97.00
98 -104    donker groengrijs glauconietrijk tamelijk grof
       zand een weinig kalkhoudend           104.00

                                       


     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 26 juli 1971

Kwartair : Zanden & Kleien van de Kempen          0.00 - 60.00
      Merksemiaan : Scaldisiaan (Zanden van Kallo?) 60.00 - 72.00
      Scaldisiaan : Zanden van Luchtbal       72.00 - 80.00
      Scaldisiaan : Zanden van Kattendijk      80.00 - 97.00
      Deurniaan :  Zanden van Diest         97.00 - 104.00.

------------------------------------------------------------------------

Plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA

Nr 115 (2de verv.)

Boring  2B
Uitgevoerd te Wuustwezel
Bij  PIDPA
Door  SMET
Datum  6/7/1971
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het, mondgat : + 17,19
Totale diepte :


Volg-          AARD DER GR0NDLAGEN         Diepte
nummer                             m.

 1    bruin roodachtig half fijn zand           1.00
 2    grijze zandige klei                 2.00
 3 - 6  grijs kleiig fijn glimmerhoudend zand        6.00
 7 -10  grijs tamelijk fijn glimmerhoudend zand      10.00
11 -12  idem                        12.00
13 -14  idem, kleihoudend                 14.00
15 -20  grijs half fijn glimmerhoudend zand        20.00
21 -22  idem                        22.00
23 -24  idem, tamelijk fijn                24.00
25 -35  grijs half fijn zand                34.60     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 27 juli 1971

     Kwartair  0.00 - 34.60.

------------------------------------------------------------------------

Plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA

Nr 115 (3de verv.)

Boring - 2C

Uitgevoerd te Wuustwezel
Bij  PIDPA
Door SMET
Datum   6/1971
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het mondgat : + 17,10
Totale diepte :


Volg-          AARD DER GRONDLAGEN         Diepte
nummer                             m.

 1-8   grijs kleihoudend en glimmerhoudend fijn zand met
     enkele ligniteuse vlekjes              8.00
     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 26 juli 1971

     Kwartair : Zanden en Kleien van de Kempen  0.00 - 8.00.

006E0116.TXT

   
SGB-BGD 006E0116  
X :   161729
Y :   233946
Depth : 107.00

Plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA

Nr 116 (VI) 

Boring 3A

Uitgevoerd te Wuustwezel
Bij  PIDPA
Door SMET
Datum  7.7.1971
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het mondgat :  + 16,82
Totale diepte : 107


Volg-          AARD DER GR0NDLAGEN          Diepte
nummer                             m.

 1 - 6   grijs middelmatig fijn zand, glimmerhoudend    6.00
 7 - 8   idem, met kleilensjes op 8 m, glimmerhoudend   8.00
 9 - 20   grijs half fijn zand               20.00
21 - 22   idem met kleilensjes, iets fijn korreliger    22.00
23      grijs half fijn zand               23.00
24      grijs half fijn zand met talrijke kleikeitjes(?) 24.00
25 - 30   grijs grof zand met kleilensjes         30.00
31 - 34   grijs half fijn tot fijn zand          34.00
35      grijs fijn zand met kleilensjes en sporadische
       plantenresten                  35.00
36 - 43   grijs fijn zand                 43.00
44 - 46   grijs half fijn tot middelmatig fijn zand met 
       kleilensjes                   46.00
47 - 56   grijs grof zand, grover naar onder toe      56.00
57 - 59   grijs grof zand met schelpengruis met 
       glauconietresten                 59.00
60 - 69   grijs bruinachtig fijn zand met 
       schelpenresten                  69.00
70 - 74   grijs tamelijk fijn zand met schelpenresten 
       en duidelijk glauconiethoudend          74.00
74 -106   grijsgroen half fijn glauconietrijk zand
       met enkele schelpenresten            106.00     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - R. PAEPE - 28 juli 1971

      Kwartair          0.00 - 59.00 m
      Zanden van Kallo-Merksem  59.00 - 69.00 m
      Zanden van Luchtbal    69.00 - 74.00 m
      Zanden van Kattendijk en
      Zanden van Diest      74.00 - 106.00 m

      Nota
      De monsters 70 m en 74m bevatten een zeer mooie 
      foraminiferenfauna met Polvmorphina frondiformis, zeer veel    
      Cibicides lobatulus, Cribrononion
      haagensis, Porarotalia serrata en vrijwel geen Elphidiella hannai 

      en Cribrononion excavatum (de aanwezigheid van enkele exemplaren 
      zijn waarschijnlijk aan naval te wijten).
      De monsters 75 m , 80 m, 85 m, 90 m, 95 m, 100m en 107 m bevatten
      een foraminiferenfauna van de Zanden van Kattendijk met Buccella ,
      frigida Monspeliensina pseudotepida, Florilus boueanus,      
      Globigerina pachyderma forma sinistra. De grens met de
      onderiggende Zanden van Diest is niet te bepalen door de naval.

                                P. LAGA.

---------------------------------------------------------------------------

Plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA

    Nr 116 (lste verv.)

    Boring 3B

    Uitgevoerd te Wuustwezel
    Bij  PIDPA
    Door SMET
    Datum  1971
    Grondstalen verzameld door de boormeester
    Topografische ligging opgetekend doorW. CLAESSENS volgens plan
    Boringsmethode : , metinspoeling
    Opeenvolgende doormeters :
    Grondwaterstanden : bij ruststand :
              Tijdens het pompen :
    Met een debiet van :
    Hoogte van het mondgat : + 16,73
    Totale diepte :


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN         Diepte
 nummer                            m.

 1 -12   lichtgrijs fijnzand, weinig glimmerhoudend    12.00
13 -24   lichtgrijs weinig glimmerhoudend , fijn zand
      (iets minder fijn dan erboven)          24.00
25 -28   grijs iets kleihoudend halffijn zand       28.00
29 -32   lichtgrijs half fijn glimmerhoudend zand     32.00
33 -36   lichtgrijs fijn glimmerhoudend zand
      met ligniet vlekjes                36.00     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 26 juli 1971

     Kwartair : Zanden en Kleien van de Kempen  0.00 - 36.00.

------------------------------------------------------------------------

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA

Nr   116 (2de verv.)

Boring  3C
           
Uitgevoerd te Wuustwezel
Bij PIDPA
Door   SMET
Datum 6/1971
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het mondgat : + 16,73
Totale diepte :


Volg-          AARD DER GRONDLAGEN            Diepte
nummer                               m.

 1    lichtgrijs tamelijk fijn silteus glimmerhoudend zand   1.00
 2-4   grijs tamelijk fijn kleihoudend zand           4.00
 5-7   lichtgrijs tamelijk fijn glimmerhoudend zand       7.00
 8    grijs kleihoudend fijn zand               8.00
     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 26 juli 1971

     Kwartair  : Zanden van de Kempen  0.00 - 8.00.

006E0117.TXT

   
SGB-BGD 006E0117  
X :   161567
Y :   233515
Depth : 11.60

Plaat KALMTHOUT 6E
P.LAGA


    Nr  117 (VI)

    Boring 4A

    Uitgevoerd te  WUUSTWEZEL
    Bij  PIDPA
    Door SMET
    Datum   7/1971
    Grondstalen verzameld door  de boormeester
    Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan
    Boringsmethode : met inspoeling
    Opeenvolgende doormeters :
    Grondwaterstanden : bij ruststand :
              Tijdens het pompen :
    Met een debiet van :
    Hoogte van het mondgat : + 18,47
    Totale diepte :


Volg-          AARD DER GRONDLAGEN            Diepte
nummer                               m.

 1    bruingrijs tamelijk fijn glimmerhoudend zand       1.00
 2*- 4  bruingeel tamelijk fijn glimmerhoudend zand       4.00
 5 - 6*  bruin,een weinig grover humeus zand           6.00
 7*- 9  blauwgrijze en bruingroene klei             9.00
10 -11  blauwgrijs kleiig tamelijk fijn zand          11.60     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 27 juli 1971

     Kwartair: Dekzanden + Zand en Klei van de Kempen : 0.00 - 11.60.

006E0118.TXT

   
SGB-BGD 006E0118  
X :   162000
Y :   233694
Depth : 132.00

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA

Nr 118 (VI) P.2

Filterput
Uitgevoerd te WUUSTWEZEL
Bij PIDPA
Door SMET uit DESSEL
Datum   14.12.1972
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan der Mij.
Boringsmethode : droog, met inspoeling
Opeenvolgende doormeters : filter : 160 x 144
Grondwaterstanden : bij ruststand :  0.18 m
          Tijdens hetpompen :  7.82 m
Met een debiet van : 180.000 l/u
Hoogte van het maaiveld, :  + 16,60
Totale diepte :  132 m


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN          Diepte
 nummer                              m.

  1 - 3    geen monsters                  3.00
  4       grijze vette klei in bruin tamelijk fijn zand  4.00
  5 - 8    bleekgrijs fijn glimmerhoudend zand       8.00
  9       idem, tamelijk fijn               9.00
 10 - 12    idem, fijn zand                11.00
 13 - 15    idem, tamelijk fijn              15.00
 16       donkergrijze plastische klei          16.00
 17 - 19    grijs fijn zand met kleibrokken        19.00
 20       grijze klei                  20.00
 21 - 22    grijs half fijn zand met kleibrokken      22.00
 23 - 43    bleekgrijs half fijn zand , glimmerhoudend   43.00
 44 - 53    bleekgrijs witachtig tamelijk grof zand    53.00
 54 - 56    idem, doch roestbruin             56.00
 57 - 60    idem als 44-53
 61 - 63    grijs tamelijk fijn glauconiethoudend zand
         met fijn schelpengruis             63.00
 64 - 69    idem, iets meer glauconiethoudend       69.00
 70 - 74    grijs tamelijk fijn glauconiethoudend
         zand met fijn schelpengruis en enkele
         schelpen brokstukken              74.00
 75 - 77    grijsgroen glauconietrijk fijn zand      77.00
 78 - 83    donkergrijsgroen glauconietrijk half fijn zand 83.00
 84 -100    idem, half grof                100.00
 101 -108    idem, grof en heteromorf           108.00
 109 -116    idem, half grof heteromorf, een weinig 
         kalkhoudend                  116.00
 117 -123    donker grijsgroen tot zwart glauconietrijk
         fijn zand                   123.00
 124*-129*    idem, doch met veel gebroken schelpen     129.00
 130       ontbreekt (zand volgens boormeester)     130.00
 131 -132    grijze plastische klei            132.00
        Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 13.6.1973

        Zanden en Kleien van de Kempen     0.00 - 43.00
        Zanden van Brasschaat         43.00 - 60.00
        Zanden van Merksem-Kallo-Luchtbal   60.00 - 74.00

        Zanden van Kattendijk         74.00 - 77.00
        Zanden van Diest            77.00 - 116.00
        Zanden van Antwerpen         116.00 - 129.00 (?)
        Zanden van Boom            129.00 - 132.00.

006E0120.TXT

   
SGB-BGD 006E0120  
X :   161872
Y :   234330
Depth : 11.00

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA

Nr  120 (VI)

Boring 4D
Uitgevoerd te  Wuustwezel
Bij  PIDPA
Door  SMET
Datum  juni 1971
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door  W. CLAESSENS volgens plan
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het mondgat : + 16,05
Totale diepte :


Volg-          AARD DER GRONDLAGEN           Diepte
nummer                              m.

1- 2   roodachtig bruin humeus fijn zand           2.00
3- 4   lichtgrijs half fijn zand               4.00
5- 7   lichtgrijs tamelijk fijn kleihoudend zand       7.00
8-11   lichtgrijs tamelijk fijn silteus zand         11.00
      Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 26 juli 1971

     Kwartair : Dekzand         0.00 - 11.00.
           Zanden van de Kempen

006E0121.TXT

   
SGB-BGD 006E0121  
X :   161278
Y :   237483
Depth : 112.00

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA

Nr 121 (III)

Filterput
Uitgevoerd te  NIEUWMOER,
Bij de Boerderij Marienvilles
Door de N.V. SMET uit DESSEL
Datum  maart 1972
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 18.7. 1972
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvo1gende doormeters :  225 mm-201 mm
Grondwaterstanden : bij ruststand : 2.20 m
          Tijdens het pompen : 6.00 m
Met een debiet van :  50.000 l/u
Hoogte van het maaiveld, : 15
Totale diepte :   112.00 m


 Volg-          AARD DER GRONDLAGEN             Diepte
 nummer                                 m.

 1     fijn bleek iets bruinachtig zand met baksteengruis    1.00
 2 - 8   fijn bleek iets bruinachtig zand             8.00
 9 - 12   zeer fijn bleek grijs kleihoudend en glimmerhoudend
       zand                           12.00
 13 - 14   idem, doch minder kleihoudend              14.00
 15 - 29   idem                           29.00
 30 - 52*  bleek grijs bruinachtig fijn glimmerhoudend zand     52.00
 53 - 56*  bleekbruin half fijn zand, met brokjes humeus zand    56.00
 57 - 60*  roestkleurig tamelijk fijn zand             60.00
 61 - 68   bleek bruingrijs tamelijk fijn zand           68.00
 69 - 72*  bleekbruin half fijn zand                72.00
 73 - 80*  bruingrijs midden fijn zand met zeer veel fijn
       schelpengruis, glauconiethoudend             80.00
 81 - 92*  idem, meer glauconiethoudend naar onder toe       92.00
 93 - 95*  bleekgrijsgroen half fijn glauconiethoudend zand 
       met zeldzame schelpenresten (+ enkele Ditrupa)      95.00
 96 - 99*  grijsgroen fijn glauconietrijk zand, kalkhoudend     99.00
100     idem, iets grover                    100.00
101 -104   grijsgroen half fijn glauconiethoudend zand met veel
       schelpenresten, zoals 81 tot 92             104.00
105 -112*  donkergroen zeer fijn glauconietrijk zand, geen kalk  112.00
      Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 2 februari 1973

      Zanden en Kleien van de Kempen      0.00 - 72.00
      Formatie van Lillo (Zanden van Merksem
                    & Kallo)  72.00 - 80.00
              (Zanden van Luchtbal)  80.00 - 92.00
      Formatie van Kattendijk        92.00 - 104.00
      Formatie van Diest of Antwerpen (?)  104.00 - 112.00 m.


N.B.    De foraminiferen associatie vande monsters 81 en 91 bevat 
      geen Elphidiella hannai, doch zeer veel Cibicides lobatulus,    
      kenmerkend voor de Zanden van Luchtbal.
      De monsters 93, 98 en 103 m bevatten elementen van de
      foraminiferenassociatie van de Zanden van Kattendijk,
      nl. "Lagena" y, Epistominella oveyi, Florilus boueanus
      en linksdraaiende Globigenina pachyderma.

                           P. LAGA.

006E0122.TXT

   
SGB-BGD 006E0122  
X :   161920
Y :   234702
Depth : 131.00

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA - M GULINCK

NR 122 (VI)P.3

Uitgevoerd te WUUSTWEZEL
Bij Pidpa
Door  N.V. SMET uit DESSEL
Datum  22.1.73
Grondstalen verzameld door de boormeester
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan van de Mij.
Boringsmethode : droog, met inspoeling
Opeenvolgende doormeters : filter : 160 x 144
Grondwaterstanden : bij ruststand :  0.57 m
          Tijdens het pompen :  8.23 m
Met een debiet van : 180.000 l/u
Hoogte van het maaiveld, :  + 15,90
Totale diepte :


Volg-          AARD DER GRONDLAGEN          Diepte
nummer                             m.

 1      sterk humeus lemig zand             1.00
 2 - 3   geen monsters                  3.00
 3 - 4   bleekgrijs half fijn zand            4.00
 5 - 14*   grijze plastische klei             14.00
 15 - 16   bleekgrijs half fijn zand, weinig glimmer-
       houdend                     16.00
 17      ontbreekt
 18      grijs zand en grijze klei            18.00
 19 - 20*   bleekgrijs min of meer grof zand        20.00
 21 - 30*   idem                      30.00
 31 - 40*    "                       40.00
 41       "  , iets fijner               41.00
 42 - 45*   grijze plastische klei, vermengd met zand    45.00
 46 - 50*   bleekgrijs, grof zand              50.00
 51 - 60*- 67*idem                      67.00
 68*- 74
 68 -     grijsbruinachtig fijn weinig glauconiet-
       houdend zand met schelpengruis         74.00
 75 - 77   idem, iets meer glauconiethoudend        77.00
 78 - 81   grijsgroen glauconiethoudend grof zand     81.00
 82 - 84   grijsgroen fijn tot half fijn glauconietrijk
       zand                      84.00
 85 - 90*   grijsgroen grof tot zeer grof heteromorf
       glauconietrijk zand               90.00
 91 - 95*   idem                      95.00
 96 - 97*   idem, met talrijke siderietische zandstenen   97.00
 97 -105*-109 idem                      109.00
110 -120*-123 idem                      123.00
124 -126   zwart zeer glauconietrijk zwart zand      126.00
127 -131*   idem, met veel schelpengruis          131.00     Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - P. LAGA - 13 juni 1973.

       Zanden en Kleien van de Kempen       0.00 - 45.00
       Zanden van Brasschaat           45.00 - 68.00
       Zanden van Merksem-Kallo         68.00 - 77.00
       Zanden van Kattendijk & Diest       77.00 - 123.00
       Zanden van Antwerpen           123.00 - 131.00.

006E0123.TXT

   
SGB-BGD 006E0123  
X :   161421
Y :   234974
Depth :  6.00

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA

Nr  123 (III) Pl.07

Filterput
Uitgevoerd te  WUUSTWEZEL
Bij PIDPA
Door NV. SMET uit DESSEL
Datum   5.2.1973
Grondstalen verzameld door
Topografische ligging opgetekend door
Boringsmethode : droog, met inspoeling
opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het maaiveld : + 15,54m
Totale diepte :   6 m


Volg-          AARD DER GRONDLAGEN         Diepte
nummer                             m.

1-2   bruin turfhoudend zand                2.00
3    bleekgrijs tamelijk fijn glimmerhoudend zand     3.00
4    grijsblauwachtig fijn glimmerhoudend en 
     kleihoudend zand                   4.00
5    grijze plastische klei                5.00
6    grijs blauwachtig fijn glimmerhoudend &
     kleihoudendzand                   6.00     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 13 juni 1973

     Zanden en Kleien van de Kempen    0.00 - 6.00.

006E0124.TXT

   
SGB-BGD 006E0124  
X :   161694
Y :   234568
Depth :  8.00

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA

Nr 124 (VI) Pl.08

Filterput
Uitgevoerd te WUUSTWEZEL
Bij PIDPA
Door N.V. SMET uit DESSEL
Datum   21.3.1973
Grondstalen verzameld door
Topografische ligging opgetekend door
Boringsmethode : droog, met inspoeling
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : bij ruststand :
          Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Hoogte van het maaiveld,:  + 15,73
Totale diepte : 8 m


Volg-          AARD DER GRONDLAGEN         Diepte
nummer                             m.

1-2   bleekbruin half grof zand              2.00
3    grijs blauwachtige silthoudende klei         3.00
4    grijs blauwachtig half grof kleihoudend zand     4.00
5-8   grijs blauwachtig fijn glimmerhoudend zand      8.00     Aardkundige Verklaring - P. LAGA - 21.6.1973

     Zanden en Kleien van de Kempen   0.00 - 8.00.

006E0125.TXT

   
SGB-BGD 006E0125A  
X :   155570
Y :   230880
Depth : 78.00

Plaat KALMTHOUT 6E
M. GULINCK & P.LAGA

N 125 (VIIb)

Peilput 4a  (code nr. 7.4.701)        Coördinaten : X : 155.570
                               Y : 230.880
uitgevoerd te Kalmthout
Korte Heuvelstraat (perceel gemeente)
voor Belgische Geologische Dienst
door N.V. SMET
9.4.1975
Topografische ligging opgetekend door P. VAN WICHELEN
Grondstalen verzameld door de boormeester
boringsmethode : gestoken  
Opeenvolgende doormeters: 158mm
Grondwaterstanden : hij ruststand : 1.28m
tijdens het pompen : 6.50m met een debietvan 12.000 l/u
Hoogte van het maaiveld: 22.098m ; mondgat : 22.389
Totale diepte : 30m


Aard der grondlagen                       stalen

0-1 (1.00)
halffijn heteromorf, humusrijk zwart zand             1.00

1.00-2.00(0.75)
0.20 grof heteromorf humus zand - geroerd ?
0.55 half fijn kwartsig zand, roestig - onderaan een grijs bandje 1.65

2.00-3.00(0.85)
eerst 0.25 roestig geel tamelijk grof heteromorf zand,
dan grijsachtig half fijn zand met dunne silthoudende bandjes,
namelijk onderaan het roestig zand en aan de basis van de kern -
enkele glauconietkorrels                      2.25-2.60

3.00-4.00 (0.80)
0.30 geelachtig half fijn zand, een stuk baksteen - veenachtige
   brokjes
0.20 bruinzwart tamelijk fijn zand
0.25 scherp contrast op een zwarte veenhoudende klei        3.30-3.80

4.00-5.00(1.00)
grijze tot grijszwarte zware klei met enkele zeer dunne 
onregelmatige zandige intercalaties                4.20-4.50
                                  5.00

5.00-6.00(1.00)
idem vanaf 0.50 worden de fijne zandige intercalaties zeer talrijk 5.20-
glimmerrijk                            (5.60-6.00)

6-7.00 (1.00)
grijze klei met zandintercalaties - namelijk op 0.25
(+ 5cm met klei vermengd)                    6.30
van af 0.60 zeer talrijke intercalaties zeer fijn en dicht
op mekaar                            6.60-7.00
rond 0.70 - overwegend zandig vanaf 0.90

7.00-8.00 (0.90)
klei met talrijke dunne zandintercalaties over 0.45
(een massieve kleizone van 6cm onderaan) verder,
eerst afwisseling zand met siltklei
dan 0. 08 fijnglimmerrijk zand, 0.05 zand metkleilensjes    7.30-7.50
0.18; kleihoudend silt, glimmerrijk met fijn zand        7.75

8.00-9.00 (1.00)
fijn grijs glimmerrijk zand met lensjes kleiige silt niet
altijd duidelijk                        8.25
vanaf 0.75 afwisseling fijn grijs zand en grijze silt klei
(pseudo varven)                         8.50-8.90

9.00-10.00(1.00)
snelle afwisseling van fijn grijs zand en silteuse bruin 
zwarte klei                           9.20
het zand is globaal overwegend                 (9.75-10.00)

10.00-11.00(1.00)
idem                           10.20-10.50-10.80

11.00-12.00(1.00)
gelaagd complex van fijn zand en kleiige laagjes (zand is    11.20-11.50
overwegend ) minder duidelijk uitgesproken als hoger op     11.80

12.00-13.00(1.00)
scherpe of minder duidelijke afwisseling van fijn grijsachtig
zand witachtig tamelijk grof zand en kleiige of silteuse zones
de klei is soms zwart (veenhoudend) van af 0.50         12.20-12.50
Het zand is globaal sterk overwegend              12.80

