Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0081.TXT

014E0081.TXT

LILLO - 14 E

M. GULINCK

N 81 III

Boring A

uitgevoerd te Zandvliet - Zeesluis (oud ontwerp)

door Rijksinstituut Grondmechanica

in juli - nov. 1959

Grondstalen afgeleverd door het R.I.G. in 1967

Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 5,02 m


Volgnummer    Aard der grondlagen            Diepte basis m

1-2        Kleiige leem                    1,00

3-9        zand en leem                    5,00

10-12       veen                        6,70

14        fijn, leemachtig zand - asgrijs          7,00

15        grijs half fijn kwartsig zand           8,50

17        leemhoudend zand                  9,90

18*        idem met silex en kwartskeien - limonietische
         concreties                    10,00

19        heteromorf, roestig zand- met limonietische 
         concreties                    10,50

20*        zeer grof roestig zand              11,00

21*        zeer grof bleek grijs kwartsig zand        11,50

23*        idem, met veel gebroken schelpen, sterk
         gecorrodeerd                   12,50

24        idem - fijner                    13,00

25*        fijnroestig zand - kleine kalkstippeltjes     13,50

26        idem                       14,00

28...48      fijn grijs of roestig zand met zeer fijne
         kalkzones;ijzerhoudende concreties        25,00

50..52*      fijn grijs, kalkrijk zand - zeer fijn kalkgruis -
         lenzen paarse klei                27,00

53*        sterk kleiig zand - paarse klei          27,64

56-57       idem                       29,82

     Interpretatie ( M. GULINCK -  XII-1967)

     Holoceen            0,00- 6,70
     Pleistoceen (Dekzanden)     6,70-10,90
     Continentaal Plio-Pleistoceen 10,90-12,90
     Merksemiaan          12,90-27,00
     Scaldisiaan (zanden van Kallo) 27,00-29,82

N 81 (III)

B0RING A uitgevoerd te ZANDVLIET - Zeesluis.

Door: R.I.G.

Tweede versie


  Aard der grondlagen                   diepte
                            van    tot
Beschrijving volgens R.I.G.

Veen                          0,0O    1,13 m

Kleihoudend zand met steentjes             1,13    4,89 m

Fijn zand met schelpjes                4,89    9,89 m

Fijn zand met schelpjes en steentjes          9,89   11,53 m

Idem                         11,53   15,78 m

Fijn zand met schelpjes                15,78   18,59 m

Fijn zand met leemneten en schelpjes         18,59   21,48 m

Sterk zandhoudende klei                21,48   22,48 m

Sterk kleihoudend zand                22,48   23,61 m

Zandhoudende klei                   23,61   24,20 m
N 81 III

Boring B

uitgevoerd te Zandvliet - Zeesluis

door R.I.G.

in Juli - Nov. 1959

Hoogte van het maaiveld , mondgat : + 3,16Volgnummer     Aard der grondlagen           Diepte basis m


1         Grijs leemachtig zand                0,90

2-4-5-6      zeer fijn bleek grijs zand -
         licht glauconiethoudend               2,90

7..14       Veen en kleiig veen                 6,70

15        bruinachtig leem                  7,20

19        heteromorfe kwartsgrond en vuursteenkeien      9,00

20        banden heteromorf kwartsig zand           9,50

21*        idem - plantenresten                10,00

22*        zeer grof heteromorf zand - brokstukken limo-
         nietische concreties (alios)            10,50

23*        idem - gerolde kwarts - stukken grijze sideriet  11,00

24*        idem                        11,50

24bis*      grijs grof kwartsig zand - kleine gerolde
         concreties - schelpbrokjes            11,85

30        zeer fijn homogeen grijs - iets roestig zand
         met kalkstippels                  15,00

31...52      idem                        26,00

53*        fijn grijs zand - zwak glauconiethoudende lenzen -
         paarse klei - kalkgruis              26,90

57-59       zandrijke klei - kalkrijk             28,35


     Interpretatie
    
     Holoceen          0,00 - 7,20
     Würm             ? - 9,00
     Zanden v. Brasschaat    9,00 - 11,85
     Zanden v. Merksem      ? - 26,90
     Zanden v. KALLO      28,35

       M. GULINCK ( XII-1967)
 N 81 (III)
 BORING B uitgevoerd te ZANDVLIET - Zeesluis.
 Datum : 1959
 Tweede versie

   Aard der grondlagen                  diepte  
                             van    tot
 Beschrijving volgens de boormeester.

