Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / SRBAP / NL / Statuten

Statuten

     
 
   
 

 

Koninklijke belgische Vereniging voor Antropologie en Prehistorie

Vautierstraat 29
1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 410.598.030

NIEUWE STATUTEN

04/05/2019

 

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, doel en duur van de Vereniging

Artikel 1. De Vereniging, gesticht in 1882, draagt de benaming “Société royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire” en “Koninklijke belgische Vereniging voor Antropologie en Prehistorie”.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement van Brussel, op een plaats bepaald door de Algemene Vergadering.

Art. 2. De Vereniging heeft tot doel:

  1. de multidisciplinaire studie van de mens en zijn culturen;
  2. de bevordering en verspreiding van het wetenschappelijk onderzoek op dit domein.


Art. 3. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.

 

HOOFDSTUK II.Leden

Art. 4. De Vereniging bestaat uit werkende leden, minstens tien, toetredende leden en eventueel ereleden en beschermende leden.

Art. 5. De titel van werkend lid wordt toegekend aan de personen wiens kandidatuur werd aanvaard tijdens de Algemene Vergadering. De titel van toetredend lid wordt de facto toegekend aan de personen die het lidgeld hebben betaald.

De titels van erelid en beschermend lid worden, op voorstel van de Raad van Beheer, toegekend door de Algemene Vergadering, aan onderzoekers aan wie de Vereniging eer wil betuigen en aan personen die zich voor de Vereniging op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, hetzij door schenking, hetzij door het verlenen van materiële of morele steun.

Art. 6. Alle leden, met uitzondering van de toetredende leden, genieten dezelfde rechten in de Vereniging.

Art. 7. De werkende leden en de toetredende leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Beheer, jaarlijks wordt vastgesteld voor het volgend jaar. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan 250 €.

Art. 8. De leden die de lidmaatschapsbijdrage hebben betaald ontvangen gratis het bulletin en de periodieke informatiebladen.

Art. 9. Bij betaling van het lidgeld ontvangt elk lid een lidkaart voor het overeenkomstig jaar.

Art. 10. Elk werkend lid kan uit de Vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk bij de Raad van Beheer in te dienen. Elk werkend of toetredend lid dat sinds twee jaar zijn lidgeld niet heeft betaald of, elk lid dat door zijn niet-wetenschappelijke houding de geloofwaardigheid van de Vereniging in gevaar brengt, wordt als ontslagnemend beschouwd.

 

HOOFDSTUK III. — De Algemene Vergaderingen

Art. 11. De beslissingen over de volgende aangelegenheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:

  1. de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Beheer;
  2. de uitsluiting van een lid van de Vereniging;
  3. het goedkeuren van de rekeningen van het lopende boekjaar en van het budget van het volgende boekjaar;
  4. de toestemming om onroerende goederen te verwerven, te ruilen, te vervreemden of te hypothekeren;
  5. het wijzigen van de statuten, volgens artikels 8 en 9 van de wet van 27 juni 1921;
  6. het ontbinden van de Vereniging, overeenkomstig de bepalingen van dezelfde wet.
     

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen bij schriftelijke mededeling, tenminste acht dagen vóór de vergadering per post verstuurd.

Art. 12. De gewone Algemene Vergadering heeft éénmaal per jaar plaats, in de loop van het eerste trimester. Zij hoort het verslag van de Raad van Beheer over de werkzaamheden en de staat van de Vereniging in het afgelopen werkjaar.

Art. 13. De Raad van Beheer roept een buitengewone Algemene Vergadering bijeen telkens hij dat nuttig vindt of op schriftelijke aanvraag, met een voorstel van agenda, van een vijfde van de leden van de Vereniging, met uitsluiting van de toetredende leden.

Art. 14. De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer of, bij diens verhinderd zijn, door een ander lid van de Raad, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van onderhavige statuten. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

Art. 15. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden gepubliceerd in het informatietijdschrift van de Vereniging, of bekend gemaakt via gelijk welk ander kanaal door de Raad van Beheer gekozen.

 

HOOFDSTUK IV. — Raad van Beheer

Art. 16. De Raad van Beheer is samengesteld uit minstens zeven leden en uit hoogstens eenentwintig leden. De duur van de mandaten van de beheerders is vier  jaar; ze zijn herkiesbaar. Een beheerder die, zonder rechtvaardiging, gedurende drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Beheer afwezig is, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Nieuwe beheerders kunnen worden aangeduid teneinde de mandaten, vrijgekomen sinds de vorige verkiezing, in te vullen.