13 00-14.00 (1. 00)
aan de top 5cm zand met dunne klei intercalaties -
verder grijze klei met dunne zandintercalaties -
onregelmatig verspreid - meer zand aan de basis -
helemaal onderaan zeer vaste zwarte klei,            13.20-13.50
verticale scheuren bij het drogen                13.90

14.00-15.00(1.00)
0.40 zware klei en lensvormige intercalaties van witachtig
   tamelijk grof zand
verder fijn grijs glimmerrijk zand, venige handjes
houtbrokken                           14.00-14.45
onregelmatige laagjes grijze klei                14.80

15.00-16.00(1.00)
zware klei met enkele onregelmatige lenzen zand in de bovenste 
zone                              15.20-15.50
verder alleen uiterst fijne intercalaties van zeer fijn zand  15.90

16.00-17.00(1.00)
zeer zware klei met enkele uiterst fijne intercalaties van
fijn zand                            16.20-16.50
glimmerrijk - enkele glijvlakken                16.80
                              stalen
17.00-18.00(1.00)
zeer zware grijze kle imet talrijke dunne zandvoegen
af en toe                         17.20-17.50
enkele zandlenzen 1 à 3mm dik               17.80

18.00-19.00(1.00)
zware donker grijze klei met talrijke dunne
zandintercalaties                     18.20-18.50
(1 à 3 mm dik) en zandvoegen een compactie breukje     18.90(18.60-18.90)

19.00-20.00 (1.00)
zeer zware klei met enkele dunne zandintercalaties en
zandvoegen                         19.20-19.50
onregelmatig verspreid (talrijke tussen 0.60 en 0.75)   19.80

20.00-21.00(1.00)
zware met weinige zandvoegen - talrijke zandvoegen
vanaf 0.70                         20.20-20.50
                             (20.70-21.00)
21.00-22.00(1.00)
5 cm grijze klei - fijn zand met enkele kleilensjes
vanaf 0.30 halffijn grijs zand overgaande naar witgrijs
half grof zand                       21.20-21.50
enkele grijze slierten fijnere iets veenhoudend zand    21.80

22.00-23.00(1.00)
witgrijsachtig tamelijk grof zand met dunne,
onregelmatige kleiachtige                 22.20-22.50
slierten                          22.80

23.00-24.00(1.00) idem                   23.20-23.50-23.80

24.00-25.00(1.00)
witgrijs, vaak grof zand met enkele slierten grijze klei  24.20-24.50-24.80

25.00-26.00(1.00)
idem, het zand wordt fijner naar beneden toe        25.20-25.50-25.80

26.00-27.00(1.00)
tamelijk grof zand tot op 0.60 een lensvormig kleibrok
in de massa 1 kleilaag aan de top;0.60-0.80 zware klei 
met intercalaties van                   26.20-26.50
grof zand, verder half fijn grijs zand          (26.60-26.80)

27 00-28.00(0.75)
half fijn grijs zand - aan de top ; gestoorde klei . (?)  27.50-27.80

28.00-29.00(0.40)
zelfde zand                        28.80Interpretatie

Zanden en Kleien van de Kempen      0.00-29. 00

                         23.5.1975
                      M.GULINCK   P.LAGA

----------------------------------------------------------------------------

006E0126.TXT

   
SGB-BGD 006E0126  
X :   159590
Y :   229510
Depth : 30.00

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA - M.GULINCK

N 126 (IX/c)                
                      Coördinaten : X : 159.590
PEILPUT 3A (code nr 7.4.9.01)              Y : 229.510

uitgevoerd te : KALMTHOUT
bij : P.E.D. Roosendaalsebaan
voor : BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST
door : N.V. SMET
datum : 14/11/75
Topografische ligging opgetekend door : P. VANWICHELEN in decemher 1975
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER
Boringsmethode : GESTOKEN
Opeenvolgende doormeters : 2"
Grondwaterstanden : bij ruststand : 2.72 m
tijdens het pompen : 5.20 m met een debiet van 6.100 l/u
Grondwaterregister n :
Hoogte van het maaiveld : + 23.003 ; putrand : idem
Totale diepte : 30 m


Aard der grondlagen                   Stalen

0 - 1 (1.00)
humeuze zandgrond, onderaan 0.20 geelachtig zand met
schelpgruis

1.00 - 2.00 (0.60)
bleek grijze silt met roestvlekken ± kleihoudend      1.70

2.00 - 3.00 (0.20)
idem                            2.90

3.00 - 4.00 (0.85)
groengrijze klei met zeer dunne bleekgrijze laagjes
glimmerrijk fijn zand                   3.20-3.50-3.80

4.00 - 5.00 (0.95)
idem zand of siltlaagjes in groter aantal         4.20-4.50-4.80

5.00- 6.00 (0.90)
snelle afwisseling van grijze klei, glimmerrijk silt en
zeer fijn bleekgrijs zand                 5.20-5.50-5.80

6.00 - 7.00 (0.95)
0.10  grijze klei
0.10  idem met interc. bleek grijs zand
0.15  bleekgrijs 1/2 grof zand
0.30  overwegend fijn zand doorspekt met klei
0.25  onregelmatige afwisseling van heterogeen zand en klei
0.10  grijze klei + ligrietzue brokken          6.30-6.50-6.90

7.00 - 8.00 (1.00)
grijze silthoudende of zandhoudende klei met onregelmatige
intercalaties van bleek, 1/2 fijn zand           7.20-7.50-7.80

8.00 - 9.00 (0.95)
± sterk kleihoudend, heteromorf fijn zand met talrijke
dunne                           8.20-8.50-8.80
intercalaties bleekgrijs, 1/2 fijn zand - plaatselijk 
veenhoudend


9.00 - 10.00 (1.00)
idem, naar beneden toe worden de zandintercalties dikker
(tot 0.5 cm) enkele veenbrikjes              0.20-9.50-9.80

10.00 - 11.00 (0.90)
0.40 afwisseling van zandrijke klei met bleek
   tamelijk grof zand
0.20 ± zandhoudende klei met dunne zandintercalaties
   houtbrikjes
0.15 grijze vaste klei                  10.20-10.50-10.75
0.15 grijs siltachtig zand                10.90

11.00 - 12.00 (0.95)
afwisseling van grijze glimmerhoudend silt en vaste klei
(soms 5 cm dik). De verschillende lagen zijn onregelmatig
begrensd.                         11.20-11.50-11.80

12.00 - 13.00 (1.00)
onregelmatig afwisseling van klei (5-10 cm), glimmerhoudend
silt en enkele dunne zandlagen              12.20-12.50-12.80

13.00 - 14.00 (1.00)
bovenaan grijze klei, verder glimmerhoudend grijze silt met
kleislierten                       13.20-13.50-13.80

14.00 - 15.00 (1.00)
afwisseling klei en glimmerhoudend silt, klei soms in lagen
van ± 8 cm, of onder vorm van slierten          14.20-14.50-14.80

15.00 - 16.00 (1.00)
0.20 grijs silteus zand, glimmerhoudend
0.30 grijze klei en glimmerhoudend silt
0.40 grijs fijn glimmerhoudend zand met kleilensjes
0.83 grijs zeer fijn zand
0.90 verspoeld veen                  15.25-15.50-15.85
1.00 grijze plastische klei              15.90

16.00 - 17.00 (0.30)
zware veenhoudende klei,met houtresten, onderaan sterk
veenhoudend zand                    16.50-16.70

17.00- 18.00 (0.70) (verlies aan de onderkant)
0.22 veenhoudend zand op bleek grijs zand
0.20 sterk veenhoudend zand, kleihoudend veen
0.25 bleekbruin 1/2 fijn zand             17.30-17.60

Losse stalen.
18.00 - 18.50 zeer grof bruingrijsachtig zand
18.50 - 19.00 grijs, grof zand
19.00 - 19.50 grijs, tamelijk grof zand, veenresten
19.50 - 20.00 1/2 fijn grijs zand

20.00-21.00 (0.80)
0.52 bleek grijs heteromorf, grof zand met enkele
   kleislierten
0.28 grijs zeer fijn glimmerhoudend zand, een
   kleihrokje                     20.50-20.80

21.00-22.00 (0.90)
bleekgrijs 1/2 grof zand, enkele onduidelijke donkere
zones fijn zand

22.00- 23.00 0.32)
bleekgrijs 1/2 grof tot fijn zand met een kleisliert  22.20

23.00- 24.00 (0.45) (verlies bovenaan)
grijs fijn zand op bleekgrijs 1/2 grof zand met slierten
grijs fijn silthoudend zand, enkele veensporen     23.80

24.00-25.00 (0.55)
bleek grof zand met kleinestjes of gebroken kleiïge 
laagjes onderaan, over 0.15 zeer fijngrijs,
glimmerhoudend zand                  24.50-24.90

00.25 - 26.00 (0.50) (verlies bovenaan)
grijs tamelijk fijn zand               25.80

26.00 - 27.00 (0.55)
grofgrijsachtig zand                 26.70

27.00 - 28.00 (0.65)
idem                         27.70

28.00 - 29.00 (0.75)
idem                         28.50-28.80

29.00 - 30.00 (0.30)
idem                         29.50 Interpretatie

 Zanden en Kleien van de Kempen            1.00 - 26.00
 Zanden van Merksplas                 26.00 - 30.00
                            (geboord)

                   M. GULINCK & P. LAGA
                   december 1975.

--------------------------------------------------------------------------

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA - M.GULINCK
                            
                      Coördinaten : X : 159.590
N 126 (IXC)                       Y : 229.510


PEILPUT 3 b (code nr 7.4.9.02)

uitgevoerd te Kalmthout
bij : Provinciale Electriciteits Dienst - Roosendaalsebaan,
voor : Belgische Geologische Dienst
door : N.V. SMET
in : 19/11/75
Topografische ligging opgetekend door : P. VANWICHELEN, decemher 1975
Boringsmethode : inspoeling 
Opeenvolgende doormeters :2"
Grondwaterstanden :          bij ruststand : 2,82 m
tijdens pompen : 6,25 m met een debiet van 7.200 l/u.
Hoogte van het maaiveld : + 22,993 ; putrand : idem
Totale diepte : 120 m


Volgnummer       AARD DER GRONDLAGEN           diepte
                                 m.

 1 - 3    bleek bruin fijn zand vermengd met grijze
        plastische klei                   1.50
 4      idem, grof zand                   2.00
 5 - 8    idem, tam. fijn zand                4.00
 9 - 12    grijze plastische zandhoudende klei         6.00
 13      donker grijze plastische glimmerhoudende klei    6.50
 14 - 16    grijze zandhoudende klei              8.00
 17 - 24    idem                        12.00
 25 - 27    donker grijs sterk klei- en silthoudend 
        fijn zand                     13.50
 28 - 32    lichter grijs fijn silthoudend & glimmenhoudend
        zand                        16.00
 33 - 40    idem, grijs en tamelijk fijn            20.00
 41 - 48    bleek grijs tamelijk grof heteronorf zand     24.00
 49 - 56    idem, zeer grof                  28.00
 56 - 60    idem                        30.00
 61 - 64*   idem, grof tot zeer grof              32.00
 65 - 72*   witachtig grof zand                36.00
 73*- 74    grijs fijn glauconiethoudend zand, geen kalk    37.00
 75 - 77*- 80* idem, kalkhoudend en heel fijn schelpengruis    40.00
 81 - 88*   grijs bruinachtig glauconiet fijn zand, kalkh.   44.00
 89 - 96*   idem                        48.00
 97*-l04*   bruin grijsachtig tamelijk fijn glauconiet-
        houdend zand met veel schelpengruis        52.00
l05 -112*   grijs-bruin fijn glauconieth. zand, met
        schelpengruis iets kleihoudend + o.a. Corbula,
        gibba Pseudamussium opercularis          56.00
113 -114    idem                        57.00
115 -120*   bruin tamelijk glauconieth. zand, met zeer 
        veel fijn schelpengruis              60.00
121 -128    idem, iets meer glauconiet, grof schelpengruis   64.00
129 -136    idem, iets minder fijn, met grof schelpengruis
        o.a. Ditrupa enkele grove kwartskorrels      68.00
137 -144    grijs groen tamelijk fijn glauconiethoudend zand,
        een weinig schelpengruis (=naval)         72.00
145 -152    grijs groen half fijn, glauconietrijk zand, 
        geen kalk                     76.00
153 -160    grijs idem                     80.00
161 -168    idem, tamelijk fijn                84.00
169 -176    idem, fijn                     88.00
177 -184    idem, met eenweinig grove kwartskorrels, geen
        kalk                        92.00
185 -192    donker groen tot zwart fijn zeer glauconietrijk
        zand, geen kalk                  96.00
193 -200    idem, met een weinig schelpengruis        100.00
20l -208    idem, doch vermengd met grof zand, schelpengruis l04.90
209 -216    zwart fijn zeer glauconietrijk zand,
        eenweinig kalk                  108.00
217 -224    idem, iets minder fijn, grove schelpengruis    112.00
225 -232    idem, tamelijk fijn                116.00
233 -     grijs groen fijn glauconietrijk zand, vermengd
        met het zwarte grovere glauconietzand van erboven 116.50
234 -240    grijs plastische klei               120.00
       Interpretatie

       Zanden en Kleien van de Kempen      0.00- 20.00
       Zanden van Merksplas           20.00- 36.00
       Formatie van Lillo (= Scaldisiaan)    36.00- 68.00
       Zanden van Luchtbal (?)         57.00- 68.00
       Formaties van Kattendijk (?) en Diest  68.00- 92.00
       Formatie van Berchem           92.00-116.50
       Klei van Boom              116.50-120.00 (geboord)


                           29 december 1975.

006E0127.TXT

   
SGB-BGD 006E0127  
X :   159131
Y :   237358
Depth : 61.50

pl. KALMTHOUT 6E
P. LAGA 


 N 127 (II/b)

 FILTERPUT
 uitgevoerd te : ESSEN
 bij : N.V. VAN LEER, Nieuwmoerstraat, 4
 door : N.V. SMET uit Dessel
 in : november 1975
 Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS de 28/7/1976
 Grondstalen verzameld door : de boormeester
 Boringsmethode : met spoeling
 Opeenvolgende doormeters : 125mm filter : IIImm
 Gondwaterstanden : bij ruststand : 3.60m
 tijdens het pompen : 4.60m met een debiet van 14.5001/u
 Grondwaterregister n 2.660
 Hoogte van het maaiveld : 16
 Totale diepte : 61.50m


 Volgnummer        Aard der grondlagen         Diepte m

 1 - 3    lichtbruin, beige fijn scherp leemhodend zand    3.00
 4 - 5    witachtig bleek bruin tamelijk fijn scherp zand   5.00
 6      idem, met brokjes grijze klei            6.00
 7 - 8    zelfde zand (witachtig bleek bruin tamelijk fijn
       scherp zand)                    8.00
 9 -24    licht grijs fijn silthoudend en glimmer-
       houdend zand af en toe een klei brokje       24.00
 25 -28    idem, silteus                   28.00
 29 -32    plastische klei                  32.00
 33      grijs half grof scherp zand + grijze klei     33.00
 34      grijs fijn silteus en kleirijk zand        34.00
 35 -39    bruin grijs tamelijk fijn scherp zand       39.00
 40 -41    idem, half grof met klei brokken          41.00
 42 -45    idem, half grof zand, geen klei          45.00
 46 -62    witachtig grof tot zeer grof scherp kwartszand   62.00
Interpretatie

Jong Kwartair (?)                0.00 - 3.00
Zanden & Kleien van de Kempen          3.00 - 41.00
Zanden van Merksplas              41.00 - 62.00

                       P. LAGA
                       29/10/76.

006E0128.TXT

   
SGB-BGD 006E0128  
X :   161890
Y :   231032
Depth : 126.00

pl. KALMTHOUT 6E
E.HANSSEN

N 128 (IX/b)

FILTERPUT

uitgevoerd te : WUUSTWEZEL
bij : DE H. VERHULST, Witgoorsebaan 39
door : N.V. SMET UIT DESSEL
in : JUNI 1975
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS de 28/7/1976
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER
Boringsmethode : MET SPOELING
Opeenvolgende doormeters : 125 mm filter : 2"
Grondwaterstanden : bij ruststand, 2.70 m
tijdens het pompen : 9.00 m met een dehiet van 4.500 l/u
Hoogte van het maaiveld : 22
Totale diepte : 126.00 m    


Volgnummer     Aard der grondlagen           Diepte m    

 1      licht humeus, licht leemhoudend zand        1.00
 2 - 3    wit half fijn licht leemhoudend zand        3.00
 4      wit scherp tamelijk fijn zand           4.00
 5 - 7    grijze zeer zandige klei
 8 - 9    ontbreekt
10 -40    fijn tot tamelijk fijn, wit, licht 
       glimmerhoudend zand                40.00
41 -43    idem, maar half fijn tot tamelijk grof      43.00
44      onthreekt                     44.00
45 -48    grijsgroen, tamelijk fijn, licht glimmerhoudend,
       glauconiethoudend kalkhoudend zand        48.00
49 -79    tamelijk fijn, licht glauconiethoudend, zand 
       met fijn schelpgruis, aan de basis iets
       glauconietrijker                 79.00
51* - 60* - 71* - 80*
80 -82    ontbreekt
83 -84    heteromorf, kleihoudend, glauconiethoudend zand
85 -96    half fijn, glauconiethoudend, kalkhoudend zand
       90* licht kleihoudend tussen 88 en 92 m      96.00
97-106    tamelijk fijn, glauconiethoudend, kalkhoudend
       zand                       106.00
       donkergroen, fijn, glauconietrijk, 
       licht kleihoudend kalkhoudend zand met hier
       en daar wat schelpgruis             126.00
111* - 123*Interpretatie

Kwartair :                   0.00 -  3.00
Complex van zanden en kleien van de Kempen   3.00 - 44.00
Formatie van Lillo en Kattendijk        44.00 - 79.00
       ontbreekt             79.00 - 82.00
Formatie van Berchem              82.00 - 126.00

                    E. HANSSEN
                    25/7/77

006E0129.TXT

   
SGB-BGD 006E0129  
X :   159519
Y :   231662
Depth : 122.00

pl. KALMTHOUT 6E

N 129 (VI/c)

Filterput

uitgevoerd te : KALMHOUT
bij : de N.V. NOORDVLEES-VAN GOOL, Bloemstraat, 56
door : de N.V. SMET uit DESSEL
datum : 1977
Topografische ligging opgetekend :volgens kadastraal plan
Geen grondstalen verzameld
Boringsmethode : met spoeling
Opeenvolgende doormeters : 320 mm
Grondwaterstanden : bij ruststand : 3,75 m
tijdens het pompen : 9,8 m     met een debiet van : 60m3/u.
Grondwaterregister n : 3.305
Hoogte van het maaiveld : ± 21 m.
Totale diepte : I22.00 m.


    Aard der Grondlagen                  Diepte m

        BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER.

    Zwart zand                     0.00 -  2.00
    Geel zand                      2.00 -  6.00
    Grijs zand                     6.00 - 24.00
    Licht grijs grof zand               24.00 - 44.00
    Grijs zand met schelpen              44.00 - 76.00
    Zwart zand met schelpen              76.00 - 122.00

006E0130.TXT

   
SGB-BGD 006E0130  
X :   154948
Y :   229688
Depth : 112.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 130 (VII/c)

Boring 74 DB 11
Uitgevoerd te : Kalmthout 
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 3/06/80 
Topographische ligging opgetekend volgens coordinaten x : 154,900
                           y : 229,725
Boringsmethode : spoelboring met bemonstering om de 4 m
Filterdiepte : F1 : 59.10 - 109.80 D = 200/210 mm
        F2 : 64.00 - 66.00 D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,45 m T.A.W.
Totale diepte : 112 m

Nr monster       Aard van de monsters       Diepte in m
                            van   tot
 1    Bruin fijn zand met enkele grovere
     korrels                    0,00   4,00
 2    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleibrokjes                  4,00   8,00
 3    Gereduceerde zware klei met een weinig
     gereduceerd fijn zand             8,00  12,00
 4    Gereduceerd bleek fijn zand met enkele
     gereduceerde kleibrokken           12,00  16,00
 5    Gereduceerd bleek fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleibrokje          16,00  20,00
 6    Idem                     20,00  24,00
 7    Gereduceerd middelmatig zand met enkele
     gereduceerde kleibrokjes houtfragmenten en
     enkele grintkorrels             24,00  28,00
 8    Gereduceerd middelmatig zand         28,00  32,00
 9    idem                     32,00  36,00
10    Gereduceerd glaukoniethoudend middelmatig
     kleihoudend zand met enkel grintkorrels   36,00  40,00
11    Bruinachtig groengrijs glaukonietrijk fijn
     licht kleihoudend zand met fijn schelpengruis
     en enkele sederietkorrels          40,00  44,00
12    Grijsgroen glaukonietrijk fijn kleihoudend
     zand met schelpengruis en fragmenten, en
     enkele lichtbruine kleilenzen        44,00  48,00
13    Grijsgroen glaukonietrijk fijn kleiig zand
     met schelpengruis en -fragmenten en enkele
     kleilensjes                 48,00  52,00
14    idem                     52,00  56,00
15/a   Grijsgroen glaukoniet- en schelprijk fijn
     kleiig zand met enkele lichtbruine
     kleilensjes                 56,00  59,00
15/b   Idem, maar nog meer schelpenfragmentten
     (schelpenniveau)               59,00  60,00
16    Licht- tot grijsgroen glaukonietrijk fijn
     zand met zeer vele schelpenfragmenten
     (schelpenniveau)               60,00  64,00
17    Donker grijsgroen glaukonietrijk
     schelpenhoudend fijn tot middelmatig zand
     met enkele grintkorrels en silexfragmentjes 64,00  68,00
18    Donker grijsgroen glaukonietrijk
     middelmatig zand               68,00  72,00
19/a   idem                     72,00  74,00
19/b   Bruine zandsteenbanken afgewisseld met
     donkergroen glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig zand met silexkeitjes      74,00  75,00
19/c   Donkergroen glaukoniet fijn tot middelmatig
     zand                     75,00  76,00
20    Donkergroen glaukonietrijk middelmatig
     tot grof zand                76,00  80,00
21    Zwartgroen glaukonietrijk middelmatig zand  80,00  84,00
22    idem                     84,00  88,00
23    Zwart zeer glaukonietrijk zeer fijn licht
     kleihoudend zand met schelpenfragmentjes   88,00  92,00
24    Groenzwart zeer glaukonietrijk fijn
     licht kleihoudend zand met enkele grovere
     korrels en schelpenfragmenten        92,00  96,00
25    Zwart zeer glaukonietrijk zeer fijn licht
     kleihoudend zand met schelpengruis      96,00  100,00
26    idem                    100,00  104,00
27    idem                    104,00  108,00
28/a   Zwart zeer glaukonietrijk zeer fijn kleiig
     zand met schelpengruis           108,00  109,00
28/b   Gereduceerde zware kompakte klei met kleine
     fosfaatknollen               109,00  112,00     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Dek- en stuifzanden      : 0 - 4 m
     Formatie van de Kempen     : 4 - 28 m
     Formatie van Merksplas     : 28 - 40 m
     Formatie van Lillo       : 40 - 64 m
     Formatie van Kattendijk    : 64 - 68 m
     Formatie van Diest       : 68 - 88 m
     Formatie van Berchem      : 88 -109 m
     Formatie van Rupel       :109 -  m

006E0131.TXT

   
SGB-BGD 006E0131  
X :   157830
Y :   232930
Depth : 80.00


PL. KALMTHOUT 6 E

131 (V c)

Boring en Peilput B10
uitgevoerd te Kalmthout
tegenover de ingang van het Zuiveringsstation 't Handelaar
door N.V. Smet
datum : 24-25/06/81
Topografische ligging opgetekend ter plaatse
Grondstalen verzameld door de boormeester J. Hens
Boringsmethode : inspoeling  
Boordoormeters : 240 mm, 190 mm vanaf 28 m
Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 17.78
Totale diepte : 80 m


Volgnr.  Aard der grondlagen                Diepte basis m.