 Veen                          0,00    0,45
 Veenhoudend leem                    0,45    0,70
 Fijn zand met keitjes                 0,70    6,13
 Zand met keitjes                    6,13    7,94
 Idem                          7,94    8,44
 Idem                          8,44    8,66
 Zand met schelpjes                   8,66    8,88
 Slibhoudend fijn zand met schelpjes          8,88   11,96
 Fijn zand met steentjes                11,96   13,14
 Fijn zand met schelpjes                13,14   16,39
 Idem                         16,39   18,34
 Idem                         18,34   20,94
 Zand met zandstenen en kleinoten           20,94   21,66
 Zand met kleinoten en grint              21,66   21,98
 Fijn zand met veel kleinoten en schelpjes       21,98   24,47
 Sterk zandhoudende klei met veel schelpjes      24,47   25,17
N 81

Boring C

uitgevoerd te Zandvliet - Zeesluis

door R.I.G.

in 1959

Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 3,09


Volgnummer    Aard der grondlagen             Diepte basis m

1-7       grijs zand en zandleem               3,50

8-11       veen                        6,00

12*       witgrijsachtig heteromorf kwartsig zand      6,99

14*       idem - een glanzende silexsplinter (geoliseerd)  7,90

16*       grof witachtig of licht paarsachtig kwartszand   8,90

17* - 18*    idem                        9,50
  
20*       idem                       10,90

21*       idem                       11,00

22*       idem                       11,50

24*       bruingrijsachtig grof kwartszand met gebroken
         schelpen                     12,30

28        fijn bruinachtig zand - enkele gebroken schelpen 14,50

29-30*      zeer fijn paars zand - zeer fijn schelpengruis  15,50

31*       idem - met siderietconcreties           16,00

32        idem                       16,90

33*       idem                       17,00

36* - 37*    zeer fijn zand - zeer fijn schelpengruis    18,90-19,00
  
39*       idem                       20,00

41*       idem                       21,00

43*       idem met grote, geoxydeerde siderietconcreties
         met dunne perforaties               22,00

46*       zelfde zand                    23,90

50-53*      idem - met paarse klei en zachte siderietische
         concreties                    26,00

55*       fijn grijs zand met gebroken schelpen       26,25
           .
56*       fijn grijs zand met veel paarse klei       26,40

57-58*      grijs mergelig fijn zand - enkele lenzen paarse
         klei                       27,25
  
59-60*      idem                       28,25
  
67*       schelpenrijk zand                 33,00
75*       fijn groen, homogeen, tamelijk fijn zand - geen 
         kalk                       37,00


     Interpretatie

     Holoceen            0,00- 6,00
     Würm              6,00- 7,50
     Z.v. Brasschaat         8,00-12,30
     (Continentaal Plio-Pleistoceen)
     Z.v. Merksem          12,50-26,40
     (Scaldisiaan)
     Z.v. Kallo           26,40-33,00  
     Z.v. Kattendijk        33,00-37,00

        M. GULINCK ( XII-1967) 

N 81 (III)

B0RING C uitgevoerd te ZANDVLIET.

Tweede versie
 
    Aard der grondlagen          diepte
                     van     tot
Beschrijving

Weinig leemhoudend zand met schelpjes  0,OO     O,18 m
Zand                   O,18     8,0O m
Fijn zand met schelpjes en leemnoten   8,00    12,50 m
Fijn zand met schelpjes en steentjes  12,50    14,89 m
Fijn zand met leemnoten en schelpjes  14,89    17,33 m
Fijn zand met schelpjes         17,33    19,22 m
Fijn zand met schelpjes         19,22    21,5O m
Idem                  21,50    23,15 m
Fijn zand met schelpjes en kleinoten  23,15    24,50 m
Sterk zandhoudende klei         24,50    24,87 m