In geen enkel geval mag het aantal beheerders dat via een tijdelijk of statutair contract bezoldigd is door de belgische federale wetenschappelijke instelling waar de maatschappelijke zetel van de Vereniging gevestigd is, een derde van het totale aantal beheerders overschrijden.

Art. 17. Zijn stemgerechtigd: de leden die hun lidgeld hebben betaald, met uitsluiting van de toetredende leden. Zijn verkiesbaar: de kiezers die het lidgeld hebben betaald en schriftelijk hun kandidatuur hebben gesteld bij de zetel van de Vereniging, vóór 1 januari van het jaar tijdens hetwelk de verkiezing dient plaats te hebben. De Raad van Beheer stelt de lijst van de ontvankelijk verklaarde kandidaturen samen, waaraan de namen van leden kunnen toegevoegd worden die de Raad later kan hebben gevraagd.

De mandaten worden toegekend aan de kandidaten met de meeste stemmen; er kan evenwel niemand verkozen worden die niet tenminste de helft van de stemmen heeft behaald. Bij deliberatie is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend, in afwijking op artikel 14 van onderhavige statuten.

Indien, door toepassing van dit reglement een mandaat vacant blijft, kan dit slechts worden ingevuld voor de nog resterende tijd van de normale termijn, bij de volgende vierjaarlijkse verkiezing.

Art. 18. Onmiddellijk na de tweejaarlijkse verkiezing van de beheerders, duidt de Raad van Beheer, voor een termijn van vier jaar, een voorzitter, een ondervoorzitter, een algemeen secretaris en een schatbewaarder aan. De voorzitter en de ondervoorzitter kunnen niet als zodanig worden verkozen voor meer dan twee opeenvolgende mandaten.

Art. 19. De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de Vereniging. Tot haar bevoegdheid behoort iedere beslissing die niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan een ander orgaan met een dwingende wettelijke beschikking of door onderhavige statuten.

Art. 20. Het dagelijks beheer van de Vereniging is toevertrouwd aan een Bureau, samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de algemeen secretaris, de schatbewaarder, en gelijk welk ander lid door de Raad van Beheer toegevoegd. Het Bureau voert de beslissingen van de Raad van Beheer uit, met uitsluiting van elk ander initiatief.

Art. 21. De handelingen die de Vereniging binden worden door de voorzitter en een beheerder of, uitzonderlijk, door een gevolmachtigde ondertekend. Voor de lopende zaken mag de algemeen secretaris ondertekenen.

Art. 22. De Raad van Beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of drie van de leden. Hij komt minstens tweemaal per jaar samen, onder andere met het oog op het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en om de beslissingen van deze laatste voor te bereiden.

Art. 23. De zittingen van de Raad van Beheer worden voorgezeten door de voorzitter of, in geval van verhindering, door de ondervoorzitter of, bij verhindering van deze laatste, door de oudste aanwezige beheerder.

De beslissingen van de Raad worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden. De beheerders die zich onthouden bij de stemming worden als afwezig beschouwd voor het berekenen van de meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

Een beheerder mag zich niet laten vertegenwoordigen op de zittingen van de Raad.

Art. 24. Indien de maatschappelijke zetel van de Vereniging gevestigd is op het adres van een belgische federale wetenschappelijke instelling, dienen de leden van de Raad van Beheer die eveneens deel uitmaken van het personeelsbestand van die instelling erover te waken dat er geen belangenconflict optreedt tussen hun werkgever en de Vereniging (belangenvermenging, gebruik van de bezoldigde werktijd ten voordele van de Vereniging, etc.).

 

HOOFDSTUK V. — Boekhouding

Art. 25. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 26. De gewone Algemene Vergadering stelt, voor de duur van vier jaar, twee commissarissen aan, buiten de Raad van Beheer gekozen. Ze zijn belast met het onderzoek van de rekeningen en de inventaris van het bezit van de Vereniging. Deze commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

 

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, opheffing

Art. 27. De ontbinding van de Vereniging kan slechts uitgesproken worden overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

Art. 28. Bij ontbinding van de Vereniging zal een Algemene Vergadering beslissen over de bestemming van het bezit van de Vereniging, dat zal overgedragen worden aan een gelijkaardig belgisch orgaan.

 

 

   

    

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Anthropologie en Prehistorie

Vautier straat, 29, 1000 Brussel - Belgie