     Instortingen op 52 m - beschrijving van de eerste 48 m

 1    grijs matig grof hoekig zand                4 m
 2    grijze silleuze klei, met glimmers             8
 3    grijs, tamelijk fijn, kleihoudend zand, glimmerhoudend
     met korrels organisch materiaal              12
 4    grijs tamelijk grof heteromorf zand, met brokjes silt
     of klei                  16       16
 5    idem, minder klei             20       20
 6    grijs tamelijk fijn zand met kleibrokjes         24
 7    zelfde zand minder klei          28       28
 8 -12  wit tamelijk grof, heteromorf kwartszand         48
13    idem                   52       52
14    zelfde zand maar fijner, en met iets glauconiet (?)    56
15 -16  donkergrijs, tamelijk fijn, glauconiethoudend zand met
     fijn schelpgruis                     64
17    donker tamelijk grof heteromorf glauconiethoudend     68
     zand met veel schelpgruis
18    zelfde zand maar fijner en minder schelpgruis       72
19    donker groen, tamelijk grof heteromorf zand        76
20    donker groen, fijn glauconietrijk zand          80     Interpretatie (met boorgatmetingen):

     Zand en Klei van de Kempen    0 - 28
     Zand van Merksplas       28 - 53
     Formatie van Lillo       53 - 74
     Formatie van Kattendijk     74 - 78
     Formatie van Diest       78 - 80

                      P. Laga
                    K. Notebaert
                      8.12.81

006E0132.TXT

   
SGB-BGD 006E0132  
X :   154338
Y :   236220
Depth : 88.00


PL. KALMTHOUT 6 E
K.NOTEBAERT - P.LAGA

132 (I c)

BORING EN PEILPUT B13
uitgevoerd te : ESSEN
langs de : BOTERPOTLAAN, hoek rijweg Collegebaan,
      diagonaal tegenover de kapel
door : N.V. SMET - DESSEL
datum : 29/6/81
Boringsmethode : INSPOELING
Hoogte van het maaiveld : + 17,84
Totale diepte : 88 m


Volgnummer    Aard der grondlagen              Diepte m

 1    geelbruin, fijn zand, leemhoudend            4.00
 2    grijs, fijn, siltig zand, glimmerhoudend        8.00
 3    idem                          12.00
 4    grijs, tamelijk fijn, glimmerhoudend zand       16.00
 5    grijs, matig fijn, heteromorf zand, met brokjes
     grijze klei                      20.00
 6 - 9  zelfde zand, met veel brokjes grijze klei       36.00
10    zelfde zand, misschien iets fijner, grijze kleibrokjes 40.00
11*-13  wit grijs, matig fijn tot matig grof, heteromorf,
     hoekig kwartszand, met nog enkele brokjes klei (=naval)52.00
14    zelfde zand, gelig van kleur, zonder kleibrokjes    56.00
15*-16  zelfde zand maar met veel schelpgruis, weinig
     glauconiet, kalkhoudend                64.00
17    zelfde zand, doch fijner, meer glauconiethoudend, meer
     en grover schelpengruis, kalkhoudend          68.00
18 -19*  zelfde zand, heel veel schelpengruis, kalkhoudend   76.00
20    grijsgroen, matig fijn, glauconietrijk zand met
     schelpengruis, kalkhoudend               80.00
21*    grijsgroen, matig fijn, glauconietrijk, hoekig zand
     kalkhoudend                      84.00
22    zelfde zand, doch iets grover en glauconietrijker,
     kalkhoudend                      88.00     Interpretatie (met boorgatmetingen):

     Zand en Klei van de Kempen    0 - 38 m
     Formatie van Merksplas      38 - 64 m
     Formatie van Lillo        64 - 78 m
     Formatie van Diest + Kattendijk 78 - 88 m (geboord)
     Formatie van Kattendijk     77 - 82 m
     Formatie van Diest        82 - 88 m

                      K. NOTEBAERT
                      P. LAGA
                      9/12/81

006E0133.TXT

   
SGB-BGD 006E0133  
X :   160167
Y :   235660
Depth : 72.00


PL. KALMTHOUT 6 E
P.LAGA - K.NOTEBAERT

133 (III/c)

BORING EN PEILPUT B13A
uitgevoerd te : NIEUWMOER - KALMTHOUT
LANGS KRIENSTRAATJE IN DE BERM WESTELIJKE ZIJDE STRAATJE
door : N.V. SMET
datum : 1/7/81
Topografische ligging opgetekend : TER PLAATSE
Grondstalen verzameld door DE BOORMEESTER J. HENS
Boringsmethode : INSPOELING
Hoogte van het maaiveld : + 17.42
Totale diepte : 72.00 m


Volgnummer      Aard der grondlagen            Diepte m

 1    bruin, tamelijk fijn, siltig zand            4.00
 2    bruingrijs, fijn zand, glimmerhoudend          8.00
 3    grijs fijn glimmerhoudend zand             12.00
 4 - 5  zelfde zand                      20.00
 6    zelfde zand, iets minder fijn             24.00
 7*    grijs matig fijn, hoekig, glimmerhoudend zand     28.00
 8    zelfde zand, zonder kleibrokjes            40.00
11    idem, kleihoudend                   44.00
12*-16*  wit, matig fijn tot matig grof, hoekig kwartszand,
     16 weinig fijn schelpgruis               64.00
17*    zelfde zand, met veel grof schelpgruis         68.00
18    grijs matig fijn, glauconiethoudend zand, met veel
     grof schelpgruis                    72.00     Interpretatie

     Dekzanden
     Zand en Klei van de Kempen :   0.00 - 44.00
     Zand van Merksplas :      44.00 - 64.00
     Formatie van Lillo :      64.00 - 72.00 (geboord)

                      P. LAGA
                      K. NOTEBAERT
                      8/12/81

006E0134.TXT

   
SGB-BGD 006E0134  
X :   156180
Y :   234783
Depth : 86.00


PL.KALMTHOUT 6E
P. LAGA & K. NOTEBAERT

134 (I/d)

BORING & PEILPUT B11
uitgevoerd te : ESSEN WILDERT
bij : Huybergsebaan, in de berm, voorbij nr. 28,
   ter hoogte van de vervallen woning.
door : N.V. SMET DESSEL
datum : 5/8/81
Boringsmethode : INSPOELING
Hoogte van het maaiveld : + 18.19
Totale diepte : 86.00 m


Volgnummer      Aard der grondlagen            Diepte m

 1    grijsbruin halffijn hoekig zand             4.00
 2    idem, maar met enkele brokjes klei           8.00
 3    grijsbruin, tamelijk fijn kleihoudend zand,
     glimmerhoudend                     12.00
 4*    zelfde zand + enkele brokjes meer silteus zand,
     glimmerhoudend                     16.00
 5    zelfde zand, mogelijk iets fijner           20.00
 6    grijs, matig fijn hoekig zand, vermengd met voorgaande 24.00
 7*    zelfde zand, minder silteus              28.00
 8 - 9  blekergrijs, iets grover zand             36.00
10*-11  witachtig grof hoekig kwartszand heteromorf      44.00
12*    bruingrijs, grof, heteromorf, hoekig zand,
     glauconiethoudend                   48.00
13    grijs, matig fijn tot matig grof, zand met grovere
     kwartskorrels, glauconiethoudend, heel fijn 
     schelpgruis kalkhoudend                52.00
14*-15  zelfde zand doch fijner, kalkhoudend,         60.00
16    zelfde zand, met meer schelpgruis, kalkhoudend     64.00
17*-18-19 zelfde zand, met meer en iets grover schelpgruis,
     zand wordt grover naar onder toe kalkhoudend      76.00
20    grijs matig fijn glauconietrijk zand, kalkhoudend   80.00
21 -22  donkergrijs matig fijn, meer glauconietrijk zand,
     22- is iets fijner, kalkhoudend            88.00     Interpretatie

     Zand en Klei van de Kempen    0.00 - 34.00
     Zand van Merksplas       34.00 - 47.00
     Formatie van Lillo       47.00 - 76.00
     Formatie van Kattendijk     76.00 -  ?
     Formatie van Diest           88.00 (geboord)

                      P. LAGA
                      K. NOTEBAERT
                      8/12/81

006E0135.TXT

   
SGB-BGD 006E0135  
X :   154850
Y :   232630
Depth : 132.00


PL. KALMTHOUT 6 E

135 (IV c)

Boring & Peilput B9
uitgevoerd te Kalmthout bij Kalmhoutse Heide, langs verbindingsweg
door N.V. Smet - Dessel
Datum : 6.8.81
Boringsmethode : inspoeling
Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 20.22
Totale diepte : 132m


Volgnr.     Aard der grondlagen            Diepte basis m

 1      Bruin tamelijk fijn hoekig zand           4
 2      grijs fijn silteus zand, glimmerhoudend       8
 3      grijs matig fijn heteromorf zand, met brokjes silt,
       enkele grovere kwartskorrels            12
 4      idem                        16
 5      idem, meer kleihoudend               20
 6      grijs tamelijk fijn kleiig zand, glimmerhoudend   24
 7      idem, min kleihoudend                28
 8 -13    wit tamelijk grof hoekig heteromorf enkele grintjes 52
14 -15    idem, donkerder van kleur, enkele grintkorrels
       in nr 15 schelpgruis                60
16 - 17 -18  grijsgroen, tamelijk fijn zand, met veel 
       schelpgruis sterk glauconiethoudend naar onder
       toe grover schelpgruis kalkhoudend         72
19      donkergrijs, tot zwart tamelijk fijn 
       glauconietrijk zand, kalkhoudend          76
20      idem                        80
21      idem, lichter van kleur kalkhoudende        84
22 -23    zelfde zand, doch grover, lichter van kleur
       en met grintkorrels, kalkhoudend          92
24 -32    donkergrijs, tot zwart heel fijn glauconietrijk 
       zand wordt fijner naar onder toe, aan de basis
       wat schelpgruis kalkhoudend            127
33      grijze, siltige klei     Interpretatie (met boorgatmetingen)

     Zand & klei van de Kempen    0   - 31
     Zand van Merksplas       31   - 57
     Formatie van Lillo       57   - 70
     Formatie van Kattendijk     70   - 76 (?)
     Formatie van Diest       76 (?) - 93
     Formatie van Berchem      93   - 130
     Klei van Boom         130   - 132 (geboord)

                      P. Laga
                      K. Notebaert
                      9.12.81

006E0136.TXT

   
SGB-BGD 006E0136  
X :   154386
Y :   230014
Depth : 10.20

KALMTHOUT 6 E

N 136 (VII/a)

Boring 74 HB 137

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 29/08.78
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154.350
                           y : 230.050
Boringsmethode : droogboring met wang- en spiraal en pulsboor
Filterdiepte : Fl : 730 - 830 cm  D 36/40 mm
        F2 : 100 - 220 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 26,06 m T.A.W.
Totale diepte : 10,20 m


Volgnummer    Aard der grondlagen           Diepte m

 1     Gemengd fijn podzolzand              0.50
 2     Bruin fijn podzolzand               1.20
 3     Bleekbruin fijn zand               1.90
 4     Gereduceerd fijn zand + enkele grintkorrels    2.10
 5     Gereduceerde plastische klei + grintkorrels    2.30
 6     Lichtbruin lemig fijn zand            2.40
 7     Gereduceerde kleiige lichte zandleem       3.50
 8     Idem met dunne kleilensjes            4.00
 9     Gereduceerde fijnzandige kleiige leem       4.80
10     Idem, iets zandiger                8.50
11     Gereduceerde stugge zware klei          10.20
Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 1.90
Onder-Pleistoceen      : 3 - 11 : 1.90ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:			006E
PLAAT:			Kalmthout
Nr:				0136(VII,a)
Type Boring:  		Handboring 74HB137
Topografische kaart:	7/4
Uitgevoerd te:		Kalmthout
Postnr:			2920
Adres boorplaats:		Kalmthoutse heide

Opdrachtgever:		Rijksuniversiteit Gent – Thesis Eddy Van Dyck
Boorfirma:			Rijksuniversiteit Gent
Boordatum:			29.08.1978
Topografie:			BGD 17.07.2006
Stalen door:		
Boringsmethode:		Droog
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:			
Bij rust :			
Tijdens pompen:		
Debiet:			
Waterzaaknr:		
Totale diepte:		10.20 m
Stalen bewaard:		
Maaiveld/ref. peil: 	23.24 m
X:				154350
Y:				230050
NIS-code:			11022
---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
van  * 	tot  *	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 – 000.50 m		Gemengd fijn podzolzand
000.50 – 001.20 m		Bruin fijn podzolzand
001.20 – 001.90 m		Bleekbruin fijn zand
001.90 – 002.10 m		Gereduceerd fijn zand + enkele keitjes
002.10 – 002.30 m		Gereduceerd plastische klei + grintkorrels
002.30 – 002.40 m		Lichtbruin lemig fijn zand
002.40 – 003.50 m		Gereduceerd kleiige lichte zandleem
003.50 – 004.00 m		Idem met dunne kleilensjes
004.00 – 004.80 m		Gereduceerd fijnzandig kleiig leem
004.80 – 008.50 m		Idem, iets zandiger
008.50 – 010.20 m		Gereduceerde stugge, zware klei

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
  Top  * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 – 001.90 m		Jong pleistoceen
001.90 – 010.20 m		Oud pleistoceen (Formatie vd Kempen)
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR	E. Van Dijck, 1978
------------------------------------------------------------------------------
 
 

006E0137.TXT

   
SGB-BGD 006E0137  
X :   155314
Y :   229306
Depth :  9.80

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 137 (VII/c)

Boring HB 139

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 4/9/78
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,288
                           y : 229,263
Boringsmethode : droogboring met wang-, spiraal- en pulsboor
Filterdiepte : F : 880 - 930 cm  D 36/44 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,83 m T.A.W.
Totale diepte : 9,80 m


Volgnummer    Aard der grondlagen           Diepte m

 1     zwart verveend fijn zand            0.30
 2     Donkerbruin humeus fijn zand          0.60
 3     Bruin fijn zand                 0.90
 4     Bleek zandleem                 1.20
 5     Bleek lemig zand                1.40
 6     Bleek zandleem met fijne zandlamellen      2.00
 7     Rossig fijn zand met roestige leembandjes    2.50
 8     Rossig fijn zand + gley             3.30
 9     Bleek fijn zand                 3.80
10     Bleek fijn zand + gley             4.00
11     Bleek fijn zand                 5.10
12     Bleek fijn zand + gley en enkele dunne
      kleilensjes                   6.00
13     Roestig lemig fijn zand met dunne kleilensjes  6.80
14     Gereduceerd fijn zand met dunne kleilensjes   9.40
15     Gereduceerd middelmatig zand          9.80Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 0.90
0nder-Pleistoceen      : 4 - 15 : 0.90ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:			006E
PLAAT:			Kalmthout
Nr:				0137(VII,c)
Type Boring:  		Handboring HB139
Topografische kaart:	7/4
Uitgevoerd te:		Kalmthout
Postnr:			2920
Adres boorplaats:		Kalmthoutse heide

Opdrachtgever:		Rijksuniversiteit Gent – Thesis Eddy Van Dyck
Boorfirma:			Rijksuniversiteit Gent
Boordatum:			04.09.1978
Topografie:			BGD 17.07.2006
Stalen door:		
Boringsmethode:		Droog
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:			
Bij rust :			
Tijdens pompen:		
Debiet:			
Waterzaaknr:		
Totale diepte:		09.80 m
Stalen bewaard:		
Maaiveld/ref. peil: 	23.79 m
X:				155288
Y:				229263
NIS-code:			11022
---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
van  * 	tot  *	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 – 000.30 m		Zwart verveend fijn zand
000.30 – 000.60 m		Donkerbruin humeus fijn zand
000.60 – 000.90 m		Bruin fijn zand
000.90 – 001.20 m		Bleek zandleem
001.20 – 001.40 m		Bleek lemig zand
001.40 – 002.00 m		Bleek zandleem met fijne zandlamellen
002.00 – 002.50 m		Droog, rossig fijn zand met roestige leembandjes
002.50 – 003.30 m		Droog bleek fijn zand + gley
003.30 – 003.80 m		Droog bleek fijn zand
003.80 – 004.00 m		Idem met gley
004.00 – 005.10 m		Droog bleek fijn zand
005.10 – 006.00 m		Bleek fijn zand met gley en enkele dunne kleilensjes
006.00 – 006.80 m		Roestig lemig fijn zand met dunne kleilensjes
006.80 – 009.40 m		Gereduceerd fijn zand met dunne kleilensjes
009.40 – 009.80 m		Gereduceerd middelmatig zand
---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
  Top  * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 – 002.25 m		Jong pleistoceen
002.25 – 009.80 m		Oud pleistoceen (Formatie vd Kempen)
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR	E. Van Dijck, 1978
------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

006E0138.TXT

   
SGB-BGD 006E0138  
X :   154168
Y :   230076
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 138 (VII/a)

Boring HB 141

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 12/9/78
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154.138
                           y : 230.113
Boringsmethode : droogboring met wang-, spiraal- en pulshoor
Filterdiepte : Fl : 750 - 750 cm  D 36/40 mm
        F2 : 060 - 160 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,40 m T.A.W.
Totale diepte : 10.00 m


Volgnummer   Aard der grondlagen            Diepte m

 1     Licht verveend fijn zand             0.50
 2     Donkerbruin fijn zand              1.20
 3     Bleekbruin lemig zand              1.50
 4     Zwak gereduceerde kleiige leem met dunne 
      zandlensjes                   1.80
 5     Zwak gereduceerde lemige klei          2.10
 6     Gereduceerde klei                2.40
 7     Gereduceerde zand-, leem- en kleilenzen     4.00
 8     Gereduceerde zware klei             4.10
 9     Gereduceerde zand-, leem- en zware kleilenzen  6.00
10     Gereduceerd fijn zand met dunne kleilenzen    7.80
11     Gereduceerd fijn zand met dikke kleilenzen    8.20
12     Gereduceerd fijn zand met dunne kleilenzen    8.50
13     Gereduceerd fijn zand              9.70
14     Gereduceerd fijn zand + kleilenzen       10.00
Vermoedelijke geologische verklaring :


Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 1.50
Onder-Pleistoceen      : 4 - 14 : 1.50ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:			006E
PLAAT:			Kalmthout
Nr:				0138(VII,a)
Type Boring:  		Handboring HB141
Topografische kaart:	7/4
Uitgevoerd te:		Kalmthout
Postnr:			2920
Adres boorplaats:		Kalmthoutse heide

Opdrachtgever:		Rijksuniversiteit Gent – Thesis Eddy Van Dyck
Boorfirma:			Rijksuniversiteit Gent
Boordatum:			12.09.1978
Topografie:			BGD 17.07.2006
Stalen door:		
Boringsmethode:		Droog
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:			
Bij rust :			
Tijdens pompen:		
Debiet:			
Waterzaaknr:		
Totale diepte:		10.00 m
Stalen bewaard:		
Maaiveld/ref. peil: 	22.35 m
X:				154138
Y:				230113
NIS-code:			11022
---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
van  * 	tot  *	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 – 000.50 m		Licht verveend fijn zand
000.50 – 001.20 m		Donkerbruin fijn zand
001.20 – 001.50 m		Bleekbruin lemig zand
001.50 – 001.80 m		Zwak gereduceerde kleiige leem met dunne zandlensjes
001.80 – 002.10 m		Zwak gereduceerde lemige klei
002.10 – 002.40 m		Gereduceerde klei
002.40 – 004.00 m		Gereduceerde zand-, leem- en kleilenzen
004.00 – 004.10 m		Gereduceerde zware klei
004.10 – 006.00 m		Gereduceerde zand-, leem- en kleilenzen, met soms 
zware kleilenzen
006.00 – 007.80 m		Gereduceerd fijn zand met dunne kleilenzen
007.80 – 008.20 m		Idem, met dikkere kleilenzen
008.20 – 008.50 m		Idem, met dunne kleilenzen
008.50 – 009.70 m		Gereduceerd fijn zand
009.70 – 010.00 m		Idem + kleilenzen
---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
  Top  * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 – 001.50 m		Jong pleistoceen
001.50 – 010.00 m		Oud pleistoceen (Formatie vd Kempen)
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR	E. Van Dijck, 1978
------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

006E0139.TXT

   
SGB-BGD 006E0139  
X :   156121
Y :   229027
Depth : 10.15

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 139 (VII/D)

Boring HB 144

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor :IGEAN in opdracht Vl. Gemeenschap
Datum : 14/06/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 156.088
                           y : 229.025
Grondstalen verzameld door :
Boringsmethode : droog met wang- en spoelboor tot aan de watertafel dan
         verder met inspoeling
Filterdiepte : Fl : 720 - 820 cm  D 36/40 mm
        F2 : 130 - 230 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,68 m T.A.W.
Totale diepte : 10,15 m


Volgnummer     Aard der grondlagen           Diepte m

 1      Gemengd fijn podzolzand             0.80
 2      Bruin fijn zand                 1.00
 3      Roestig fijn zand                2.00
 4      Gereduceerd fijn zand met kleilenzen      2.30
 5      Gereduceerde zware klei             4.50
 6      Gereduceerd fijn zand met roestige bandjes   5.00
 7      Gereduceerd fijn zand              6.00
 8      Gereduceerd fijn zand met lensjes klei en veen 7.80
 9      Gereduceerd fijn zand met kleilenzen      8.20
10      Gereduceerde zware klei            10.00
11      Gereduceerde zandige klei           10.15
Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 2.00
Onder-Pleistoceen      : 4 - 11 : 2.00

006E0140.TXT

   
SGB-BGD 006E0140  
X :   155256
Y :   230452
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 140 (VII,a )

Boring 74 HB 145

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 1615179
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,200
                           y : 230,400
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel, dan
         verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 925 - 1025 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,57 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m