N 81

Boring D

uitgevoerd te Zandvliet - Zeesluis

door R.I.G.

in 1959

Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 3,12


  Volgnummer    Aard der grondlagen           Diepte basis m

  1...5      ± zandhoudend leem             2,90

  8-13       veen                    4,20-6,90

  14        asgrijs - leemhoudend zand         6,75

  15*       bleek grijs kwartsig zand - grote 
           vuursteenkeien - licht humeus        7,00
            
  16*-17*-18*   licht humeus kwartsig grof zand       8,50
     
  21*..24*     witachtig tamelijk grof kwartsig zand   10,00-11,50
 
  27*       bruin fijn, roestig, glimmerhoudend zand  12,90

  28*       idem - met zeer fijn kalkgruis       13,50

  29*       idem - Corbula               14,00

  31*-34*-40*   zeer fijn zand - met kalkstippeltjes -   15,00
           zeldzame bewaarde schelpen         16,50    
                                19,50

  43        bruin, roestig zand met siderietische   21,00
  45        concreties                 22,00
  46                             22,50

  47*       grijs geelachtig fijn zand - zeer fijn
           schelpgruis                23,00

  48*       idem, talrijke siderietische concreties  23,50

  49        fijn homogeen zand - kalkstippels     24,00

  52*       idem - met siderietische concreties    25,50

  53*       idem - grijsachtig fijn zand -
           fijn schelpengruis             26,00

  54*       enkele schelpen              26,90

  56*       idem met kleilensjes            27,50

  58*       sterk klei- en kalkhoudend zand -
           lenzen paarse klei             28,25

  59*       schelpenbrokken              28,70

       M. GULINCK ( Vermoedelijk XII-1967)

         Vermoedelijke Aardkundige Verklaring

         Holoceen                   0.00 - 6.75
         Pleistocene dekzanden :           6.75 - 7.00
         Zanden van Brasschaat :           7.00 - 11.50
         Zanden van Merksem en Zandvliet :      11.50 - 27.50
         Zanden van 0orderen :            27.50 - 28.70


             R. V0ETS.
             1979.


N 81 (III)

B0RING D uitgevoerd te ZANDVLIET - Zeesluis.

Tweede versie

Aard der grondlagen                    diepte  
                            van   tot
Beschrijving

Veen                          0,0O  2,26

Fijnzand                        2,26  3,72

Zand                          3,72  3,99

Fijn zand                        3,99  6,99

Weinig leemhoudend, fijn zand met schelpjes 3,18    6,99  12,28

Weinig leemhoudend, zand met schelpjes    0,85    12,28 14,28

Fijn zand met schelpjes           2,22    14,28 16,95

Idem                     1,29    16,95 18,29

Idem                     1,40    18,29 20,78

Fijn zand met kleinoten en schelpjes     1,40    20,78 21,78

Fijn zand met schelpjes sn kleinoten     1,04    21,78 24,17

Sterk zandhoudende klei           0,04    24,17 25,21

                                      
 

N 81

Boring E

uitgevoerd te Zandvliet

door R.I.G.