Volgnummer  Aard der grondlagen                 Diepte m

1      Bleekgrijs gemengd fijn zand             1.20
2      Veen                         1.40
3      Grijs, zwak venig fijn zand              2.00
4      Bleek fijn zand met kleilensjes            3.50
5      Licht gereduceerd fijn zand met kleilensjes      4.20
6      Gereduceerd zeer fijn zand met kleilensjes      10.25
7      Gereduceerde zware klei               10.50
Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 2.00
Onder-Pleistoceen      : 4 - 7 : 2.00

006E0141.TXT

   
SGB-BGD 006E0141  
X :   155463
Y :   233357
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 141 (IV/a)

Boring 74 HB 146

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 17/5/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,450
                           y : 233,350
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel
         dan verder met inspoeling
Hoogte van het maaiveld : + 20,01 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m


Volgnummer     Aard der grondlagen          Diepte m

 1      Fijn zand met podzolprofiel          1.50
 2      Bleekgeel fijn zand              2.10
 3      Gereduceerd fijn zand met bovenaan 
       grintlaagje                  2.30
 4      Gereduceerd fijn zand met venige lensjes   2.70
 5      Gereduceerde zware klei            4.60
 6      Gereduceerde glimmerrijke, lemige klei 
       overgang is geleidelijk            5.10
 7      Gereduceerde zware klei            6.00
 8      Gereduceerde glimmerrijke, lemige klei    7.20
 9      Gereduceerd fijn zand met grint en glimmers 10.50Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 0.00 - 2.10
Onder-Pleistoceen      : 3 - 9 : 2.10

006E0142.TXT

   
SGB-BGD 006E0142  
X :   155003
Y :   233946
Depth :  6.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 142 (IV/a)

Boring 74 HB 147

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 17/05/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,050
                           y : 233,975
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel dan
         verder met inspoeling
Filterdiepte : Fl : 940 - 1040 cm  D 36/40 mm
        F2 : 75 - 175 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 19,01 m T.A.W.
Totale diepte :


Volgnummer   Aard der grondlagen            Diepte m

1      Humeus fijn zand                0.50
2      Bleekgeel fijn zand               1.00
3      Bleekgrijs fijn zand met dunne kleilensjes   1.30
4      Humeus fijn zand                1.50
5      Bleekgrijze zware klei met zandlenzen      2.70
6      Bleekgrijs fijn zand met kleilensjes      10.50Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 0.00 - 1.00
Onder-Pleistoceen      : 3 - 6 : 1.00

006E0143.TXT

   
SGB-BGD 006E0143  
X :   155079
Y :   234308
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 143 (IV/a)

Boring 74 HB 148

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 22/5/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,075
                           y : 234,350
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel
         dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F 965 - 1065 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 18,04 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m


Volgnummer   Aard der grondlagen            Diepte m

1      Donkergrijs fijn zand             0.50
2      Bruin fijn zand                1.00
3      Bleekgeel fijn zand              1.10
4      Bleekgrijze klei, leem en zand in 1enzen   1.50
5      Gereduceerd kleiige leem            4.00
6      Gereduceerd zeer fijn zand met kleilensjes   6.00
7      Gereduceerd zeer fijn zand          10.00
8      Gereduceerd fijn zand             10.50
Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 1.10
Onder-Pleistoceen      : 4 - 8 : 1.10

006E0144.TXT

   
SGB-BGD 006E0144  
X :   154362
Y :   233266
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 144 (IV/a)

Boring 74 HB 149

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 29/5/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 164,350
                           y : 233,288
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel dan
         verder met inspoeling
Filterdiepte : Fl : 870 - 970 cm  D 36/40 mm
        F2 : 170 - 270 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 21,03 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m
                                       

Volgnummer   Aard der grondlagen            Diepte m

1      Fijn zand met podzolprofiel          1.20
2      Geel fijn zand                 2.20
3      Wit fijn zand                 2.50
4      Gereduceerd fijn zand             2.90
5      Gereduceerde lichte klei            3.10
6      Gereduceerde lichte klei, met zandlenzen    6.90
7      Gereduceerd zeer fijn zand met glimmers    8.50
8      Bleekgeel fijn zand              10.50
Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 2.20
Onder-Pleistoceen      : 3 - 8 : 2.20

006E0145.TXT

   
SGB-BGD 006E0145  
X :   155859
Y :   229335
Depth :  9.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

N 145 (VII/d)

Boring 75 HB 150

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum :5/6/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,875
                           y : 229,325
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan de watertafel dan
         verder met inspoeling
Filterdiepte : Fl : 770 - 870 cm  D 36/40 mm
        F2 : 080 - 180 cm  D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,14 m T.A.W.
Totale diepte : 9,50 m


Volgnummer    Aard der grondlagen           Diepte

1      Bleekgrijs fijn zand              0.40
2      Bleek fijn zand                1.00
3      Idem, met gley                 1.40
4      Bleek fijn zand met kleilensjes        1.80
5      Roestige plastische klei            2.50
6      Gereduceerde klei               3.50
7      Gereduceerd fijn zand             4.50
8      Gereduceerd zand en klei in lenzen       9.00
9      Gereduceerde plastische klei          9.50
Vermoedelijke geologische verklaring :

Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 0.00 - 1.40
Onder-Pleistoceen      : 4 - 9 : 1.40

006E0146.TXT

   
SGB-BGD 006E0146  
X :   154742
Y :   230627
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E
 
No 146 (VII/a)

Boring 74 HB 151
Uitgevoerd te : Kalmthout 
voor :IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap 
Datum : 5/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coordinaten x : 154,775
                            y : 230,563
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 900 - 1000 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 24,57 m T.A.W.
Totale diepte : 10.00 m

Nr monster        Aard van de monsters      Diepte in cm
                            van   tot
1     humeus fijn zand               000   020
2     bleekgeel fijn zand              020   080
3     zwart fijn zand (Bh-horizon)         080   090
4     bruin fijn zand (id.)             090   160
5     bleekgeel fijn zand              160   300
6     gereduceerd fijn zand             300   460
7     gereduceerd fijn zand met kleilensjes     460   1000     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 5 : 000 - 300
     Onder-Pleistoceen      : 6 - 7 : 300 -

006E0147.TXT

   
SGB-BGD 006E0147  
X :   155662
Y :   230042
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 147 (VII/b)

Boring 74 HB 152
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse gemeenschap 
Datum : 6/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,650
                           y : 230,050
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 930 - 1030 cm  D = 36/40 mm
       : F2 : 050 - 150 cm  D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,99 m T.A.W.
Totale diepte : 10.00 m

Nr monster     Aard van de monsters         Diepte in cm
                            van    tot

1     humeus fijn zand               000    040
2     bleekbruin fijn zand met roestvlekken    040    080
3     geelbruine humeuse klei           080    100
4     geel fijn zand                100    180
5     grijze zandige klei met silexkeitjes     180    230
6     grijs fijn zand met kleilensjes en
     houtbrokjes                 230    400
7     gereduceerd zeer fijn zand met kleilensjes  400   1000     Vermoedelijk geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 080
     Onder-Pleistoceen      : 5 - 7 : 080

006E0148.TXT

   
SGB-BGD 006E0148  
X :   155280
Y :   229029
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 148 (VII/c)

Boring 74 HB 153 
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap 
Datum : 5/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,315
                           y : 229,013
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte :
Hoogte van het maaiveld : + 24,52 m T.A.W.
Totale diepte : 10.00 m

Nr monster       Aard van de monsters       Diepte in cm
                            van    tot

1     humeus fijn zand               000    020
2     bleekgeel fijn zand             020    080
3     bleekgrijze plastische klei         080    210
4     beige fijn zand               210    380
5     beige fijn zand met kleilenzen        380    590
6     gereduceerd fijn zand met kleilensjes    590   1000
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 080
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 6 : 080 -

006E0149.TXT

   
SGB-BGD 006E0149  
X :   155814
Y :   232784
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 149 (IV/d)

Boring 74 HB 154
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap 
Datum : 7/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,813
                            y : 232,750
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 920 - 1020 cm D = 36/40 mm
       : F2 : 360 - 460 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,51 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster     Aard van de monsters         Diepte in cm
                            van    tot

1     bleekgrijs fijn zand             000    040
2     bruin fijn zand               040    100
3     bleek fijn zand               100    320
4     sterk humeus kleiige leem          320    340
5     bleek fijn zand + houtresten         340    480
6     bleek fijn zand met kleilenzen        480    580
7     gereduceerde zware klei           580    630
8     gereduceerd fijn zand met kleilensjes    630    800
9     gereduceerde klei              800    900
10    gereduceerde klei met zandlenzen       900    950
11    gereduceerd fijn zand            950   1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 320
     Onder-Pleistoceen      : 4 -11 : 320

006E0150.TXT

   
SGB-BGD 006E0150  
X :   155596
Y :   232406
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 150 (IV/c)

Boring 74 HB 155
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 7/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,575
                            y : 232,425
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 940 - 1040 cm D = 36/40 mm
       : F2 : 185 - 285 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,50 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m


Nr monster     Aard van de monsters         Diepte in cm
                            van    tot

1     humeus fijn zand               000    040
2     grijs fijn zand (A2)             040    060
3     bruin fijn zand (Bh)             060    080
4     geel fijn zand (C)              080    190
5     gereduceerd fijn zand, met keitjes bovenaan 190    320
6     gereduceerde zandige klei          320    370
7     gereduceerd glimmerrijk fijn zand met
     kleilensjes                 370    550
8     idem, met zeldzame kleilensjes        550   1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 190
     Onder-Pleistoceen      : 5 - 8 : 190 -

006E0151.TXT

   
SGB-BGD 006E0151  
X :   155060
Y :   232579
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 151 (IV/c)

Boring 74 HB 156 
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 7/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,050
                            y : 232,538
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 920 -1020 cm D = 36/40 mm
       : F2 : 220 - 320 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,86 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster    Aard van de monsters         Diepte in cm
                            van    tot

1     geroerd podzolprofiel in fijn zand      000    160
2     geel fijn zand                160    180
3     bleek fijn zand met kleilensjes       180    250
4     bleek fijn zand met dikkere kleilenzen    250    350
5     gereduceerde stugge klei met zandlensjes   350    450
6     gereduceerd zeer fijn zand met glimmers
     en dunne kleilensjes             450   1050
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 180
     Onder-Pleistoceen + Holoceen : 3 - 6 : 180 -

006E0152.TXT

   
SGB-BGD 006E0152  
X :   154518
Y :   233041
Depth : 10.50

          
PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 152 (IV/c)

Boring 74 HB 157
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap 
Datum : 8/6/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,525
                           y : 233,050
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 850 - 950 cm D = 36/40 mm
       : F2 : 250 - 350 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,85 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster     Aard van de monsters        Diepte in cm
                            van    tot

1     podzolprofiel in fijn zand          000    170
2     bleek fijn zand               170    260
3     gereduceerd fijn zand            260    380
4     gereduceerde stugge klei           380    420
5     gereduceerde lemige klei met zandlensjes   420    520
6     gereduceerd fijn zand met kleilensjes    520    590
7     gereduceerde klei              590    630
8     gereduceerd fijn zand met kleilenzen     630   1050
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 380
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 8 : 380 -

006E0153.TXT

   
SGB-BGD 006E0153  
X :   154103
Y :   229011
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 153 (VII/c)

Boring 74 HB 158 
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 11/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,188
                           y : 229,050
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F 920 - 1020 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,43 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster     Aard van de monsters        Diepte in cm
                            van    tot

1     podzol in fijn zand             000    050
2     bleekgeel fijn zand             050    130
3     roestig middelmatig zand           130    170
4     grijze klei                 170    180
5     grijze zeer lichte zandige klei       180    210
6     bleek fijn zand met dunne kleilensjes    210    275
7     gereduceerd, glimmerrijk fijn zand,met
     dunne kleilensjes              275    675
8     gereduceerde klei met lensjes fijn zand   675   1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 -170
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 8 : 170 -

006E0154.TXT

   
SGB-BGD 006E0154  
X :   154521
Y :   230972
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 154 (VII/a)

Boring 74 HB 159
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
datum : 12/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,550
                           y : 230,913
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 900 - 1000 cm D = 36/40 mm
       : F2 : 370 - 470 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,05 m T.A.W.
Totale diepte : 10.00 m

Nr monster      Aard van de monsters       Diepte in cm
                            van    tot

1     bleek fijn duinzand             000    100
2     grijs fijn zand               100    120
3     bleek fijn zand               120    400
4     zwak gereduceerd fijn zand met houtresten  400    510
5     gereduceerd fijn zand            510    600
6     gereduceerde klei              600    800
7     gereduceerd fijn zand            800   1000
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - ± 400
     Onder-Pleistoceen      : 5 - 7 : 400 -

006E0155.TXT

   
SGB-BGD 006E0155  
X :   154801
Y :   229383
Depth :  9.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 155 (VII/c)

Boring 74 HB 160 
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
datum : 11/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,800
                            y : 229,375
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 850 - 950 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 24,56 m T.A.W.
Totale diepte : 9,50 m

Nr monster     Aard van de monsters        Diepte in cm
                            van    tot

1     podzol in fijn zand             000    140
2     bleekgeel fijn zand             140    160
3     grijze lichte klei              160    200
4     grijze klei                 200    280
5     gereduceerde, lemige, lichte klei      280    530
6     zand                     530    610
7     gereduceerde zware klei           610    700
8     gereduceerde leem, met glimmers       700    800
9     gereduceerde zware klei           800    950
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 160
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 9 : 160 -

006E0156.TXT

   
SGB-BGD 006E0156  
X :   154594
Y :   228840
Depth :  9.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 156 (VII/c)

Boring 74 HB 161
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap 
datum : 12/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,588
                            y : 228,850
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 850 - 950 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,04 T.A.W.
Totale diepte : 9.50 m

Nr monster      Aard van de monsters      Diepte in cm
                            van    tot

1     podzol in fijn zand             000    080
2     bleek fijn zand               080    140
3     humeuze stugge klei             140    150
4     gereduceerde stugge klei           150    290
5     gereduceerd zandleem             290    370
5     gereduceerd zandleem             290    370
6     gereduceerd fijn zand            370    520
7     gereduceerde stugge klei           520    950
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 140
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 7 : 140 -

006E0157.TXT

   
SGB-BGD 006E0157  
X :   154619
Y :   228485
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 157 (VII/c)

Boring 74 HB 162 
Uitgevoerd te : Kalmthout 
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 13/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,613
                           y : 228,475
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 900 - 1000 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,28 m T.A.W.
Totale diepte : 10.00 m

Nr monster     Aard van de monsters        Diepte in cm
                            van    tot

1     Podzol in fijn zand             000    080
2     Grijs kleiig zand              080    100
3     Grijs fijn zand               100    110
4     Grijze lichte klei              110    130
5     Grijze, zandige klei             130    180
6     Bleekgrijs middelmatig zand         180    550
7     Bleekgrijze zandige klei           550    800
8     Gereduceerd zeer fijn zand          800   1000
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 110
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 8 : 110 -

006E0158.TXT

   
SGB-BGD 006E0158  
X :   156130
Y :   232910
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 158 (IV/d)

Boring 74 HB 163
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 20/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 156,138
                            y : 232,913
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 920 - 1020 cm D = 36/40 mm
       : F2 : 450 - 550 cm D = 36/40mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,50 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster      Aard van de monsters       Diepte in cm
                            van    tot

1     Podzol in fijn zand             000    050
2     Bleekgeel fijn zand             050    170
3     Gereduceerd fijn zand            170    430
4     Humeus leem                 430    440
5     Gereduceerd fijn zand            440    540
6     Sterk roestig fijn zand           540    560
7     Gereduceerde lichte klei           560    580
8     Gereduceerd zandleem             580    750
9     Gereduceerd fijn zand            750   1050
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 430
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 9 : 430 -

006E0159.TXT

   
SGB-BGD 006E0159  
X :   155930
Y :   234135
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 159 (IV/b)

Boring 74 HB 164
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 20/6/79
Topograpfische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 155,950
                            Y : 234,125
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F 900 - 1000 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 18,14 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster     Aard van de monsters        Diepte in cm
                            van    tot

1     Podzol in fijn zand             000    070
2     Bleek fijn zand               070    290
3     Wit fijn zand                290    570
4     Gereduceerd fijn zand met dunne kleilensjes 570    690
5     Gereduceerd fijn zand met lichte kleilenzen 690    810
6     Gereduceerd, zeer fijn, lemig zand, met
     glimmers                   810   1050
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 290
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 6 : 290 -

006E0160.TXT

   
SGB-BGD 006E0160  
X :   155501
Y :   234218
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 160 (IV/a)

Boring 74 HB 165
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap 
Datum : 21/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,475
                            y : 234,250
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel, dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 920 - 1020 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 17,63 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster     Aard van de monsters        Diepte in cm
                            van    tot

1     Geroerd lemig zand              000    120
2     Bleek fijn zand met kleilensjes       120    250
3     Gereduceerd fijn zand met kleilensjes    250    625
4     Gereduceerd uiterst fijn zand met enkele
     kleilensjes                 625   1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 1 : 000 - 120
     Onder-Pleistoceen      : 2 - 4 : 120 -

006E0161.TXT

   
SGB-BGD 006E0161  
X :   156551
Y :   232689
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 161 (IV/d

Boring 74 HB 166
Uitgevoerd te : Kalmthout 
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 21/6/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 156,550
                            y : 232,688
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 920 - 1020 cm D = 36/40 mm
       : F2 : 220 - 320 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 21,14 m T.A.W.
Totale diepte : 10.50

Nr monster     Aard van de monsters        Diepte in cm
                            van    tot

1     Podzol in fijn zand             000    050
2     Bleekgeel fijn zand             050    190
3     Humeus fijn zand               190    250
4     Bleek fijn zand met kleilenzen        250    350
5     Lichte zandige klei             350    370
6     Gereduceerde lichte klei           370    420
7     Gereduceerd zandleem             420    570
8     Gereduceerd fijn zand & kleilensjes     570   1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 250
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 8 : 250 -

006E0162.TXT

   
SGB-BGD 006E0162  
X :   154581
Y :   232518
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 162 (IV/c)

Boring 74 hb 167
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor: IGEAN in opdracht Vlaamse gemeenschap
Datum: 21/6/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X: 154,588
                           Y: 232,475
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 930 - 1030 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 21,35 m
Totale diepte : 10.00 m

Nr.     AArd VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
monster                     van    tot

1     Bleekgrijs middelmatig zand      000    070
2     Donkergrijs fijn zand         070    100
3     Bruin fijn zand            100    180
4     Bleek fijn zand            180    400
5     Gereduceerd fijn zand met houtresten 400    650
6     Bleek fijn zand met zeer dunne
     gereduceerde kleilensjes       650    720
7     Gereduceerd fijn zand met kleilensjes 720   1000     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen :1 - 4 : 000 - 400
     Onder-Pleistoceen      :5 - 7 : 400 -

006E0163.TXT

   
SGB-BGD 006E0163  
X :   154223
Y :   232334
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 163 (IV/c)

Boring 74 HB 168
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 22/6/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,275
                           Y : 232,325
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 960 - 1060 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,56 m t.a.w.
Totale diepte : 10.00 m

Nr      AARD VAN DE MONSTER        Diepte in cm
monster                     Van    tot

1     Bleekgrijs fijn zand         000    040
2     Bleek fijn zand            040    070
3     Bleek fijn zand met roestvlekken   070    150
4     Roestig fijn zand           150    350
5     Rossig fijn zand met dunne
     kleilensjes              350    575
6     Gereduceerd fijn zand met houtresjes 575    900
7     Gereduceerd zeer fijn zand      900   1000     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 350
     Onder-pleistoceen      : 5 - 7 : 350 -

006E0164.TXT

   
SGB-BGD 006E0164  
X :   154964
Y :   231922
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 164 (IV/c)

Boring 74 HB 169
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 22/6/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,988
                           Y : 231,925
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 920 - 1020 cm D = 36/40 mm
        F2 : 200 - 300 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 21,65 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

NR.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
MONSTER                     VAN    TOT

1     Podzol in fijn zand          000    080
2     Bleekgeel fijn zand          080    140
3     Wit fijn zand             140    190
4     Humeus fijn zand           190    210
5     Gereduceerd fijn zand         210    280
6     Gereduceerde stugge klei       280    340
7     Gereduceerde lichtere klei      340    720
8     Gereduceerd fijn zand met enkele
     kleilenzen              720   1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 140
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 8 : 140

006E0165.TXT

   
SGB-BGD 006E0165  
X :   155526
Y :   231187
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 165 (VII/b)

Boring 74 HB 170
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse gemeenschap
Datum : 25/6/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 155,513
                           Y : 231,125
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 930 - 1030 cm D 36/40 mm
        F2 : 130 - 230 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,68 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m
 
Nr.     AARD VAN DE MONSTERS         DIEPTE IN CM
monster                      van    tot

1     Podzol in fijn zand           000    120
2     Bleek fijn zand met dunne kleilensjes  120    160
3     Gereduceerd fijn zand met kleilenzen  160    250
4     Gereduceerde klei met zandlenzen    250    660
5     Gereduceerde zand met kleilenzen    660   1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 -  : 000 - 120
     Onder-Pleistoceen      : 2 - 4 : 120 -

006E0166.TXT

   
SGB-BGD 006E0166  
X :   156630
Y :   233201
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 166 (IV)b)

Boring 74 HB 171
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdrecht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 25/6/79
Topografsiche ligging opgetekend volgens coördinaten x : 156,675
                           y : 233,188
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 910 - 1010 cm D = 36/40 mm
        F2 : 130 - 230 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 19,59 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

NR.     AARD VAN DE MONSTER          Diepte in cm
monster                      van    tot

1     Podzol in fijn zand           000    120
2     Sterk roestig fijn zand         120    250
3     Grijze lichte klei met glimmers     250    290
4     Gereduceerde lichte klei met glimmers  290    460
5     Gereduceerd fijn zand, met glimmers   460    990
6     Gereduceerde fijn zand net kleilenzen  990   1050
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 250
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 6 : 250 -

006E0167.TXT

   
SGB-BGD 006E0167  
X :   155242
Y :   229406
Depth :  9.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 167 (VII/c)

Boring 74 HB 172
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 12/7/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 155,163
                           Y : 229,450
Boringsmethode : Wang- en spiraalboor tot aan de
         watertafel dan verder met inspoeling
Hoogte van het maaiveld : + 23,95 m T.A.W.
Totale diepte : 9,50 m

Nr.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
monster                     van    tot

1     Fijn podzolzand            000    090
2     Roestig kleig leem          090    120
3     Roestige klei             120    130
4     Gereduceerde klei           130    380
5     Gereduceerd fijn zand         380    410
6     Gereduceerde klei- en zandlenzen   410    950     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 1 : 000 - 090
     Onder-Pleistoceen      : 2 - 6 : 090 -

006E0168.TXT

   
SGB-BGD 006E0168  
X :   155020
Y :   235879
Depth :  9.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 168 (I/c)

Boring 74 Hb 173
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 13/7/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 155,038
                           Y : 235,888
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 840 - 940 cm D = 36/40 mm
        F2 : 240 - 340 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 24,68 m T.A.W.
Totale diepte : 9,50 m

Nr.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
monster                     van    tot

1     Fijn podzol zand           000    100
2     Bleek fijn zand            100    160
3     Licht rossig fijn zand        160    300
4     Roestige plastische klei       300    450
5     Roestig fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes              450    700
6     Gereduceerde klei met zandlenzen   700    950     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 300
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 6 : 300 -

006E0169.TXT

   
SGB-BGD 006E0169  
X :   155462
Y :   232090
Depth : 10.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 169 (IV/C)

Boring 74 HB 174
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 18/7/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,475
                           y : 232,100
Boringsmethode : droog met spiraal- en wangboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 845 - 945 cm D = 36/40 mm
        F2 : 405 - 505 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 21,90 m T.A.W.
Totale diepte : 10.00 m

NR.     AARD VAN DE MONSTERS         DIEPTE IN CM
monster                      van    tot

 1     Bleekbruin fijn zand           000    020
 2     Lichtgrijs fijn zand           020    040
 3     Veenhoudend fijn zand          040    060
 4     Rossig donkerbruin fijn zand       060    100
 5     Lichtbruin fijn zand           100    140
 6     Bleekgeel fijn tot middelmatig zand
      met enkele iets grotere kwartskorrels  140    180
 7     Bleek fijn zand             180    325
 8     Gereduceerd zeer fijn zand met enkele
      zeer dunne kleilensjes          325    500
 9     Bruin middelmatig tot grof zand met
      grovere kwartskorrels          500    540
10     Gereduceerde zware stugge klei      540    700
11     Gereduceerde klei            700    800
12     Gereduceerde klei met zandlenzen     800    930
13     Gereduceerde stugge klei         930    970
14     Gereduceerd fijn zand met dunne
      kleilensjes               970   1000     Vermoedelijke geologische verklaring:

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 5 : 1000 - 140
     Onder-Pleistoceen      : 6 -14 : 140 -

006E0170.TXT

   
SGB-BGD 006E0170  
X :   155706
Y :   233728
Depth :  9.80

PLAAT KALMTHOUT 6 E

Nr 170 (IV/b)

Boring 74 HB 175
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 19/7/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,688
                           y : 233,725
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 450 - 850 cm D = 36/40 mm
        F2 : 280 - 380 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,81 m T.A.W.
Totale diepte : 9,80 m

Nr.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
MONSTER                     VAN    TOT

 1    Humeus fijn zand           000    010
 2    Grijs fijn zand            010    030
 3    Geel fijn zand            030    050
 4    Rossig fijn zand           050    070
 5    Wit fijn zand             070    280
 6    licht gereduceerd grijs zeer fijn
     zand                 280    360
 7    Veenlaagje              360    370
 8    Licht gereduceerd grijs zeer fijn
     zand                 370    400
 9    Licht gereduceerde zandige klei    400    480
10    Gereduceerde zware klei        480    580
11    Gereduceerde zandige klei       580    980     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 070
     Onder-Pleistoceen       : 5 -11 : 070 -

006E0171.TXT

   
SGB-BGD 006E0171  
X :   154336
Y :   232962
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 171 (IV/c)

Boring 74 HB 176
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 27/9/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,438
                           Y : 232,050
Boringsmethode : droog met wang - en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte :  F1 : 860-960 cm D = 36/40 mm
         F2 : 350-450 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,40 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr.       AARD VAN DE MONSTERS      Diepte in cm
monster                     Van    tot

1     Geelbruin fijn tot middelmatig zand  000    200
2     Geelbruin fijn tot middelmatig zand
     met roest               200    260
3     Bleek fijn zand met roest       260    450
4     Bleke lemige klei met roest      450    530
5     Zwak gereduceerd middelmatig zand met
     dunne bleke kleilensjes        530    750
6     Gereduceerd zeer fijn zand met enkele
     zeer dunne kleilensjes        750    850
7     Gereduceerd fijn zand         850   1050     Vermoedelijke geologische verklaring:

     Boven-Pleistoceen + Holoceen :1-3: 000 - 450
     Onder-Pleistoceen      :4-7: 450 -

006E0172.TXT

   
SGB-BGD 006E0172  
X :   154964
Y :   230952
Depth : 11.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 172 (VII/a)

Boring 74 HB 177
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 20/9/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,950
                           Y : 230,925
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 950 - 1050 cm D = 36/40 mm
        F2 : 310 - 410 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,87 m T.A.W.
Totale diepte : 11 m

NR.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
MONSTER                     VAN    TOT

 1    Bleekgrijs fijn zand         000    040
 2    Bleekbruin fijn zand         040    070
 3    Bleek fijn roestig zand        070    120
 4    Gereduceerd fijn zand         120    185
 5    Zwak lemig kleiig veen        185    310
 6    Zwak gereduceerd fijn zand      310    400
 7    Gereduceerde klei           400    550
 8    Gereduceerde klei met zandlenzen   550    600
 9    Gereduceerde klei- en zandlenzen   600    900
10    Gereduceerd zeer fijn zand      900   1100     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 185
     Onder-Pleistoceen      : 5 -10 : 185 -

006E0173.TXT

   
SGB-BGD 006E0173  
X :   155018
Y :   231325
Depth : 11.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 173 (VII/a)

Boring 74 HB 178
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 2/10/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 155,013
                           Y : 231,388
Boringsmethode : droog met wang- en spriaalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 960 - 1060 cm D = 36/40 mm
        F2 : 320 - 420 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,33 m T.A.W.
Totale diepte : 11,50 m

Nr.     aard van de monsters        diepte in cm
monster                     van    tot

1     Bleekgrijs fijn zand         000    030
2     Bleek fijne zand met roest      030    080
3     Bedolven podzolprofiel        080    175
4     Bleek lemig zand           175    200
5     Rossig fijn zand met enkele grovere
     zand korrels             200    400
6     Gereduceerde zware klei        400    520
7     Gereduceerde klei- en zandlenzen   520    900
8     Gereduceerd fijn zand         900   1150     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 :000 - 200
     Onder-Pleistoceen      : 5 - 8 :200 -

006E0174.TXT

   
SGB-BGD 006E0174  
X :   155549
Y :   231411
Depth : 10.60

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 174 (VII/b)

Boring 74 HB 179
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 4/10/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 155,575
                           Y : 231,475
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 960 - 1060 cm D = 36/40 mm
        F2 : 625 - 725 cm D = 36/40 mm
        F3 : 180 - 220 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,56 m T.A.W.
Totale diepte : 10,60 m

Nr.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
monster                     van    tot

 1    Bleekgrijs fijn zand         000    040
 2    Bleek fijn zand            040    090
 3    Gemengd lichtgrijs zwak lemig zand  090    150
 4    Lichtbruin fijn zand         150    220
 5    Gereduceerde lichte klei       220    230
 6    Zwak gereduceerd fijn zand      230    300
 7    Lemig veen              300    350
 8    Zwak humeus fijn zand         350    450
 9    Gereduceerd fijn zand met dunne
     kleilensjes              450    550
10    Veen                 550    560
11    Gereduceerd lemig kleiig zeer fijn
     zand                 560    720
12    Humeuze klei             720    730
13    Gereduceerde zware klei        730    850
14    Gereduceerde zware klei met enkele
     dunne zandlenzen           850   1060     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 220
     Onder-Pleistoceen      : 5 -14 : 220 -

006E0175.TXT

   
SGB-BGD 006E0175  
X :   154385
Y :   231462
Depth : 11.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

Nr 175 (VII/a)

Boring 74 HB 180
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 5/10/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,413
                           Y : 231,450
Boringsmethode : droog met spiraal- en wangboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 980 - 1080 cm D = 36/40 mm
        F2 : 380 - 480 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 24,20 m T.A.W.
Totale diepte : 11.00 m

Nr.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN CM
monster                     van    tot

1     Bleekgrijs fijn zand         000    050
2     Bedolven podzolprofiel        050    150
3     Bleek fijn zand            150    380
4     Zwak gereduceerd fijn zand      380    480
5     Gereduceerde zware klei        480    650
6     Gereduceerde klei- en zandlenzen   650    850
7     Gereduceerd fijn zand         850   1100     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 480
     Onder-Pleistoceen      : 5 - 7 : 480 -

006E0176.TXT

   
SGB-BGD 006E0176  
X :   154092
Y :   231928
Depth : 11.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 176 (IV/c)

Boring 74 HB 181
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 9/10/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,075
                           y : 231,875
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 980 - 1080 cm D = 36/40 mm
        F2 : 340 - 440 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 24,21 m T.A.W.
Totale diepte : 11,50 m

Nr      AARD VAN DE MONSTERS        Diepte in cm
monster                     van    tot

1     Bleekgrijs fijn zand         000    050
2     Bleekgeel fijn zand          050    300
3     Rossig fijn zand           300    400
4     Rossig fijn zand met enkele keitjes  400    430
5     Rossig fijn zand met dunne roestige
     kleilensjes              430    450
6     Gereduceerde zware klei        450    460
7     Roestige klei- en zandlenzen     460    850
8     Rossig fijn zand           850   1050
9     Gereduceerd fijn zand        1050   1150     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 400
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 9 : 400 -

006E0177.TXT

   
SGB-BGD 006E0177  
X :   154050
Y :   232593
Depth : 11.80

PLAAT KALMTHOUT 6 E

Nr 177 (IV/c)

Boring 74 HB 182
Uitgevoerd te: Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datun : 11/10/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x: 154,038
                           y: 232,575
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de Watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 980 - 1080 cm D = 36/40mm
        F2 : 430 - 530 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,21 m T.A.W.
Totale diepte : 11,80 m

NR.    Aard van de monsters             Diepte in cm
monster                          van  tot

 1     Fijn zandige podzol              000  080
 2     Bleekgeel fijn zand              080  200
 3     Roestig fijn zand               200  280
 4     Gereduceerd middelmatig zand met
      grint-bijmenging               280  380
 5     Gereduceerd zand met kleilenzen        380  480
 6     Gereduceerde klei met zandlensjes       480  770
 7     Gereduceerde klei met dikke zandlenzen    770  1180
     Vermoedelijke geologische verklaring:

     Boven-Pleistoceen + holoceen : 1 - 3 : 000 - 280
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 7 : 280 -

006E0178.TXT

   
SGB-BGD 006E0178  
X :   154361
Y :   232821
Depth : 11.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

Nr 178 (IV/c)

Boring 74 HB 183
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 12/1/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,300
                           y : 232,825
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot
         aan de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 950 - 1050 cm D = 36/40 mm
        F2 : 420 - 520 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 21,06 m T.A.W.
Totale diepte : 11,00 m

nr.     Aard van de monsters             diepte in cm
monster                          van  tot

 1     Bleekgrijs fijn zand              000  060
 2     Grijs fijn zand                060  080
 3     Bruin fijn zand                080  130
 4     Bleekbruin fijn zand              130  200
 5     Bleek fijn zand                200  300
 6     Veenlaagje                   300  305
 7     Bleekbruin lemig zand met grintkorrels     305  350
 8     Bleek fijn tot middelmatig zand met houtresten 350  600
 9     Veenlaagje                   600  610
10     Gereduceerd middelmatig tot grof zand met
      houtresten                   610  630
11     Veenklei                    630  635
12     Gereduceerde klei               635  645
13     Gereduceerd fijn zand met kleilenzen      645  825
14     Gereduceerde klei- en zandlenzen        825  900
15     Gereduceerd fijn zand             900  1100
     Vermoedelijke geologische verklaring:

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 5 : 000 - 300
     Onder-Pleistoceen      : 6 -15 : 300 -

006E0179.TXT

   
SGB-BGD 006E0179  
X :   156071
Y :   233276
Depth : 11.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 179 (IV/b)

Boring 74 HB 184
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse gemeenschap
Datum : 25/10/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 156,050
                           y : 233,238
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 1060 - 1160 cm D = 36/40 mm
        F2 : 390 - 490 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : +
Totale diepte : 11.50m

Nr      Aard van de monsters            Diepte in cm
monster                          van  tot

 1     Bleekgrijs fijn zand             000  020
 2     Gerengd bleekbruin fijn zand         020  080
 3     Geelbruin fijn zand              080  130
 4     Bleekwit fijn zand met roestvlekken      130  180
 5     Bleek fijn zand                180  230
 6     Bleek zwak leming zand met roestvlekken    230  240
 7     Bleek fijn zand                240  380
 8     zwak gereduceerd fijn zand          380  420
 9     Licht rossig fijn zand met enkele 
      grint-korrels                 420  490
10     Gereduceerde zware klei            490  600
11     Gereduceerde zware klei met zandlenzen    600  900
12     Gereduceerd fijn zand met kleilenzen     900  1150
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 8 : 000 - 420
     Onder-Pleistoceen      : 9 -12 : 420 -

006E0180.TXT

   
SGB-BGD 006E0180  
X :   154066
Y :   230941
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 180 (VII/a)

Boring 74 HB 185
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 5/11/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,100
                           y : 230,875
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 930 - 1030 cm D = 36/40 mm
        F2 : 580 - 680 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 26,12 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster     Aard van de monsters         Diepte in cm
                              van   tot

 1     fijnzandige droge podzol            000   070
 2     bleek fijn zand                 070   120
 3     bedolven fijnzandige podzol           120   200
 4     bleekgeel fijn zand met roestvlekken      200   380
 5     roestbruin fijn zand              380   550
 6     roestbruin fijn tot middelmatig zand met kleine
      kwartsfragmentjes                550   650
 7     roestig fijn zand                650   680
 8     bleke zandige klei met roestvlekken       680   690
 9     gereduceerde zware klei             690   800
10     gereduceerde zware klei met zandlenzen     800  1050
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 5 : 000 - 550
     Onder-Pleistoceen      : 6 - 10 : 550 -

006E0181.TXT

   
SGB-BGD 006E0181  
X :   156491
Y :   233982
Depth : 11.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

Nr 181 (IV/b)

Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 12/11/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 156,450
                           y : 234,000
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 955 - 1055 cm D = 36/40 mm
        F2 : 125 - 255 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : 17,64 m T.A.W.
Totale diepte : 11,00 m

Nr monster     Aard van de monster          Diepte in cm
                              van   tot

 1     grijs humeus fijn zand             000   080
 2     bleekgrijs fijn zand              080   180
 3     bleek fijn zand                 180   200
 4     bleek fijn zand vermengd met venig materiaal  200   220
 5     kleiig veen                   220   250
 6     gereduceerde lichte klei met enkele dunne
      zandlensjes                   250   500
 7     gereduceerde klei met zandlenzen        500   520
 8     gereduceerd zeer fijn zand met enkele dunne
      kleilensjes                   520  1100
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Poloceen : 1 - 4 : 000 - 220
     Onder-Pleistoceen      : 5 - 8 : 220 -

006E0182.TXT

   
SGB-BGD 006E0182  
X :   154212
Y :   234616
Depth : 11.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 182 (IV/a)

Boring 74 HB 187
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 21/11/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,200
                           y : 234,675
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 990 - 1090 cm D = 36/40 mm
        F2 : 200 - 300 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 17,27 m T.A.W.
Totale diepte : 11,00 m

Nr monster   Aard van de monsters            Diepte in cm
                              van   tot

 1     donkergrijs fijn zand              000   040
 2     bleekbruin fijn zand              040   220
 3     gereduceerd fijn zand              220   300
 4     gereduceerde zware klei             300   330
 5     gereduceerd fijn zand met dunne kleilenzen   330   870
 6     gereduceerde zware klei             870   950
 7     gereduceerde zware klei met zandlenzen     950  1100     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 300
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 7 : 300 -

006E0183.TXT

   
SGB-BGD 006E0183  
X :   155882
Y :   231249
Depth : 11.30

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 183 (VII/b)

Boring 74 HB 200
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 6/12/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,938
                           y : 231,300
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 1030 - 1130 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,44 m T.A.W.
Totale diepte : 11,30 m

Nr monster       Aard van de monsters       Diepte in cm
                              van   tot

 1     vergraven humeus fijn zand           000   080
 2     bleek fijn zand                 080   120
 3     bleek lichtzandleem               120   180
 4     gereduceerd lichtzandleem            180   300
 5     gereduceerd middelmatig zand met kleilenzen   300   320
 6     gereduceerde klei met zandlenzen        320   480
 7     gereduceerd fijn zand              480   650
 8     gereduceerd fijn zand met kleilenzen      650   780
 9     gereduceerde zware klei             780   830
10     gereduceerd fijn zand met kleilenzen      830  1130     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen - Holoceen : 1 - 2 : 000 - 120
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 10 : 120

006E0184.TXT

   
SGB-BGD 006E0184  
X :   154746
Y :   234937
Depth : 11.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 184 (I/c)

Boring 74 HB 201
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 14/2/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,725
                           y : 234,963
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F : 960 - 1060 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 16,97 m T.A.W.
Totale diepte : 11.00 m

Nr monster      Aard van de monsters        Diepte in cm
                             van   tot

1     bleekgrijs fijn zand              000   040
2     bruin fijn zand                 040   080
3     bleekbruin fijn zand              080   120
4     bleek fijn zand                 120   330
5     gereduceerd fijn zand met kleilenzen      330   370
6     gereduceerde kleiige leem met zandlenzen    370   420
7     gereduceerd fijn zand met kleilenzen      420   550
8     gereduceerd zeer fijn zand           550   680
9     gereduceerd zeer fijn zand met dunne 
     kleilensjes en houtstippen           680  1100     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 : 000 - 330
     Onder-Pleistoceen      : 5 - 9 : 330

006E0185.TXT

   
SGB-BGD 006E0185  
X :   157006
Y :   232801
Depth : 13.30

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 185 (V/c)

Boring 74 HB 202
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 20/2/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 157.000
                           y : 232,800
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 1120 - 1220 cm D = 36/40 mm
        F2 : 760 - 860 cm D = 36/40 mm
        F3 : 000 - 100 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 17,96 m T.A.W.
Totale diepte : 13,30 m

Nr monster     Aard van de monsters          Diepte in cm
                              van   tot

 1     donkergrijs humeus fijn zand          000   090
 2     zwak gereduceerde iets roestige zandige klei  090   120
 3     zwak gereduceerd lichtbruin fijn zand      120   400
 4     gereduceerd bruinachtig fijn tot middelmatig
      zand met enkele grovere korrels, gereduceerde
      dunne kleilensjes en kleine houtfragmentjes   400   500
 5     gereduceerd bruinachtig fijn zand met 
      gereduceerde dunne kleilensjes en grote 
      houtfragmenten                 500   550
 6     gereduceerd bruinachtig fijn zand met geredu-
      ceerde dunne kleilensjes en zeer kleine
      houtfragmentjes                 550   660
 7     gereduceerde klei                660   665
 8     gereduceerd fijn zand              665   760
 9     gereduceerd fijn zand afwisselend met geredu-
      ceerde kleilenzen                760   860
10     gereduceerde zware kompakte klei        860   960
11     gereduceerde zware klei met lenzen gereduceerd
      zeer fijn zand                 960  1280
12     gereduceerd zeer fijn zand met lensjes
      gereduceerde klei               1280  1330     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 120
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 12 : 120

006E0186.TXT

   
SGB-BGD 006E0186  
X :   156721
Y :   234333
Depth : 10.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 186 (V/a)

Boring 74 HB 203
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 21/2/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 156.700
                           y : 234,325
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 940 - 1040 cm D = 36/40 mm
        F2 : 060 - 160 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 16,45 m T.A.W.
Totale diepte : 10,50 m

Nr monster    Aard van de monsters          Diepte in cm
                             van   tot

1     gemengd humeus fijn zand            000   070
2     lichtbruin fijn zand              070   150
3     gereduceerd zeer fijn zand met veel geredu-
     ceerde kleilensjes               150   300
4     gereduceerd zeer fijn zand met kleine hout-
     fragmentjes en sporadisch gereduceerde klei-
     lenzen                     300   750
5     gereduceerd zeer fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes                   750   850
6     gereduceerd zeer fijn zand           850  1050     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 2 : 000 - 150
     Onder-Pleistoceen      : 3 - 6 : 150 -

006E0187.TXT

   
SGB-BGD 006E0187  
X :   155189
Y :   235482
Depth : 11.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 187 (I/c)

Boring 74 HB 204
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 28/2/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,250
                           y : 235,475
Boringsmethode : droog met wang- en spiraalboor tot aan
         de watertafel dan verder met inspoeling
Filterdiepte : F1 : 990 - 1090 cm D = 36/40 mm
        F2 : 430 - 530 cm D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 17,88 m T.A.W.
Totale diepte : 11,00 m

Nr monster    Aard van de monsters          Diepte in cm
                             van   tot

1     gemengd fijn podzolzand             000   150
2     geelbruin fijn zand               150   200
3     bleekbruin fijn zand              200   230
4     wit fijn zand                  230   400
5     grijsbruin licht gereduceerd fijn zand     400   520
6     grijsbruin licht gereduceerd fijn zand met
     enkele venige en gereduceerde kleilensjes    520   550
7     gereduceerd zeer fijn zand met kleiige leem-
     lenzen                     550   650
8     gereduceerd zeer fijn zand met enkele dunne
     kleiige leemlensjes               650   670
9     gereduceerd zeer fijn zand           670  1100     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 3 : 000 - 230
     Onder-Pleistoceen      : 4 - 9 : 230 -

006E0188.TXT

   
SGB-BGD 006E0188  
X :   154639
Y :   229673
Depth : 33.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 188 (VII/c)

Boring 74 DB 1
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 10.08.79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,625
                           y : 229,675
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 28,00 - 33,00 cm D = 103/110 mm
        F2 : 3,10 - 4,10 cm D = 36/70 mm
Hoogte van het maaiveld : + 26,61 m T.A.W.
Totale diepte : 33,50 m