in 1959

Hoogte van het maaiveld , mondgat : +3,14


Volgnummer      Aard der grondlagen           Diepte basis m

1      bruinachtige fijn zandige leem            0,90
2-3     bleek grijs fijn zand - iets bruinachtig       1,00-1,90
4-5*    bleekgrijs, zeer fijn, glauconiet- en glimmerhoudend      
      zand                         1,90-3,00
6      grijsbruinachtig leem                3,25
7-8-9*   veen                      3,75-4,25-4,95
10*     grijze, kalkhoudende leem              5,35
11     idem                         5,85
12     grijze kleihoudende leem               6,40
13*-14   grijze leem met plantenresten (wortels)       7,00-7,45
15*-16   bruinachtig fijnzandige leem             8,00-8,90
17*     bleek grijsbruinachtig sterk heteromorf zand -
      tamelijk grof - leemachtige brokken         9,00
18     idem, met een grote wit gepatineerde vuursteen    9,50
19*     zelfde zand - kwartskeitjes             10,00
20*     bleek grijsachtig grof kwartsrijk zand , heteromorf 10,90
      geenkalk, licht roestig
21*-22   idem                        11,00-11,50
23*     grijsachtig tamelijk grof, heteromorf zand
      geen kalk                      12,00
24*     bleek bruinachtig 1/2 fijn zand met schelpenbrokjes 12,50
25*     idem, veel gebroken en gerolde schelpstukken -
      enkele klei                     13,00
26*     idem                        13,90
27*     idem - een stuk grijze siderietconcretie (?)    14,00
28     bruinachtig fijn zand, gebroken schelpen      14,50
29*     idem                        15,00
30*     fijn bruingrijsachtig, lichtglauconiethoudend
      zand, wat fijn schelpengruis            15,50
31*     fijn bruinachtig zand met harde gelimonitifeerde
      concreties, zeer fijn schelpengruis         16,00
32-33*   idem                        16,50-17,00
34-35*   zeer fijn bruinachtig (geoxydeerd ?), licht
      glauconiethoudend- zeer fijn schelpengruis
      kleine limonietische concretie
      (geoxydeerde sideriet)               17,50-18,00
36     idem - limonietzandsteen concretie met afgeronde
      vormen (keienvorm)                 18,50
37*     zelfde zand, steeds heel fijn schelpengruis     19,00
38     idem                        19,5
39*     idem - met sideriet en limoniet concretie      20,00
      (gebroken stukken)
40     idem - geen stenen                 20,50
41*     zelfde zand - geen                 21,00
42     idem met gebroken gelimonitifeerde concreties    21,50
43     idem, roestig, geen concreties           22,00
44*     bleekgrijs, zeer fijn licht glauconiethoudend
      heel fijn schelpengruis, wat glimmertjes      22,50
45*     zelfde zand met limonitische concreties       23,00
46     zelfde zand met limonitische concreties       23,50
47*     zelfde zand met schilferachtige limoniet concreties 24,00
48     zelfde zand                     24,50
49*     grijs geelachtig zeer fijn, poederachtig zand,
      fijn schelpengruis                 25,05
50     idem                        25,50
51*     zelfde zand, met grijsachtig sideritische mergel  26,00
      (± geoxydeerd)
52*     idem, met veel schelpengruis, grote gerolde
      schelpbrokken                    26,50
53*     zeer fijn grijs poederachtig, mergelhoudend zand  27,00
54*     grijs zand, fijn, talrijke grijze mergellenzen -
      gebroken schelpen                  27,50
55     zeer fijn grijs mergelzand - fijn schelpengruis   
56*     idem                        28,00

   M. GULINCK

  Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.

      Holoceen :                   0.00 - 9.00
      Pleistoceen dekzand :             9.00 - 10.00
      Zanden van Brasschaat :            10.00 - 14.00
      Zanden van Merksem en Zandvliet :       14.00 - 28.00


          R. V0ETS.

          1979.                

 N 81 (III)
                  
 BORING E uitgevoerd te ZANDVLIET - Zees1uis.

 Tweede versie         Aard der grondlagen             diepte  

                            van      tot   

 
 Beschrijving                             
 Grondsoort volgens onderzoek op zicht.        peil


 Fijnzand met schelpjes                0,00      10,61

 Fijnzand met schelpjes                10,61      14,36

 Idem                         14,36      17,09

 Idem                         17,09      19,71

 Fijnzand met schelpjes en kleinoten         19,71      23,66

 Sterk zandhoudende klei               23,66      25,06

 N 81 (II)

 Boring F

 uitgevoerd te Zandvliet - Zeesluis
 door R.I.G.
 in 1959
 Hoogte van het maaiveld, mondgat : +2,79