Nr monster    Aard van de monsters          Diepte in m
                             van   tot
 1    Lichtbruin fijn zand              0,00  0,50
 2    Grijs fijn zand                 0,50  1,00
 3    Donkerbruin fijn zand              1,00  1,50
 4    Bruin fijn zand met enkele iets 
     grovere korrels                 1,50  2,00
 5    Lichtbruin fijn tot middelmatig zand      2,00  2,50
 6    idem                      2,50  3,00
 7    Bruin zandig leem                3,00  3,50
 8    Zwak gereduceerd fijn lemig zand        3,50  4,00
 9    Gereduceerde zware kompakte klei        4,00  4,50
10    Gereduceerde plastische kompakte klei      4,50  5,00
11    idem                      5,00  5,50
12    Gereduceerd fijn zand met grote gereduceerde
     kleibrokken                   5,50  6,00
13    idem                      6,00  6,50
14    idem                      6,50  7,00
15    Gereduceerd fijn zand met zeer grote gere-
     duceerde kleibrokken              7,00  7,50
16    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde klei-
     brokjes                     7,50  8,00
17    Gereduceerd fijn zand met grote gereduceerde
     kleibrokken                   8,00  8,50
18/a   idem                      8,50  8,70
18/b   Gereduceerde zware kompakte klei        8,70  9,00
19    idem                      9,00  9,50
20    Gereduceerde plastische kompakte klei      9,50  10,00
21    idem                      10,00  10,50
22    idem                      10,50  11,00
23    Gereduceerde zandige klei           11,00  11,50
24    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde klei-
     lensjes                    11,50  12,00
25    idem                      12,00  12,50
26    idem                      12,50  13,00
27    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde klei-
     lensjes en houtfragmenten           13,00  13,50
28    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde klei-
     lenzen                     13,50  14,00
29    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde klei-
     lensjes                    14,00  14,50
30    Gereduceerd fijn tot middelmatig lemig
     zand met gereduceerde kleilensjes en
     houtfragmenten                 14,50  15,00
31    Gereduceerd middelmatig lemig zand met dunne
     gereduceerde kleilensjes en houtfragmenten   15,00  15,50
32    idem                      15,50  16,00
33    Gereduceerde middelmatig lemig zand met spora-
     disch een gereduceerde kleilens en vele hout-
     fragmenten                   16,00  16,50
34    Gereduceerd middelmatig lemig zand met vele
     houtfragmenten                 16,50  17,00
35    Gereduceerd middelmatig zand met enkele kleine
     gereduceerde zandige kleilensjes        17,00  17,50
36    idem                      17,50  18,00
37    idem                      18,00  18,50
38    idem                      18,50  19,00
39    idem                      19,00  19,50
40    Gereduceerd middelmatig zand met een aantal
     gereduceerde en een aantal bleekbruine klei-
     lensjes                    19,50  20,00
41    Gereduceerd middelmatig tot fijn zand
     met enkele kleine gereduceerde kleilensjes
     en houtfragmenten               20,00  20,50
42    idem                      20,50  21,00
43    Gereduceerd fijn zand met enkele
     houtfragmenten                 21,00  21,50
44    idem                      21,50  22,00
45    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand
     met enkele houtfragmenten           22,00  22,50
46    idem                      22,50  23,00
47    Gereduceerd middelmatig zand met enkele hout-
     fragmentjes                  23,00  23,50
48    idem                      23,50  24,00
49    Gereduceerd middelmatig zand met enkele geredu-
     ceerde droge kleilensjes            24,00  24,50
50    Gereduceerd middelmatig zand met enkele gere-
     duceerde droge kleilenzen           24,50  25,00
51    idem                      25,00  25,50
52    Gereduceerd middelmatig zand met gereduceerde
     droge kleilenzen                25,50  26,00
53    Gereduceerd middelmatig zand met grote geredu-
     ceerde kleibrokken               26,00  26,50
54    Gereduceerd middelmatig zand met gereduceerde
     kleibrokken                  26,50  27,00
55    idem                      27,00  27,50
56    idem                      27,50  28,00
57    Gereduceerd middelmatig tot grof zand met
     enkele gereduceerde kleilenzen, enkele
     silexkeitjes en houtfragmentjes        28,00  28,50
58    idem                      28,50  29,00
59    idem                      29,00  29,50
60    Gereduceerd middelmatig tot grof zand met
     sporadisch een gereduceerd kleilensje en enkele
     houtfragmenten                 29,50  30,00
61    Gereduceerd middelmatig tot grof zand met
     enkele silexkeitjes              30,00  30,50
62    Gereduceerd grof zand met grote silexkeien en
     houtfragmenten                 30,50  31,00
63    Zwak gereduceerd grof tot middelmatig zand met
     silexkeien en houtfragmenten          31,00  31,50
64    idem                      31,50  32,00
65    idem                      32,00  32,50
66    idem                      32,50  33,00
67    idem                      33,00  33,50     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 6: 0,00 - 3,00
     Onder-Pleistoceen      : 7 - 67: 3,00 -

006E0189.TXT

   
SGB-BGD 006E0189  
X :   155177
Y :   230342
Depth : 34.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 189 (VII/a)

Boring 74 DB 2
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN
Datum : 28/8/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,150
                           y : 230,175
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 27,90 - 32,90 103/110 mm
        F2 : 3,10 - 4,10 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 24,43 m T.A.W.
Totale diepte : 34 m

Nr monster    Aard van de monstes           Diepte in m
                             van   tot

 1    Grijsbruin fijn zand              0,00  0,50
 2    Donkerbruin fijn zand              0,50  1,00
 3    Bruin fijn zand                 1,00  1,50
 4    Roestbruin fijn zand              1,50  2,00
 5    idem                      2,00  2,50
 6    Roestbruin sterk zandige, kleiige leem     2,50  3,00
 7    Bleekbruin fijn tot middelmatig kleiig zand met
     silexkeitjes                  3,00  3,50
 8    idem                      3,50  4,00
 9    Bleekbruin kleiig leem             4,00  4,50
10/a   Bleekbruin kleiig leem             4,50  4,70
10/b   Gereduceerde klei                4,70  4,80
10/c   Bleekbruin fijn zand              4,80  5,00
11    Zwak gereduceerd fijn zand afgewisseld met
     gereduceerde kleilaagjes            5,00  5,50
12    Gereduceerd fijn zand afgewisseld met geredu-
     ceerde kleilaagjes               5,50  6,00
13    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde klei-
     lenzen en houtfragmenten            6,00  6,50
14    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde stugge
     kleilensjes                   6,50  7,00
15    idem                      7,00  7,50
16    idem                      7,50  8,00
17/a   idem                      8,00  8,20
17/b   Gereduceerde zware klei             8,20  8,50
18    Gereduceerd fijn zand met enkele gereduceerde
     stugge kleilensjes               8,50  9,00
19    Gereduceerd zeer fijn zand met enkele geredu-
     ceerde stugge kleilensjes            9,00  9,50
20    idem                      9,50  10,00
21    Gereduceerde zeer fijn zand met enkele
     gereduceerde zandige kleilensjes        10,00  10,50
22    idem                      10,50  11,00
23    Gereduceerd fijn zand met vele gereduceerde
     zandige en stugge kleilensjes         11,00  11,50
24    Idem                      11,50  12,00
25    Gereduceerde zware kompakte klei met
     houtfragmenten                 12,00  12,50
26    Gereduceerde plastische kompakte klei
     met houtfragmenten               12,50  13,00
27    idem                      13,00  13,50
28/a   idem                      13,50  13,80
28/b   Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes en houtfragmenten         13,80  14,00
29    idem                      14,00  14,50
30    idem                      14,50  15,00
31    Gereduceerd fijn zand met gereduceerd
     zware en zandige kleilensjes          15,00  15,50
32    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met
     gereduceerd zware en zandige kleilensjes    15,50  16,00
33    idem                      16,00  16,50
34    idem                      16,50  17,00
35    idem                      17,00  17,50
36    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met
     grote gereduceerde kleilenzen met vele
     houtfragmenten                 17,50  18,00
37    Gereduceerd bleek fijn zand met dunne
     kleilensjes en houtfragmenten         18,00  18,50
38    Gereduceerd bleek fijn zand          18,50  19,00
39    idem                      19,00  19,50
40    Gereduceerd bleek fijn zand met
     houtfragmentjes                19,50  20,00
41    idem                      20,00  20,50
42    idem                      20,50  21,00
43    idem                      21,00  21,50
44    idem                      21,50  22,00
45    idem                      22,00  22,50
46    idem                      22,50  23,00
47    idem                      23,00  23,50
48    Gereduceerd bleek fijn zand met kleine
     gereduceerde kleilensjes            23,50  24,00
     3de blad
49    Gereduceerd bleek fijn zand met kleine
     gereduceerde kleilensjes            24,00  24,50
50/a   Gereduceerd bleek fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes            24,50  24,60
50/b   Gereduceerde zware klei            24,60  24,80
50/c   Gereduceerd bleek fijn zand          24,80  24,90
50/d   Gereduceerde zware klei            24,90  25,00
51    Gereduceerde zware kompakte klei        25,00  25,50
52    idem                      25,50  26,00
53    idem                      26,00  26,50
54    idem                      26,50  27,00
55    idem                      27,00  27,50
56    idem                      27,50  28,00
57    Gereduceerde zware kompakte klei met dunne
     laagjes grof zand               28,00  28,50
58    idem                      28,50  29,00
59    idem                      29,00  29,50
60/a   Gereduceerde zware klei met lenzen
     gereduceerd bleek zeer fijn zand        29,50  29,80
60/b   Gereduceerd bleek fijn zand met gereduceerde
     droge kleibrokken               29,80  30,00
61    idem                      30,00  30,50
62    Gereduceerd bleek fijn tot middelmatig zand  30,50  31,00
63    idem                      31,00  31,50
64    Gereduceerd bleek middelmatig zand       31,50  32,00
65    idem                      32,00  32,50
66    idem                      32,50  33,00
67    idem                      33,00  33,50
68    idem                      33,50  34,00     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 6/ 0,00 - 3,00
     Onder-Pleistoceen      : 7 - 68/ 3,00 -

006E0190.TXT

   
SGB-BGD 006E0190  
X :   155320
Y :   230815
Depth : 34.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 190 (VII/a)

Boring 74 DB 3
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 4/9/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x: 155,350
                           y: 230,813 
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 28,50 - 33,50 D 103/110 mm
        F2 : 7,80 - 8,80 D 36/ 40 mm
        F3 : 0,50 - 1,50 D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 23,49 m T.A.W.
Totale diepte : 34 m

Nr.monster    Aard van de monsters          Diepte in m
                             van   tot

 1    Roestbruin fijn zand              0,00  0,50
 2    Grijsbruin fijn zand              0,50  1,00
 3    Zwak gereduceerd grijsbruin fijn zand     1,00  1,50
 4/a   idem                      1,50  1,80
 4/b   Donkerbruin lemig veen             1,80  2,00
 5    idem                      2,00  2,50
 6    Donkerbruin veenhoudend fijn zand       2,50  3,00
 7    Donkerbruin tot bruin veenhoudend fijn zand  3,00  3,50
 8    Donkerbruin tot bruin fijn tot middelmatig
     zand                      3,50  4,00
 9    Donkerbruin tot bruin fijn tot middelmatig
     zand met enkele veenhoudende kleilensjes    4,00  4,50
10    Donkerbruin tot bruin fijn tot middelmatig
     zand                      4,50  5,00
11    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes                  5,00  5,50
12    idem                      5,50  6,00
13    idem                      6,00  6,50
14    Gereduceerd fijn zand met enkele kleine
     gereduceerde kleilensjes            6,50  7,00
15    idem                      7,00  7,50
16    Gereduceerd fijn zand met enkele kleine
     gereduceerde kleilensjes en houtfragmenten   7,50  8,00
17    idem                      8,00  8,50
18    Gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes en houtfragmentjes  8,50  9,00
19    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met zeer
     grote gereduceerde kleilenzen met
     houtfragmentjes                9,00  9,50
     2de blad
20    Gereduceerde zware droge klei met zeer dunne
     laagjes gereduceerd zeer fijn zand       9,50  10,00
21    Gereduceerd zeer fijn zand met vele
     gereduceerde plastische kleilensjes      10,00  10,50
22    idem                     10,50  11,00
23    idem                     11,00  11,50
24    Gereduceerd fijn zand met vele gereduceerde
     plasische kleilenzen             11,50  12,00
25    idem                     12,00  12,50
26    idem                     12,50  13,00
27    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     plastische kleilensjes            13,00  13,50
28    idem                     13,50  14,00
29    Gereduceerde plastische klei met zeer dunne
     laagjes gereduceerd zeer fijn zand      14,00  14,50
30    idem                     14,50  15,00
31    idem                     15,00  15,50
32    idem                     15,50  16,00
33    Gereduceerde zware klei met zeer dunne
     laagjes gereduceerd zeer fijn zand      16,00  16,50
34    idem                     16,50  17,00
35    Gereduceerde zware kompakte klei met
     sporadisch een gereduceerde zandlens     17,00  17,50
36    idem                     17,50  18,00
37    Gereduceerd middelmatig zand met gereduceerde
     kleibrokjes                  18,00  18,50
38    idem                     18,50  19,00
39    Gereduceerd midelmatig zand met sporadisch
     een gereduceerd kleibrokje          19,00  19,50
40    Gereduceerd middelmatig zand         19,50  20,00
41    idem                     20,00  20,50
42    idem                     20,50  21,00
43    idem                     21,00  21,50
44    idem                     21,50  22,00
45    Gereduceerd middelmatig zand met enkele
     dunne kleilensjes               22,00  22,50
     3de blad
46    Gereduceerd middelmatig zand         22,50  23,00
47    idem                     23,00  23,50
48    idem                     23,50  24,00
49    Gereduceerd middelmatig zand met gereduceerde
     kleilensjes                  24,00  24,50
50    idem                     24,50  25,00
51    idem                     25,00  25,50
52    Gereduceerd middelmatig zand met dunne
     gereduceerde kleilensjes           25,50  26,00
53    idem                     26,00  26,50
54    idem                     26,50  27,00
55    idem                     27,00  27,50
56    Gereduceerd middelmatig zand met
     gereduceerde kleilensjes           27,50  28,00
57    idem                     28,00  28,50
58    Sterk gereduceerd middelmatig zand met
     gereduceerde kleilensjes           28,50  29,00
59    Sterk gereduceerd middelmatig tot grof
     zand met enkele gereduceerde kleilensjes   29,00  29,50
60    Sterk gereduceerd grof zand met
     grintkorrels en sporadisch een gereduceerd
     kleilensjes                  29,50  30,00
61    Sterk gereduceerd grof zand met grintkorrels
     en houtfragmenten               30,00  30,50
62    idem                     30,50  31,00
63    idem                     31,00  31,50
64    Gereduceerd grof tot middelmatig zand met
     grintkorrels en houtfragmenten        31,50  32,00
65    idem                     32,00  32,50
66    Gereduceerd grof zand met grintkorrels en
     houtfragmenten                32,50  33,00
67    idem                     33,00  33,50
68    idem                     33,50  34,00     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven- Pleistoceen + Holoceen : 1 -4,a : 0,00 - 1,80
     Onder- Pleistoceen      : 4a -68 : 1,80 -

006E0191.TXT

   
SGB-BGD 006E0191  
X :   154445
Y :   230589
Depth : 38.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 191 (VII/a)

Boring 74 DB 4
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 17/9/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,400
                           y : 230,525
Boringsmethode: droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 27,60 - 37,60 D 103/110mm
        F2 : 32,10 - 33,10 D 36/ 40mm
        F3 : 2,65 - 3,65 D 36/ 40mm
Hoogte van het maaiveld : + 24,49 m T.A.W.
Totale diepte : 38,50 m

Nr.monster    Aard van de monsters          Diepte in m
                            van   tot

 1    Grijsbruin fijn zand             0,00   0,50
 2/a   Geelbruin tot roestbruin fijn zand      0,50   0,70
 /b   Zwart fijn zand                0,70   1,00
 3    Bruin tot roestbruin fijn tot middelmatig
     zand                     1,00   1,50
 4    Bruin fijn tot middelmatig zand        1,50   2,00
 5    idem                     2,00   2,50
 6/a   Bruin tot bleekbruin middelmatig zand     2,50   2,80
 /b   Bleekbruin fijn tot middelmatig leemhoudend
     zand                     2,80   3,00
 7    idem                     3,00   3,50
 8    Bleekbruin fijn tot middelmatig leemhoudend
     zand met grintkorrels en enkele
     gereduceerde kleilensjes           3,50   4,00
 9/a   Zwak gereduceerde zware klei met grintkorrels 4,00   4,30
 /b   Zwak gereduceerd fijn lemig zand met
     gereduceerde kleilensjes           4,30   4,50
10    idem                     4,50   5,00
11    idem                     5,00   5,50
12    Zwak gereduceerd fijn lemig zand met
     sporadisch een gereduceerd kleilensje     5,50   6,00
13    Gereduceerd fijn lemig zand met sporadisch
     een gereduceerd kleilensje          6,00   6,50
14    idem                     6,50   7,00
15    idem                     7,00   7,50
16    idem                     7,50   8,00
17    idem                     8,00   8,50
18    idem                     8,50   9,00
19    idem                     9,00   9,50
20    Gereduceerd fijn zand met vele gereduceerde
     plastische kleilenzen             9,50  10,00
21    idem                     10,00  10,50
22    idem                     10,50  11,00
23    idem                     11,00  11,50
24    Zwak gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     zandige kleilensjes             11,50  12,00
25    Zwak gereduceerd fijn zand met vele
     gereduceerde plastische zandige kleilenzen
     en houtfragmenten              12,00  12,50
26    idem                     12,50  13,00
27    Gereduceerde klei met uiterst dunne laagjes
     gereduceerd fijn zand            13,00  13,50
28    idem                     13,50  14,00
29    idem                     14,00  14,50
30    Gereduceerd zeer fijn lemig zand met
     gereduceerde kleilaagjes           14,50  15,00
31    Gereduceerde klei met uiterst dunne laagjes
     gereduceerd fijn zand            15,00  15,50
32    idem                     15,50  16,00
33    Gereduceerd zeer fijn lemig zand met
     gereduceerde kleilaagjes           16,00  16,50
34    idem                     16,50  17,00
35    Gereduceerde klei met uiterst dunne
     laagjes gereduceerd fijn zand        17,00  17,50
36    idem                     17,50  18,00
37    Gereduceerd zeer fijn lemig zand met
     geruduceerde kleilensjes           18,00  18,50
38    idem                     18,50  19,00
39    Gereduceerd zeer fijn lemig zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes           19,00  19,50
40    idem                     19,50  20,00
41    Gereduceerd zeer fijn lemig zand met
     sporadisch een gereduceerd kleilensje    20,00  20,50
42    idem                     20,50  21,00
43    idem                     21,00  21,50
44/a   idem                     21,50  21,70
 /b   Gereduceerde kleilens            21,70  21,75
 /c   Gereduceerd zeer fijn lemig zand met
     sporadisch een gereduceerd kleilensje    21,75  22,00
45    Gereduceerd fijn lemig zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes           22,00  22,50
46    idem                     22,50  23,00
47    idem                     23,00  23,50
48    idem                     23,50  24,00
49    Gereduceerde zware klei           24,00  24,50
50    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met
     vele gereduceerde kleibrokken        24,50  25,00
51    idem                     25,00  25,50
52    idem                     25,50  26,00
53    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met
     gereduceerde kleilensjes           26,00  26,50
54    idem                     26,50  27,00
55    idem                     27,00  27,50
56    idem                     27,50  28,00
57    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met
     enkel gereduceerde kleilensjes        28,00  28,50
58    Gereduceerd middelmatig zand met
     sporadisch een gereduceerd kleilensje
     en houtfragmentjes              28,50  29,00
59    Gereduceerd middelmatig zand         29,00  29,50
60    idem                     29,50  30,00
61    idem                     30,00  30,50
62    Sterk gereduceerd middelmatig tot grof zand 30,50  31,00
63    Gereduceerd middelmatig tot grof zand    31,00  31,50
64    idem                     31,50  32,00
65    idem                     32,00  32,50
66    idem                     32,50  33,00
67    idem                     33,00  33,50
68    idem                     33,50  34,00
69    idem                     34,00  34,50
70    idem                     34,50  35,00
71    idem                     35,00  35,50
72    idem                     35,50  36,00
73    idem (+ enkele silexkeitjes)         36,00  36,50
74    idem                     36,50  37,00
75    idem                     37,00  37,50
76    idem (+ veel houtfragmenten)         37,50  38,00
77    idem                     38,00  38,50
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 7: 0,00 - 3,50
     Onder-Pleistoceen      : 8 - 77: 3,50 -

006E0192.TXT

   
SGB-BGD 006E0192  
X :   154121
Y :   231605
Depth : 31.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 192 (V/c)

Boring 74 DB 5
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 21/9/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,025
                           y : 231,550
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 25,80 - 30,80 D 103/110 mm
        F2 : 4,30 - 5,30 D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,33 m T.A.W.
Totale diepte : 31.00 m

Nr.monster    Aard van de monsters          Diepte in m
                            van   tot

 1/a   Zwart humeus zeer fijn zand          0,00   0,20
 /b   Grijs uitgelaagd zeer fijn zand        0,20   0,30
 /c   Bleekbruin zeer fijn zand           0,30   0,40
 /d   Roestbruin zeer fijn zand           0,40   0,50
 2/a   Geelachtig roestbruin zeer fijn zand     0,50   0,75
 /b   Bleekgeel zeer fijn zand           0,75   1,00
 3    Geelbruin zeer fijn zand           1,00   1,50
 4    Bleekgeel fijn zand met enkele grovere
     korrels                    1,50   2,00
 5    Bleekbruin fijn licht leemhoudend zand met
     enkele grovere korrels            2,00   2,50
 6    idem                     2,50   3,00
 7    idem                     3,00   3,50
 8/a   idem                     3,50   3,90
 /b   Roestbruin fijn leemhoudend zand       3,90   4,00
 9    Bleekbruin fijn leemhoudend zand       4,00   4,50
10    idem                     4,50   5,00
11    idem                     5,00   5,50
12    Zwak gereduceerde plastische klei       5,50   6,00
13    Gereduceerde zware kompakte klei       6,00   6,50
14    idem                     6,50   7,00
15/a   idem                     7,00   7,30
 /b   Gereduceerd fijn tot middelmatig kleiig
     zand met vele gereduceerde kleibrokken    7,30   7,50
16    Gereduceerd fijn zand met vele gereduceerde
     kleibrokken                  7,50   8,00
17    Gereduceerde zware klei            8,00   8,50
18    idem                     8,50   9,00
19    Gereduceerde zware kompakte klei       9,00   9,50
20    Gereduceerd zeer fijn zand met gereduceerde
     plastische kleibrokken            9,50  10,00
21    Gereduceerd zeer fijn zand met gereduceerde
     plastische kleilensjes            10,00  10,50
22    idem                     10,50  11,00
23    idem                     11,00  11,50
24    idem                     11,50  12,00
25    idem                     12,00  12,50
26    idem                     12,50  13,00
27    Gereduceerd zeer fijn zand met dunne
     gereduceerde kleilensjes           13,00  13,50
28    idem                     13,50  14,00
29    Gereduceerd fijn zand met dunne gereduceerde
     kleilensjes                 14,00  14,50
30    idem                     14,50  15,00
31    idem                     15,00  15,50
32    idem                     15,50  16,00
33    idem                     16,00  16,50
34    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilenzen                  16,50  17,00
35/a   Gereduceerde klei              17,00  17,30
 /b   Gereduceerd fijn zand met vele gereduceerde
     kleilenzen                  17,30  17,50
36    idem                     17,50  18,00
37    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes                 18,00  18,50
38    idem                     18,50  19,00
39    Gereduceerd fijn zand met dunne gereduceerde
     kleilensjes                 19,00  19,50
40    idem                     19,50  20,00
41    idem                     20,00  20,50
42    idem                     20,50  21,00
43    idem                     21,00  21,50
44    Gereduceerd fijn zand met sporadisch een
     gereduceerd kleilensje            21,50  22,00
45    Gereduceerd bleek fijn zand         22,00  22,50
46    idem                     22,50  23,00
47    idem                     23,00  23,50
48    idem                     23,50  24,00
49    idem                     24,00  24,50
50    idem                     24,50  25,00
51    idem                     25,00  25,50
52    idem                     25,50  26,00
53    idem                     26,00  26,50
54    Gereduceerd bleek fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes           26,50  27,00
55    Sterk gereduceerd middelmatig tot grof
     zand + grint                 27,00  27,50
56    idem                     27,50  28,00
57    Gereduceerd middelmatig tot grof zand    28,00  28,50
58    idem                     28,50  29,00
59    idem                     29,00  29,50
60    Gereduceerd middelmatig zand         29,50  30,00
61    idem                     30,00  30,50
62    idem                     30,50  31,00     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 11 / 0,00 - 5,50
     Onder-Pleistoceen      :12 - 62 / 5,50 -

006E0193.TXT

   
SGB-BGD 006E0193  
X :   155622
Y :   232980
Depth : 35.50

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 193 (IV/d)

Boring 74 DB 6 
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 28/9/79
Topographische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,625
                            y : 232,939
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 30,50 - 35,50 D 103/110 mm
        F2 : 6,65 - 7,65 D 36/ 40 mm
        F3 : 0,80 - 1,80 D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 20,25 m T.A.W.
Totale diepte :

Nr monster    Aard van de monsters         Diepte in m
                            van    tot

 1    Grijsbruin fijn zand             0,00   0,50
 2    Bruin fijn zand               0,50   1,00
 3    Geelbruin fijn zand             1,00   1,50
 4    idem                     1,50   2,00
 5    Zwak gereduceerd zandige kleiige leem    2,00   2,50
 6    idem                     2,50   3,00
 7    idem                     3,00   3,50
 8    Gereduceerde zandige kleiige leem      3,50   4,00
 9/a   idem                     4,00   4,40
 9/b   Zwak gereduceerd fijn kleiig zand met
     enkele gereduceerde kleilensjes       4,40   4,50
10    idem                     4,50   5,00
11    idem                     5,00   5,50
12    Gereduceerd fijn kleiig zand met enkele
     gereduceerde zandige en plastische
     kleilensjes                 5,50   6,00
13    idem                     6,00   6,50
14    idem                     6,50   7,00
15    idem                     7,00   7,50
16    Gereduceerd fijn kleiig zand met vele
     gereduceerde zandige en plastische
     kleilenzen                  7,50   8,00
17/a   Gereduceerde zware kompakte klei       8,00   8,30
17/b   Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilenzen                  8,30   8,50
18/a   idem                     8,50   8,80
18/b   Veenlaag                   8,80   9,00
19    Gereduceerd bruinachtig fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes en houtfragmenten  9,00   9,50
20    Gereduceerd fijn zand met sporadisch een
     gereduceerd kleilensje            9,50   10,00
21    Gereduceerd fijn zand            10,00   10,50
22    idem                    10,50   11,00
23    Gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes          11,00   11,50
24    Gereduceerd fijn zand met vele
     gereduceerde kleilenzen           11,50   12,00
25    Gereduceerde zware klei           12,00   12,50
26/a   idem                    12,50   12,70
26/b   Gereduceerd fijn licht leemhoudend zand
     met vele gereduceerde kleilensjes      12,70   13,00
27    Gereduceerd fijn licht leemhoudend zand
     met gereduceerde kleilensjes        13,00   13,50
28    idem                    13,50   14,00
29    idem                    14,00   14,50
30    Gereduceerd fijn licht leemhoudend zand
     met sporadisch een gereduceerd kleilensjes 14,50   15,00
31    idem                    15,00   15,50
32    idem                    15,50   16,00
33    Gereduceerd fijn licht leemhoudend zand   16,00   16,50
34    idem                    16,50   17,00
35    idem                    17,00   17,50
36    idem                    17,50   18,00
37    idem                    18,00   18,50
38    idem                    18,50   19,00
39    idem                    19,00   19,50
40    idem                    19,50   20,00
41    Gereduceerd fijn licht leemhoudend zand
     met sporadisch een gereduceerd kleilensjes 20,00   20,50
42    idem                    20,50   21,00
43    idem                    21,00   21,50
44    idem                    21,50   22,00
45    idem                    22,00   22,50
46    idem                    22,50   23,00
47    Gereduceerd licht leemhoudend fijn zand   23,00   23,50
48    idem                    23,50   24,00
49    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes                 24,00   24,50
50    idem                    24,50   25,00
51    Gereduceerd fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleilensjes         25,00   25,50
52    idem                    25,50   26,00
53    idem                    26,00   26,50
54    Gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes          26,50   27,00
55    idem                    27,00   27,50
56    idem                    27,50   28,00
57/a   Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilenzen                 28,00   28,20
57/b   Gereduceerde zware en venige klei      28,20   28,40
57/c   Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilenzen                 28,40   28,50
58    idem                    28,50   29,00
59    idem                    29,00   29,50
60    idem                    29,50   30,00
61    Gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilenzen           30,00   30,50
62    idem                    30,50   31,00
63    idem                    31,00   31,50
64    Gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerd kleilensjes en grote
     houtfragmenten               31,50   32,00
65    Gereduceerd fijn zand            32,00   32,50
66    idem                    32,50   33,00
67    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand    33,00   33,50
68    idem                    33,50   34,00
69    Gereduceerd middelmatig zand        34,00   34,50
70/a   Gereduceerd middelmatig zand met grint   34,50   34,60
70/b   Gereduceerde zware klei           34,60   34,75
70/c   Gereduceerd middelmatig zand met
     gereduceerde kleibrokjes          34,75   35,00
71    Idem                    35,00   35,50     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 / 0,00 - 2,00
     Onder-pleistoceen      : 5 - 71 / 2,00 -

006E0194.TXT

   
SGB-BGD 006E0194  
X :   156335
Y :   233542
Depth : 31.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 194 (IV/b)

Boring 74 DB 7
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 8/10/76
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 156,300
                           Y : 233,575
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 26,00 - 31.00 D 103/110 mm
        F2 : 1,40 - 2,40 D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 19,59 m T.A.W.
Totale diepte : 31 m

Nr.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN M
monster                     van    tot
 1    Geelbruin fijn zand          0,00   0,50
 2    Roestbruin fijn licht leemhoudend
     zand                 0,50   1,00
 3    Idem                 1,00   1,50
 4    Idem                 1,50   2,00
 5    Roestbruin fijn tot middelmatig zand
     met enkele fijne grintkorrels     2,00   2,50
 6    Zwak gereduceerde en roestbruine klei 2,50   3,00
 7    Donkerbruine venige klei met lenzen
     bleekbruin fijn tot middelmatig zand 3,00   3,50
 8    Gereduceerde zware kompakte klei   3,50   4,00
 9    Idem                 4,00   4,50
10    Idem                 4,50   5,00
11    Idem                 5,00   5,50
12    Gereduceerde plastische klei met
     enkele lensjes gereduceerd zeer fijn
     zand                 5,50   6,00
13    Idem                 6,00   6,50
14    Gereduceerd zeer fijn zand met
     gereduceerde plastische kleilensjes  6,50   7,00
15    Idem                 7,00   7,50
16    Idem                 7,50   8,00
17    Idem                 8,00   8,50
18    Idem                 8,50   9,00
19/a   Idem                 9,00   9,20
 /b   Gereduceerde zware kompakte klei met
     houtfragmenten            9,20   9,50
20    Idem                 9,50   10,00
21/a   Idem                 10,00   10,20
 /b   Gereduceerd fijn zand met gereduceerd
     kleibrokken             10,20   10,50
22    Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes       10,50   11,00
23    Idem                 11,00   11,50
24    Idem                 11,50   12,00
25    Idem                 12,00   12,50
26    Idem                 12,50   13,00
27    Idem                 13,00   13,50
28/a   Idem                 13,50   13,70
 /b   Gereduceerde zware klei       13,70   13,90
 /c   Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes       13,90   14,00
29    Idem                 14,00   14,50
30    Idem                 14,50   15,00
31    Idem                 15,00   15,50
32    Idem                 15,50   16,00
33    Idem                 16,00   16,50
34    Idem                 16,50   17,00
35    Gereduceerd fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleilensje      17,00   17,50
36    Idem                 17,50   18,00
37    Idem                 18,00   18,50
38    Gereduceerd fijn zand        18,50   19,00
39    Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes       19,00   19,50
40    Gereduceerd fijn tot middelmatig 
     zand met gereduceerde kleilensjes  19,50   20,00
41    Gereduceerd fijn tot middelmatig 
     zand met enkele gereduceerde 
     kleilensjes             20,00   20,50
42    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand
     met sporadisch een gereduceerd
     kleilensje              20,50   21,00
43    Idem                 21,00   21,50
44    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand
     met gereduceerde kleilensjes     21,50   22,00
45    Gereduceerd fijn tot middelmatig met
     enkele gereduceerde kleilensjes   22,00   22,50
46    Idem                 22,50   23,00
47    Idem                 23,00   23,50
48    Idem                 23,50   24,00
49    Gereduceerd fijn tot middelmatig
     zand met sporadisch een gereduceerd
     kleilensje              24,00   24,50
50    Gereduceerd bleek fijn tot
     middelmatig zand           24,50   25,00
51    Idem                 25,00   25,50
52    Idem                 25,50   26,00
53    Idem                 26,00   26,50
54    Idem                 26,50   27,00
55    Idem                 27,00   27,50
56    Idem                 27,50   28,00
57    Idem                 28,00   28,50
58    Idem                 28,50   29,00
59    Idem                 29,00   29,50
60    Idem                 29,50   30,00
61    Idem                 30,00   30,50
62    Idem                 30,50   31,00     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 / 0,00 - 2,00
     Onder-Pleistoceen       5 -62 / 2,00

006E0195.TXT

   
SGB-BGD 006E0195  
X :   154242
Y :   233635
Depth : 32.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 195 (IV/a)

Boring 74 DB 8
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 17/10/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,275
                           Y : 233,575
Boringsmethode : droogboring met puls tot 28,00
         spoelboring vanaf 28,00
Filterdiepte : F1 : 26,70 - 31,70 D 103/110 mm
        F2 : 7,20 - 8,20 D 36/ 40 mm
        F3 : 3,10 - 4,10 D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,27 m T.A.W.
Totale diepte : 32 m

Nr.     AARD VAN DE MONSTERS        DIEPTE IN M
monster                     van    tot

 1    Grijsbruin fijn zand         0,00   0,50
 2    Donkerbruin fijn zand         0,50   1,00
 3    Bruin fijn zand            1,00   1,50
 4    Idem                 1,50   2,00
 5    Bleekgeel fijn zand          2,00   2,50
 6    Wit fijn zand             2,50   3,00
 7    Idem                 3,00   3,50
 8    Idem                 3,50   4,00
 9/a   Roestbruin fijn zand         4,00   4,20
 /b   Zwak gereduceerde lichte klei     4,20   4,50
10    Zwak gereduceerde lichte klei met
     lenzen bleekbruin fijn zand      4,50   5,00
11    Wit fijn zand met enkele gereduceerde
     kleilensjes              5,00   5,50
12    Witgrijs fijn zand          5,50   6,00
13    Zwak gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes       6,00   6,50
14    Idem                 6,50   7,00
15    Zwak gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes       7,00   7,50
16    Zwak gereduceerd fijn zand      7,50   8,00
17    Zwak gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes       8,00   8,50
18    Zwak gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilenzen        8,50   9,00
19    Idem                 9,00   9,50
20/a   Idem                 9,50   9,60
 /b   gereduceerde klei           9,60   9,70
 /C   Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes       9,70   9,90
20/d   Gereduceerde klei           9,90   10,00
21/a   Idem                 10,00   10,20
21/b   Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilenzen       10,20   10,50
22    Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes       10,50   11,00
23    Idem                 11,00   11,50
24    Idem                 11,50   12,00
25    Gereduceerd fijn tot middelmatig
     zand met gereduceerde kleilensjes  12,00   12,50
26    Idem                 12,50   13,00
27    Bruinachtig gereduceerd fijn tot
     middelmatig zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes en
     houtfragmenten            13,00   13,50
28    Idem                 13,50   14,00
29    Idem                 14,00   14,50
30    Idem                 14,50   15,00
31    Bruinachtig gereduceerd middelmatig
     zand met houtfragmentjes       15,00   15,50
32    Idem                 15,50   16,00
33    Idem                 16,00   16,50
34    Idem                 16,50   17,00
35/a   Gereduceerde zware klei       17,00   17,20
 /b   Zwak gereduceerd middelmatig zand
     met enkele gereduceerde kleilensjes 17,20   17,50
36    Idem                 17,50   18,00
37    Gereduceerd middelmatig zand met
     enkele gereduceerde kleilensjes   18,00   18,50
38    Gereduceerd fijn tot middelmatig
     zand met enkele gereduceerde
     kleilensjes             18,50   19,00
39    Idem                 19,00   19,50
40    Idem                 19,50   20,00
41    Idem                 20,00   20,50
42    Idem                 20,50   21,00
43    Idem                 21,00   21,50
44    Gereduceerd fijn tot middelmatig
     zand met sporadisch een gereduceerd
     kleilensje              21,50   22,00
45    Gereduceerd fijn tot middelmatig
     zand                 22,00   22,50
46    Idem                 22,50   23,00
47    Gereduceerd fijn tot middelmatig 
     zand met enkele gereduceerde
     kleilensjes             23,00   23,50
48    Idem                 23,50   24,00
49    Idem                 24,00   24,50
50    Idem                 24,50   25,00
51    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand
     met sporadisch een gereduceerd
     kleilensje              25,00   25,50
52    Gereduceerd fijn tot middelmatig
     zand                 25,50   26,00
53    Idem                 26,00   26,50
54    Idem                 26,50   27,00
55    Idem                 27,00   27,50
56    Idem                 27,50   28,00
57    Idem                 28,00   28,50
58    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand
     met gereduceerde kleilensjes     28,50   29,00
59    Gereduceerd middelmatig zand met
     gereduceerde kleilensjes       29,00   29,50
60    Idem                 29,50   30,00
61    Idem                 30,00   30,50
62    Idem                 30,50   31,00
63    Idem                 31,00   31,50
64    Idem                 31,50   32,00
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 5 / 0,00 - 2,50
     Onder-Pleistoceen       6 -64 / 2,50 -

006E0196.TXT

   
SGB-BGD 006E0196  
X :   154093
Y :   234248
Depth : 36.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 196 (IV/a)

Boring 74 DB 9
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 4/12/79
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten X : 154,025
                           Y : 234,238
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 31.00 - 36.00  D 103/110 mm
        F2 : 13,55 - 14,55  D 36/ 40 mm
        F3 : 5,85 - 6,85  D 36/ 40 mm
        F4 : 1,40 - 2,40  D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 18,68 m T.A.W.
Totale diepte : 36 m

Nr.                        DIEPTE IN M
monster   AARD VAN DE MONSTERS        van    tot

 1/a   Zwart humeus fijn zand        0,00   0,20
 /b   Lichtbruin fijn zand         0,20   0,50
 2/a   Grijsbruin fijn zand         0,50   0,70
 /b   Donkerbruin humeus fijn zand     0,70   1,00
 3/a   Idem                 1,00   1,20
 /b   Lichtbruin leemhoudend fijn zand   1,20   1,50
 4    Bleekbruin tot witgeel leemhoudend 
     fijn zand               1,50   2,00
 5    Idem                 2,00   2,50
 6    Grijsbruin lemig zand tot leem    2,50   3,00
 7    Idem                 3,00   3,50
 8    Grijsbruin leemhoudend zeer fijn zand 3,50   4,00
 9    Idem                 4,00   4,50
10    Idem                 4,50   5,00
11    Bruingrijs fijn zand met enkele
     kleine houtfragmentjes        5,00   5,50
12    Idem                 5,50   6,00
13    Idem                 6,00   6,50
14    Bruingrijs fijn zand met sporadisch
     een bruin dun kleilensje en kleine
     houtfragmentjes            6,50   7,00
15    Idem                 7,00   7,50
16    Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes en
     houtfragmentjes            7,50   8,00
17    Idem                 8,00   8,50
18    Idem                 8,50   9,00
19    Gereduceerd fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleilensje      9,00   9,50
20    Gereduceerd fijn zand         9,50   10,00
21    Gereduceerd fijn zand met
     gereduceerde kleilensjes       10,00   10,50
22/a   Gereduceerd venige zware stugge klei
     met kleine houtfragmentjes      10,50   10,70
 /b   Gereduceerde groengrijze zware
     kompakte klei met houtfragmentjes  10,70   11,00
23    Gereduceerde groengrijze zware
     kompakte klei            11,00   11,50
24    Idem                 11,50   12,00
25/a   Gereduceerde bleekgrijze zware
     kompakte klei            12,00   12,20
 /b   Gereduceerde bleekgrijze zware klei
     met lenzen gereduceerd fijn zand   12,20   12,50
26    Idem                 12,50   13,00
27    Gereduceerd bleekgrijs fijn zand
     met gereduceerde kleilenzen      13,00  13,50
28    Gereduceerd bleekgrijs fijn zand met
     enkele gereduceerde kleilenzen    13,50  14,00
29    Gereduceerd bleekgrijs fijn zand met
     enkele grovere korrels en sporadisch
     een gereduceerd kleilensjes      14,00  14,50
30    Idem                 14,50  15,00
31    Gereduceerd bleekgrijs fijn zand
     met enkele grovere korrels en
     gereduceerde plastische kleilensjes  15,00  15,50
32    Gereduceerd bleekgrijs fijn zand met
     enkele grovere korrels en sporadisch
     een gereduceerd kleilensje      15,50  16,00
33    Idem                 16,00  16,50
34    Idem                 16,50  17,00
35    Idem                 17,00  17,50
36    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes              17,50  18,00
37    Idem                 18,00  18,50
38    Idem                 18,50  19,00
39    Idem                 19,00  19,50
40    Gereduceerd fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleilensje      19,50  20,00
41    Idem                 20,00  20,50
42    Gereduceerd fijn zand met enkele
     grovere korrels en sporadisch een
     gereduceerd kleilensje en kleine
     houtfragmentjes            20,50  21,00
43    idem                 21,00  21,50
44    idem                 21,50  22,00
45    idem                 22,00  22,50
46    Gereduceerd fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleilensje      22,50  23,00
47    idem                 23,00  23,50
48    idem                 23,50  24,00
49    idem                 24,00  24,50
50    Gereduceerd zeer fijn zand met
     gereduceerde kleilenzen        24,50  25,00
51    Gereduceerde klei met lenzen 
     gereduceerde zeer fijn zand      25,00  25,50
52    idem                 25,50  26,00
53    idem                 26,00  26,50
54    idem                 26,50  27,00
55    idem                 27,00  27,50
56    idem                 27,50  28,00
57    idem                 28,00  28,50
58    idem                 28,50  29,00
59    Gereduceerd zeer fijn zand met
     gereduceerde kleilenzen        29,00  29,50
60    idem                 29,50  30,00
61    Gereduceerd fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleilensje      30,00  30,50
62    Gereduceerd fijn zand met enkele
     gereduceerde kleilensjes       30,50  31,00
63    idem                 31,00  31,50
64    Gereduceerd fijn zand met enkele
     grovere korrels en enkele
     gereduceerde kleilensjes       31,50  32,00
65    idem                 32,00  32,50
66    idem                 32,50  33,00
67    Gereduceerd fijn zand         33,00  33,50
68    idem                 33,50  34,00
69    Gereduceerd fijn zand met enkele
     grovere korrels en houtfragmenten   34,00  34,50
70    idem                 34,50  35,00
71    Sterk gereduceerd fijn tot middelmatig
     zand met kleine houtfragmentjes    35,00  35,50
72    idem                 35,50  36,00
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 5 / 0,00 - 2,50
     Onder-Pleistoceen      : 6 -72 / 2,50 -

006E0197.TXT

   
SGB-BGD 006E0197  
X :   156025
Y :   231613
Depth : 32.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 197 (IV/d)

Boring 74 DB 10
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN In opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 12/02/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 155,713
                           y : 231,725
Boringsmethode : droogboring met puls en spiraal
Filterdiepte : F1 : 26.20 - 31.20 D 103/110 mm
        F2 : 10.40 - 11.40 D 36/ 40 mm
        F3 : 3.00 - 4.20 D 36/ 40 mm
        F4 : 0.85 - 1.85 D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 22,12 m T.A.W.
Totale diepte : 32 m

Nr monster    Aard van de monsters          Diepte in m
                             van   tot
 1    Geel fijn zand                 0,00  0,50
 2    idem                      0,50  1,00
 3    Bleekbruin tot wit fijn zand          1,00  1,50
 4    Bleekbruin fijn zand              1,50  2,00
 5    Donkerbruin zandig tot lemig veen        2,00  2,50
 6/a   idem                      2,50  2,60
 6/b   Bruin fijn zand                 2,60  3,00
 7    Wit fijn zand met bovenaan grintkorrels     3,00  3,50
 8    Donkerbruin fijn tot middelmatig zand      3,50  4,00
 9    Donkerbruin fijn tot middelmatig zand met lenzen
     venige klei                   4,00  4,50
10    idem                      4,50  5,00
11    Gereduceerd fijn kleihoudend zand met vele
     gereduceerde kleilenzen             5,00  5,50
12    idem                      5,50  6,00
13    idem                      6,00  6,50
14    idem                      6,50  7,00
15    Gereduceerd zware kompakte klei         7,00  7,50
16    idem                      7,50  8,00
17/a   idem                      8,00  8,30
17/b   Gereduceerd zeer fijn zand met gereduceerde
     kleilenzen                   8,30  8,50
18    Gereduceerd zeer fijn zand met enkele geredu-
     ceerde kleilenzen                8,50  9,00
19    Gereduceerd zeer fijn zand met sporadisch een
     gereduceerd kleilensje             9,00  9,50
20    idem                      9,50  10,00
21    idem                      10,00  10,50
22    Gereduceerd zeer fijn zand           10,50  11,00
23    idem                      11,00  11,50
24    idem                      11,50  12,00
25    idem                      12,00  12,50
26    Gereduceerd zeer fijn zand met gereduceerde
     kleilenzen                   12,50  13,00
27/a   idem                      13,00  13,20
27/b   Gereduceerde zware klei            13,20  13,30
27/c   Gereduceerde zware klei met lenzen gereduceerd
     fijn zand                   13,30  13,50
28/a   idem                      13,50  13,60
28/b   Gereduceerde zware klei            13,60  13,70
28/c   Gereduceerde zware klei met lenzen gereduceerd
     fijn zand                   13,70  14,00
29    Gereduceerd zware kompakte klei met enkele
     lenzen gereduceerd fijn zand          14,00  14,50
30    idem                      14,50  15,00
31    Gereduceerde zware kompakte klei        15,00  15,50
32/a   idem                      15,50  15,70
32/b   Veen                      15,70  15,80
32/c   Gereduceerd fijn zand met gereduceerde klei-
     lenzen                     15,80  16,00
33    idem                      16,00  16,50
34    Gereduceerd bruinachtig fijn zand met geredu-
     ceerde kleilensjes en kleine houtfragmentjes  16,50  17,00
35    Gereduceerd bruinachtig fijn zand met kleine
     houtfragmentjes                17,00  17,50
36    Gereduceerd fijn zand             17,50  18,00
37    idem                      18,00  18,50
38    idem                      18,50  19,00
39    idem                      19,00  19,50
40    idem                      19,50  20,00
41    Gereduceerd fijn zand met sporadisch een gere-
     duceerd kleilensje               20,00  20,50
42    Gereduceerd fijn zand met enkele gereduceerde
     kleilensjes                  20,50  21,00
43    idem                      21,00  21,50
44    idem                      21,50  22,00
45    Gereduceerd zeer fijn zand met sporadisch een
     gereduceerd kleilensje             22,00  22,50
46    idem                      22,50  23,00
47    idem                      23,00  23,50
48    idem                      23,50  24,00
49    idem                      24,00  24,50
50    Gereduceerd fijn zand met sporadisch een gere-
     duceerd kleilensje               24,50  25,00
51    idem                      25,00  25,50
52    idem                      25,50  26,00
53    idem                      26,00  26,50
54    idem                      26,50  27,00
55    idem                      27,00  27,50
56    Gereduceerd fijn zand met sporadisch een gere-
     duceerd kleilensje en enkele kleie houtfrag-
     mentjes                    27,50  28,00
57    Gereduceerd fijn zand met sporadisch een gere-
     duceerd kleilensje               28,00  28,50
58    idem                      28,50  29,00
59    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met spo-
     radisch een gereduceerd kleilensje en vele
     houtfragmenten                 29,00  29,50
60    idem                      29,50  30,00
61    Gereduceerd bleek fijn tot middelmatig zand
     met enkel grovere korrels en enkele hout-
     fragmentjes                  30,00  30,50
62    Gereduceerd bleek fijn tot middelmatig zand met
     enkele houtfragmentjes             30,50  31,00
63    Gereduceerd bleek fijn tot middelmatig zand  31,00  31,50
64    idem                      31,50  32,00
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen + Holoceen : 1 - 4 / 0,00 - 2,00
     Onder-Pleistoceen      : 5 -64 / 2,00 -