 Volgnummer    Aard der grondlagen           Diepte basis m

 1-5        lemig zand of leem               2,35
 7         humeuze leem                  3,00
 8-13       veen                      5,90
 14        idem                      6,50
 15*        asgrijs kwartsig grofzand           7,00
 16        idem                      7,55
 17*        idem                      8,00
 18        idem                      8,90
 19*        idem                      9,00
 20        heteromorf ± roestig zand           9,50
 21*        zeer fijn, roestig, glimmerhoudendzand; licht
          glauconiethoudend               10,50
 23        idem                     11,00
 26        idem met limonietische concreties       12,50
 30*        zeer fijn homogeen zand - roestig -
          glimmerhoudend - kalkstippels         14,50
 31        idem                     15,00
 32*        idem met knobbelige limonietische
          zandsteenconcreties (opvulling van
          graafgangen ?)                15,50
 33        zelfde zand                  16,00
 37*        idem                     18,00
 38        idem                     18,90
 39*        idem                     19,00
 41        roestig idem - sideritische concreties    20,00
 45        bruingrijs zeer fijn zand - kalkstippels   22,00
 47*        bleekgrijs idem                23,00
 49*        idem - met lenzen sideritische mergel     24,00
 52        grijsachtig zeer fijn homogeen zand      25,50
 53*        idem - met mergelige brokstukken       26,10
 54*        idem met talrijke grijze sideritische klei  26,55


               M. GULINCK   ( XII - 1967 )


   Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.

                             diepte m

        Holoceen :               0.00 - 6.50
        zanden van Brasschaat:         6.50 - 9.50
        Zanden van Merksem en Zandvliet :    9.50 - 26.55


            R. V0ETS.  1979.


 N 81 (III)
 B0RING F uitgevoerd te ZANDVLIET - Zeesluis.
 Tweede versie

           Aard der grondlagen          diepte
                             van    tot
Beschrijving

Zand                          0,00     4,63
Fijnzand met schelpjes en steentjes          4,63    10,44
Fijnzand met sohelpjes                10,44    13,87
Fijnzand met schelpjes en weinig kleinoten      13,87    19,70
Fijnzand met schelpjes en kleinoten          19,70    23,07
Zandhoudende klei                   23,07    23,48


 N 81
 
 Boring G ( III )
 
 uitgevoerd te Zandvliet - Zeesluis
 door R.I.G.
 in 1959
 Hoogte van het maaiveld, mondgat : +2,81

 Volgnummer   Aard der grondlagen         Diepte basis m


 1      zandige leem                  0,50

 3      fijn grijs kalkrijk zand            1,50

 4      idem                      2,00

 5      idem - sterk leemhoudend            2,50

 9-10-11-12  veen                      4,30-5,95(?)

 13      bruingrijs, heteromorf zand - enkele
        gebroken silexkeien               5,50 (?)

 14*      grijs grof kwartsig zand- venige brokjes    7,00

 15*      bleek grijs kwartsig zand - venige brokjes   7,50

 16*      idem                      8,00

 17*      bruinachtig idem                8,50

 19*      zeer fijn, homogeen, licht glauconiet-
        houdend zand - glimmers roestig        9,50

 23*      idem - enkele kalkstippels           11,50

 24*      idem- een ronde siderietzandsteen concretie  12,00

 26*      idem- met talrijke kalkstippeltjes (zeer fijn
        schelpengruis)                 13,00

 31*      zeer fijn grijs homogeen zand - zeer fijn
        kalkgruis - siderietische zandsteen concretie 16,50

 52*      zelfde zand - lenzen paarse klei,
        schelpbrokken                 26,00


             M. GULINCK
             XII - 1967


      Vermoedelijke Aardkundige Verklaring

      Holoceen :                  0.00 - 5.50
      Pleistoceen dekzand:             5.50 - 6.00
      Zanden van Brasschaat :            6.00 - 8.50
      Zanden van Merksem en Zandvliet :       8.50 - 26.00

              R. V0ETS.  1979.   
N 81 (III)

B0RING G

uitgevoerd te : ZANDVLIET ZEESLUIS


 Aard der grondlagen                       m


 fijn zand met zandsteentjes                   6.52
 fijn zand met schelpjes                     9.87
 fijn zand met zandsteentjes                   11.75
 fijn zand met schelpjes en weinig leemnoten           15.51
 fijn zand met schelpjes                     18.75
 kleihoudend fijn zand met schelpjes               23.80
Insert the GSB number to search all associated content