006E0198.TXT

   
SGB-BGD 006E0198  
X :   154967
Y :   229671
Depth : 89.70

Plaat Kalmthout 6E

No 198 (VII/c)

Boring 74 DB 12
Uitgevoerd te : Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 28/05/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x 154,925
                           y 229,688
Boringsmethode : gestoken boring vanaf 4,50 m
         gepulste boring van 0.00 - 4.50 m
Filterdiepte : F1 : 84,50 - 86,50 D 103/110 mm
        F2 : 36,00 - 38,00 D 36/ 40 mm
        F3 : 6,50 - 7,50 D 36/ 40 mm
        F4 : 1,50 - 2,50 D 36/ 40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,25 m T.A.W.
Totale diepte : 89,70 m

Nr monster    Aard van de monsters          Diepte in m
                              van  tot
1     0,00 - 0,50 :
     Donkerbruin fijn zand              0,00  0,50
2     0,50 - 1,00 :
     Donkerbruin tot zwart humeus fijn zand     0,50  1,00
3     1,00 - 1,50 :
     Donkerbruin fijn zand met venige lensjes    1,00  1,50
4     1,50 - 2,00 :
     idem                      1,50  2,00
5     2,00 - 2,50 :
     Bruin fijn zand                 2,00  2,50
6     2,50 - 3,00 :
     Bruin fijn leemhoudend zand met enkele grint-
     korrels                     2,50  3,00
7     3,00 - 3,50 :
     Bruin fijn leemhoudend zand met gereduceerde
     kleilensjes en enkele grintkorrels       3,00  3,50
8     3,50 - 4,00 :
     idem                      3,50  3,60
     Gereduceerde plastische klei          3,60  4,00
9     4,00 - 4,50 :
     idem                      4,00  4,20
     Gereduceerd fijn kleiig zand          4,20  4,50
10    4,50 - 6,00 : lengte monster 1,10 m
     Gereduceerd bruin fijn zand met gereduceerde
     kleilenzen                   4,90  5,90
     Gereduceerd fijn zand met dunne
     laagjes gereduceerd klei            5,90  6,00
11    6,00 - 7,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn zand met enkele gereduceerde
     zandige kleilensjes               6,00  7,00
12    7,00 - 7,50 : gepulst
     Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes                   7,00  7,50
13    7,50 - 8,50 : lengte monster 1,00 m
     Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleilensjes                   7,50  7,75
     Gereduceerde zware kompakte veenhoudende klei  7,75  8,00
     Gereduceerde zware kompakte klei met dunne
     laagjes gereduceerd fijn zand (max. 0,5 cm dik) 8,00  8,50
14    8,50 - 9,00 : gepulst
     Gereduceerde zandige lemige klei        8,50  9,00
15    9,00 - 10,00 : gepulst
     idem                      9,00  10,00
16    10,00 - 12,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig zand     10,00  12,00
17    12,00 - 13,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met grote
     greduceerde plastische kleilenzen en grote
     houtfragmenten                 12,00  13,00
18    13,00 - 14,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig zand en
     houtfragmentjes                13,00  14,00
19    14,00 - 15,00 : gepulst
     idem                      14,00  15,00
20    15,00 - 16,00 : gepulst
     idem                      15,00  16,00
21    16,00 - 17,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig veen- en klei-
     houdend zand met houtfragmentjes        16,00  17,00
22    17,00 - 18,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig zand     17,00  18,00
23    18,00 - 19,00 : gepulst
     idem                      18,00  18,50
     Zwart veenhoudend lemig zand          18,50  19,00
24    19,00 - 20,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig zand     19,00  20,00
25    20,00 - 21,00 : gepulst
     idem                      20,00  21,00
26    21,00 - 22,00 : gepulst
     idem                      21,00  22,00
27    22,00 - 23,00 : gepulst
     idem                      22,00  23,00
28    23,00 - 24,00 : gepulst
     idem                      23,00  24,00
29    24,00 - 25,00 : gepulst
     idem                      24,00  25,00
30    25,00 - 26,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig lemig zand  25,00  26,00
31    26,00 - 27,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig lemig zand met
     houtfragmenten                 26,00  27,00
32    27,00 - 28,00 : gepulst
     Gereduceerd middelmatig zand met enkele fijne
     grintkorrels en houtfragmentjes        27,00  28,00
33    28,00 - 29,00 : gepulst
     Gereduceerd bleek fijn tot middelmatig zand  28,00  29,00
34    29,00 - 30,00 : gepulst
     idem                      29,00  30,00
35    30,00 - 31,00 : gepulst
     idem                      30,00  31,00
36    31,00 - 32,00 : gepulst
     idem                      31,00  32,00
37    32,00 - 33,00 : gepulst
     idem                      32,00  33,00
38    33,00 - 34,00 : gepulst
     Gereduceerd bleek grijs fijn tot middelmatig
     zand met enkele grovere korrels        33,00  34,00
39    34,00 - 35,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig zand     34,00  35,00
40    35,00 - 36,00 : gepulst
     idem                      35,00  36,00
41    36,00 - 37,00 : gepulst
     Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met
     houtfragmentjes                36,00  37,00
42    37,00 - 38,00 : gepulst
     Gereduceerd bruinachtig donkergrijs glaukoniet-
     houdend middelmatig zand            37,00  38,00
43    38,00 - 39,00 : gepulst
     idem                      38,00  39,00
44    39,00 - 40,00 : gepulst
     idem + grint                  39,00  40,00
45    40,00 - 41,00 : gepulst
     Bruinachtig groengrijs glaukoniethoudend fijn
     zand met fijn schelpengruis          40,00  41,00
46    41,00 - 42,00 : gepulst
     idem                      41,00  42,00
47    42,00 - 43,00 : gepulst
     idem                      42,00  43,00
48    43,00 - 44,00 : gepulst
     idem                      43,00  44,00
49    44,00 - 45,00 : gepulst
     idem                      44,00  45,00
50    45,00 - 46,00 : gepulst
     idem                      45,00  46,00
51    46,00 - 47,00 : gepulst
     idem                      46,00  47,00
52    47,00 - 48,00 : gepulst
     idem                      47,00  48,00
53    48,00 - 49,00 : gepulst
     idem                      48,00  49,00
54    49,00 - 50,00 : gepulst
     Groengrijs glaukonietrijk fijn zand met schelpen-
     gruis en enkele bruingroene stugge kleibrokjes en
     kleine zandsteenbrokjes            49,00  50,00
55    50,00 - 51,00 : gepulst
     Groengrijs glaukonietrijk fijn zand met schelpen-
     gruis en -fragmentjes met vele stugge bruingroene
     kleilaagjes                  50,00  51,00
56    51,00 - 52,00 : gepulst
     Groengrijs glaukonietrijk fijn zand met schelpen-
     gruis en -fragmentjes             51,00  52,00
57    52,00 - 53,50 : gepulst
     Donker groengrijs glaukonietrijk fijn kleihoudend
     zand met schelpengruis en -fragmentjes en enkele
     gereduceerde zware kleilaagjes         52,00  53,50
58    53,50 - 55,00 : gepulst
     idem met enkele kleine gereduceerde
     kleilensjes                  53,50  55,00
59    55,00 - 56,50 : lengte monster 0,50 m
     Donker groengrijs glaukonietrijk fijn kleihoudend
     zand met een weinig schelpengruis en - fragmentjes
     en gereduceerde kleilenzen           56,00  56,50
60    56,50 - 58,00 : lengte monster 1,10 m
     Zeer donkergrijs glaukonietrijk fijn sterk klei-
     houdend zand met zeer veel schelpen (schelpenrijke
     zone)                     56,90  57,10
     Donker groengrijs glaukonietrijk fijn kleihoudend
     zand met enkele schelpen            57,10  57,40
     Donker groengrijs glaukonietrijk fijn kleihoudend
     zand met zeer veel schelpen 
     (schelpenrijke zone)              57,40  57,65
     Donker groengrijs glaukonietrijk fijn kleihoudend
     zand met enkele schelpen            57,65  58,00
61    58,00 - 59,50 : lengte monster 1,10 m
     idem                      58,40  58,90
     Zeer donkergrijs glaukonietrijk fijn 
     licht kleihoudend zand met veel schelpen 
     in de onderste 30 cm              58,90  59,50
62    59,50 - 60,00 : gepulst
     Grijsgroen glaukonietrijk fijn licht kleihoudend
     zand met zeer veel schelpenfragmenten (zeer
     schelpenrijke zone)              59,50  60,00
63    60,00 - 61,00 : gepulst
     idem (zeer schelpenrijke zone)         60,00  61,00
64    61,00 - 62,50 : lengte monster 1,20
     Grijsgroen glaukonietrijk fijn licht
     kleihoudend zand met schelpenfragmenten en
     enkele schelpen                61,30  62,35
65    62,40 - 64,00 : gespoeld
     Groenzwart glaukonietrijk middelmatig zand met
     grint en grote schelpen (o.a. Pecten)     62,50  64,00
66    64,00 - 65,50 : gepulst
     Zwartgroen sterk glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig licht kleihoudend zand met grote
     schelpen en schelpengruis (o.a. Glycemeris) en
     met grote zwarte silexstukken         64,00  65,50
67    65,50 - 67,00 : gepulst
     Bruinachtig donkergroen glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig licht leemhoudend zand met een weinig
     schelpengruis en met bruingroene brokjes aaneen-
     gekit zand                   65,50  67,00
68    67,00 - 68,50 : lengte monster 1,30
     Bruinachtig donkergroen glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig licht leemhoudend zand met weinig of
     geen schelpengruis               67,20 68,50
69    68,50 - 70,00 : lengte monster 1,00 m
     idem                      69,00 69,25
     Groenbruine zandsteenlaag            69,25 69,40
     Bruinachtig donkergroen glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig licht leemhoudend zand met weinig of
     geen schelpengruis               69,40 70,00
70    70,00 - 71,50 : lengte monster 0,80 m
     idem                      70,70 71,50
71    71,50 - 73,00 : lengte monster 0,65 m
     Donkergroen glaukonietrijk fijn tot middelmatig
     lemig zand met bandjes groenblauwe leem     72,35 72,50
     Donkergroen glaukonietrijk fijn tot middelmatig
     lemig zand                   72,50 73,00
72    73,00 - 74,50 : lengte monster 0,90 m
     Zwartgroen glaukonietrijk fijn tot middelmatig
     zand met onderaan middelmatig zand + grint   73,60 74,50
73    74,50 - 76,00 : gepulst
     Bruinachtig donkergroen glaukonietrijk middelmatig
     zand met bandjes donkergroene leem en een drietal
     groenbruine zachte zandsteenlaagjes (ong. 5 cm
     dik                       74,50 76,00
74    76,00 - 77,50 : gepulst
     Donkergroen tot zwartgroen glaukonietrijk middel-
     matig zand met onderaan enkele bandjes donker-
     groene leem en lemig zand            76,00 77,50
75    77,50 - 79,00 : gepulst
     Donkergroen tot zwartgroen glaukonietrijk fijn
     tot middelmatig zand              77,50 79,00
76    79,00 - 80,50 : gepulst
     Bruinachtig donkergroen glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig licht leemhoudend zand met lenzen
     glaukonietarm bruingroen fijn tot middelmatig
     zand                      79,00 80,50
77    80,50 - 82,00 : gepulst
     Donkergroen tot zwartgroen glaukonietrijk fijn
     tot middelmatig licht leemhoudend zand met een
     weinig schelpengruis en fijn grint en met enkele
     lenzen glaukonietarm bruingroen fijn tot middel-
     matig zand                   80,50 82,00
78    82,00 - 83,50 : lengte monster 0,95 m
     idem                      82,55 82,80
     Donkergroen tot zwartgroen glaukonietrijk fijn
     tot middelmatig zand met bandjes donkergroene
     leem                      82,80 83,50
79    83,50 - 85,00 : gespoeld
     Zwartgroen glaukonietrijk fijn tot middelmatig
     licht leemhoudend zand             83,50 85,00
80    85,00 - 86,50 : gepulst
     idem                      85,00 86,50
81    86,50 - 88,00 : gespoeld
     idem                      86,50 88,00
82    88,00 - 89,70 : gepulst
     Zwart zeer glaukonietrijk fijn licht leemhoudend
     zand met schelpengruis en -fragmenten      88,00 89,70
     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Dek en -stuifzanden       : 0,00 - 3,00 m
     Formatie van de Kempen      : 3,00 - 28,00 m
     Formatie van Merksplas      : 28,00 - 40,00 m
     Formatie van Lillo        : 40,00 - 61,00 m
     Formatie van Kattendijk     : 61,00 - 65,50 m
     Formatie van Diest        : 65,50 - 88,00 m
     Formatie van Berchem       : 88,00 -    m

006E0199.TXT

   
SGB-BGD 006E0199  
X :   154963
Y :   229636
Depth : 89.00

Plaat Kalmthout 6E

Nr 199 (VII/c)

Boring 74 DB 13
Uitgevoerd te :Kalmthout
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 30/05/80
Topografische ligging opgetekend volgens coördinaten x : 154,950
                           y : 229,650
Boringsmethode : spoelboring (met een interval om de 3 m)
Filterdiepte : F1 : 85.00 - 87.00 D 36/40 mm
        F2 : 36.50 - 38.50 D 36/40 mm
        F3 : 7.00 - 8.00 D 36/40 mm
        F4 : 2.00 - 3.00 D 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,73 m T.A.W.
Totale diepte : 89.00 m

Nr monster      Aard van de monsters        Diepte in m
                              van  tot
 1    Geel fijn zand                 0,00  1,00
 2    Donkerbruin veenhoudend fijn zand        1,00  2,00
 3    Bruin fijn zand met fijn grint         2,00  3,00
 4    idem                      3,00  4,00
 5/a   Gereduceerd bleek kleihoudend fijn zand     4,00  4,20
 5/b   Gereduceerde zware klei             4,20  5,00
 6    idem                      5,00  6,00
 7    Gereduceerd kleiige leem met lensjes gereduceer-
     de zware klei                  6,00  7,00
 8    idem                      7,00  8,00
 9    Gereduceerde lemige klei            8,00  9,00
10    Gereduceerde kleiige leem met lensjes geredu-
     ceerde zware klei                9,00  10,00
11    idem                      10,00  11,00
12    idem                      11,00  12,00
13    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met
     houtfragmenten afgewisseld met zandige leem  12,00  13,00
14    Gereduceerd fijn tot middelmatig zand met hout-
     fragmentjes en gereduceerde leembrokjes    13,00  14,00
15    Gereduceerd fijn tot middelmatig leemhoudend
     zand met houtfragmentjes            14,00  15,00
16    Gereduceerd middelmatig leemhoudend zand met
     houtfragmentjes                15,00  16,00
17    idem                      16,00  17,00
18    Gereduceerd middelmatig zand met een weinig
     fijn grint                   17,00  18,00
19    idem                      18,00  19,00
20    idem                      19,00  20,00
21    idem                      20,00  21,00
22    idem                      21,00  22,00
23    idem                      22,00  23,00
24    idem                      23,00  24,00
25    idem                      24,00  25,00
26    idem                      25,00  26,00
27    Gereduceerd bruinachtig middelmatig tot grof
     zand                      26,00  27,00
28    Gereduceerd grof zand met grint en kleine
     houtfragmentjes                27,00  28,00
29    idem                      28,00  29,00
30    idem                      29,00  30,00
31    idem                      30,00  31,00
32    Gereduceerd middelmatig tot grof zand     31,00  32,00
33    Gereduceerd middelmatig zand          32,00  33,00
34    idem                      33,00  34,00
35    idem                      34,00  35,00
36    idem                      35,00  36,00
37    idem                      36,00  37,00
38    idem                      37,00  38,00
39    Gereduceerd bruinachtig middelmatig zand met
     fijn grint, houtfragmentjes en een weinig
     glaukoniet                   38,00  39,00
40    idem                      39,00  40,00
41    idem                      40,00  41,00
42    Groen glaukoniethoudend fijn zand met schelpen-
     gruis                     41,00  42,00
43    idem                      42,00  43,00
44    idem                      43,00  44,00
45    idem                      44,00  45,00
46    idem                      45,00  46,00
47    idem                      46,00  47,00
48    idem                      47,00  48,00
49    idem                      48,00  49,00
50    idem                      49,00  50,00
51    idem                      50,00  51,00
52    idem                      51,00  52,00
53    idem                      52,00  53,00
54    Groen glaukoniethoudend fijn kleihoudend zand
     met schelpengruis               53,00  54,00
55    idem                      54,00  55,00
56    idem                      55,00  56,00
57    idem                      56,00  57,00
58    idem                      57,00  58,00
59    idem                      58,00  59,00
60    Groen glaukoniethoudend fijn kleihoudend zand
     met veel schelpengruis             59,00  60,00
61    idem                      60,00  61,00
62    idem                      61,00  62,00
63    idem                      62,00  63,00
64    Groen glaukoniethoudend fijn kleihoudend zand
     met zeer veel schelpengruis (schelpenrijke
     harde zone)                  63,00  64,00
65    Groen glaukonierhoudend fijn kleihoudend zand
     met veel schelpengruis             64,00  65,00
66    Donkere groengrijs glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig zand met een weinig schelpengruis 65,00  66,00
67    idem                      66,00  67,00
68    Donker groengrijs glaukonietrijk middelmatig
     zand                      67,00  68,00
69    Donker groengrijs glaukoniet fijn tot middelmatig
     zand                      68,00  69,00
70    idem                      69,00  70,00
71    idem                      70,00  71,00
72    idem                      71,00  72,00
73    idem                      72,00  73,00
74    idem                      73,00  74,00
75    Donkergroen tot zwart glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig zand met een weinig schelpengruis 74,00  75,00
76    idem, met op 75,50 een harde zandsteenlaag   75,00  76,00
77    Donkergroen tot zwart glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig zand met een weinig schelpengruis 76,00  77,00
78    idem                      77,00  78,00
79    idem                      78,00  79,00
80    idem                      79,00  80,00
81    idem                      80,00  81,00
82    idem                      81,00  82,00
83    idem                      82,00  83,00
84    idem                      83,00  84,00
85    idem                      84,00  85,00
86    Zwartgroen zeer glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig zand met een weinig schelpengruis 85,00  86,00
87    idem                      86,00  87,00
88    idem (licht kleihoudend)            87,00  88,00
89    idem                      88,00  89,00     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Boven-Pleistoceen - Holoceen   :  0,00 - 4,00
     Formatie van de Kempen      :  4,00 - 27,00
     Formatie van Merksplas      : 27,00 - 41,00
     Formatie van Lillo        : 41,00 - 64,00
     Formatie van Kattendijk     : 64,00 - 65,00
     Formatie van Diest        : 65,00 -

006E0200.TXT

   
SGB-BGD 006E0200  
X :   156010
Y :   231645
Depth : 124.00

PLAAT KALMTHOUT 6E

Nr. 200 IV, d

Filterput

Uitgevoerd te : Kalmthout
Bij : Vennick-Wijn, Kastanjedreef 14
Door : SMET-DB
Datum : 10.10.1989
Topografische ligging opgetekend volgens plan op kaart l/l0.000
Boringsmethode : inspoeling
Opeenvolgende doormeters : 125 mm, filter : L = 10 m, D = 2"
Grondwaterstanden : bij ruststand : 2,85 m - tijdens het pompen :17 m (8,8 m)
met een debiet van 12.000 l/u (4.500 l/u)
Hoogte van het maaiveld :
Totale diepte : 124 m


Aard der grondlagen                    Diepte m

Bruin zand met klei                      9 00
Klei                             11.00
Grijs zand met klei                     22.00
Grijs zand                          58.00
Grijs zand met schelpen                   78.00
Diestiaan                          94.00
Antwerpiaan                         124.00


Wateranalyse

124 m :
PH : 6,9
Fe (totaal ijzer) 0,8 mg/l
Totale hardheid : 18 F

006E0201.TXT

   
SGB-BGD 006E0201  
X :   156031
Y :   231651
Depth : 18.00

PLAAT KALMTHOUT 6E

Nr. 201 (IV,d)

Filterput

Uitgevoerd te : Kalmthout
bij : Vennick-Wijn Kastanjedreef 14
Door : SMET-DB
Datum : 10 oktober 1989
topografische ligging opgetekend volgens plan op schaal 1/10.000
Boringsmethode : Inspoeling
Opeenvolgende doormeters : filter : L = 7 m; D = 2"
Totale diepte : 18 m


 WATERANALYSE

 18 m
 PH : 5,6
 Fe (Totaal IJzer) : 1,9 mg/l
 Totale hardheid : 5,4 F
Insert the GSB number to search all associated content